Kritiky.cz > Recenze knih > Drsný muž - kniha

Drsný muž - kniha

Drsny muz1
Drsny muz1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na jed­no­ho muže při­šli, když na vzdá­le­nost pět set pade­sát yar­dů pozo­ru­je tera­su, bylo z jeho hle­dis­ka při­ro­ze­né, když děla­li unáh­le­né závě­ry, při­čemž on byl pou­ze lovec, kte­rý hle­dal kan­ce či med­vě­dy. Muži, kte­ré viděl ho zaja­li a dvě nebo tři hodi­ny - nevě­děl to přes­ně, ho vyslý­cha­li s tím, že se dozví něco zásad­ní­ho, ale on je vyve­dl z míry tím, kdo je. Přesto, že jim řekl prav­du, tak mu nevě­ři­li a pod­le toho se zacho­va­li. Nemohli mu dovo­lit pře­žít. Už v tom­to oka­mži­ku byl řád­ně zmlá­ce­ný, ale to zda­le­ka neby­lo ješ­tě hoto­vo. Vzali ho na okraj ská­ly, při­vá­za­li a spus­ti­li.

On spa­dl na zem, ale pře­žil, ačko­li tomu sám nevě­řil. Nějaký čas se jen tak potu­lo­val, dá se říci v pří­ro­dě a sna­žil se vylé­čit své­po­mo­cí svo­je zra­ně­ní. Nakonec se dostal na cel­kem při­ja­tel­nou úro­veň, co se týká fyzic­ké­ho vzhle­du na to, aby se potkal s lid­mi, ovšem oble­če­ní byl kámen úra­zu. Rozhodl se k cel­kem zou­fa­lé­mu kro­ku - oble­če­ní ukrást. Počkal si na tlu­pu chla­pů, kte­ří se cho­di­li kou­pat k ryb­ní­ku a těm ukra­dl kalho­ty. Ty si svá­zal do tako­vé­ho pyt­le, aby jich měl do záso­by víc. Pak se roz­ho­dl, že musí vylep­šit i tvář. Na jed­no oko moc nevi­děl, ale byl navíc zarost­lý jako dře­vo­ru­bec.

Rozhodl se zku­sit štěs­tí u jed­no­ho rybá­ře, kte­rý cho­dil kou­sek od něj chy­tat na udi­ci. Ten mu při­ne­sl oble­če­ní a něja­ké dal­ší věci. Když už vypa­dal jakž­takž nor­mál­ně, i když k doko­na­los­ti to mělo stá­le dale­ko, roz­ho­dl se, vrá­tit se do své domo­vi­ny - do Anglie. Potřeboval k tomu však jed­nu zásad­ní věc - nalo­dit se. To byl však úkol vel­mi těž­ký, pro­to­že stá­le nemohl tušit, jest­li není hle­da­nou oso­bou, avšak v mys­li to věděl, že tomu tak je, tudíž se musel dostat na loď do Anglie taj­ně. Z hos­po­dy se dozvě­děl, že má jít za jis­tým mužem.

Tím byl prv­ní důstoj­ník pan Vaner. Ten ho při­jal ve své kaju­tě. Jednalo se o vel­mi mla­dé­ho muže, zhru­ba oko­lo dva­ce­ti let. Tomu vyprá­věl his­tor­ku, avšak dosti upra­ve­nou pro pou­ži­tel­nou ver­zi. Pan Vaner se po počá­teč­ním váhá­ní roz­ho­dl, že ho vez­me, ale pod pod­mín­kou, že nevy­le­ze z mís­ta, kde ho scho­vá, dokud mu neřek­ne. Muž mu to při­slí­bil a vše dodr­žel. Pan Vaner ho scho­val do nádr­že, kte­rou musel pro všech­ny pří­pa­dy zavřít, ale nechal mu na spo­du otvor pro dýchá­ní. Později mu při­ne­sl i jíd­lo, a když už byli v Anglii, zajis­til mu i loď­ku.

Tu měl nechat u veřej­ných scho­dů u východ­ní zdi Hurlinghamu - pan Vaner si ji chtěl poz­dě­ji vyzved­nout. Na své ces­tě zažil mno­ho, až ho však svým způ­so­bem dostal jeden z jeho pro­ná­sle­do­va­te­lů, kte­rý ho zahnal, dá se říci do nory. Tak pře­ží­val, kaž­dý večer dis­ku­tu­jí­ce se svým stráž­cem, kte­ré­ho dopl­nil i jeho nohsled. Hrdinovi bylo vcel­ku dob­ře, až na to, že neměl dost vzdu­chu. Zlom nastal, když jeho věz­ni­tel pro­ve­dl odpor­ný čin - zastře­lil Asmodea - kocou­ra, kte­ré­ho si muž na útě­ku oblí­bil. V tu chví­li se zlo­mil a roz­ho­dl se, že pomstí kocou­ro­vu smrt a u toho také prch­ne.

Výborný, čti­vý brit­ský thriller, spí­še tedy pro muže, ale i mě se líbil, tak­že roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji ke kou­pi a ke čte­ní. Ilustrace jsou vybar­ve­ny čer­no­bí­le, ale to ke kni­ze sedí a obál­ka je přes­ně nasta­ve­ná k typu pří­bě­hu. Má 232 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Jota.

 • Autor: Geoffrey Household
 • Žánr: belet­rie pře­kla­do­vá
 • Nakladatelství: Jota
 • Datum vydá­ní:4. 4. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu10. srpna 2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože se jí povedlo v kině se rozplakat u filmu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním […] Posted in Recenze knih
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […] Posted in Recenze knih
 • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […] Posted in Recenze knih
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […] Posted in Recenze knih
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
 • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […] Posted in Recenze knih
 • Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU"12. června 2024 Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU" "Knihu osudu" od autorky Parínúš Saníí si v sobě ponesu asi velmi dlouho, neboť předkládá velmi silný příběh jedné iránské ženy, jež se snažila vzepřít zakořeněným tradicím, a pokud možno […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44816 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71656 KB. | 18.06.2024 - 10:44:00