Kritiky.cz > Recenze knih >  Chris-Anne: Tarot světla a stínu

 Chris-Anne: Tarot světla a stínu

IMG 20210812 144404
IMG 20210812 144404
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tradiční taro­to­vé arche­ty­py poja­té moder­ním živo­tem, situ­a­ce­mi, kte­ré důvěr­ně zná­me a ve kte­rých sto­jí­me v jis­tých život­ních situ­a­cích tak, jako to děla­ly kdy­si posta­vy na kla­sic­kých taro­to­vých kar­tách. Pocit stej­ný, jen kuli­sy se mění?

IMG 20210812 144404
IMG 20210812 144404
IMG 20210812 144746
IMG 20210812 144746

Ba ne, někdy jsem měla pocit, že jiná doba si žádá občas i přesklá­dá­ní poci­tů a úko­lů, kte­ré nám jed­not­li­vé taro­to­vé kar­ty dáva­jí ve svých posel­stvích. Sem tam jsem měla pocit, že prá­vě v tom je kouz­lo těch­to karet: Scenérie nepo­přou svůj kla­sic­ký původ, ale je v nich špet­ka něče­ho navíc. Špetka dneš­ní doby, dneš­ní duše, strá­nek naší osob­nos­ti, kte­ré jsou nyní upřed­nost­ně­ny a musí­me se s nimi popa­so­vat nej­lé­pe, jak dove­de­me.

Krásné pří­běhy, krás­né struč­né výkla­dy

Mohu říci, že se s nimi výbor­ně vyklá­dá narych­lo. Ale také na dlou­ho a v dlou­hých pří­bě­zích. To se roz­lo­ží doslo­va román. A po chví­li si začne­te vší­mat i dal­ších drob­nos­tí, jako jsou tře­ba bar­vy, nebes­ké fáze na oblo­ze, měsí­ce, sví­tá­ní, umís­tě­ní slun­ce a může­te hle­dat i infor­ma­ce v tom všem… jak moc někte­ré kar­ty spo­lu sou­vi­sí, byť jsou v tom výkla­du od sebe vel­mi dale­ko? Najednou na vás zasví­tí obě a dají smy­sl.

Je to úžas­né dob­ro­druž­ství a díky tomu se snad­no sta­ly jed­ně­mi z mých vel­mi oblí­be­ných karet. Jsou nej­přes­něj­ší!

Vykládání těmi­to kar­ta­mi je přes­né a pří­mo­ča­ré, říká se na zad­ní stra­ně kra­bič­ky.

A já musím sou­hla­sit. Až pří­liš čas­to mne kar­ty pře­kva­pi­ly jas­nou odpo­vě­dí oka­mži­tě po vylo­že­ní. Nemusela jsem se nikam nořit. Karty to řek­ly vel­mi jas­ně a hned na popr­vé.

Z toho důvo­du to mohou být vel­mi dob­ré kar­tič­ky pro začá­teč­ní­ky, pro­to­že na duši půso­bí barev­ně, záro­veň jsou kla­sic­ké, roz­ví­jí, nesou v sobě to svět­lo, kte­ré jako prv­ní něco sdě­lí, tedy oka­mži­tě s taza­te­lem navá­žou kon­takt. Až poz­dě­ji se může­te nořit i do stí­nů, nebo nao­pak, v jed­no­znač­ných stí­nech hle­dat svět­lo.

Ten dru­hý pohled do karet totiž taky sto­jí za to.

O autor­ce: Chris – Anne je návr­hář­ka, tvo­ří bran­do­vé stra­te­gie a je milov­ni­ce taro­tu a magic­ké­ho myš­le­ní. Práce na tom­to vel­ko­le­pém taro­to­vém pro­jek­tu ji nesmír­ně napl­ňo­va­la. To je ostat­ně cítit z kaž­dé kar­tič­ky.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2021


Foto: Renata Petříčková & nakla­da­tel­ství Synergie Publishing


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03207 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71932 KB. | 21.02.2024 - 08:45:37