Kritiky.cz > Recenze knih > Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

IMG 20180427 160059
IMG 20180427 160059
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete les, pří­ro­du? Dřevo a pří­rod­ní mate­ri­á­ly? Jímavou a něž­nou poko­ru ke dře­vu cho­vá autor této kni­hy a ta pro­sa­ku­je z kaž­dé­ho slův­ka. Nevěřila jsem, že se dá o stro­mech a dře­vu popsat celá kni­ha, ale nako­nec jsem se nemoh­la odtrh­nout. Ano, autor milu­je pří­ro­du, souzní s vib­ra­ce­mi stro­mů a snad pro­to jed­no­ho dne vysko­čil z poste­le s tím, že se mu zdál jeho pod­ni­ka­tel­ský spl­ně­ný sen.

Domy, kte­ré jsou spe­ci­ál­ní při­ro­ze­nou tech­ni­kou sta­vě­ny z čis­té­ho dře­va. Dovedete si před­sta­vit to nad­še­ní, ten pocit smys­lu­pl­nos­ti a napl­ně­ní své­ho poslá­ní na svě­tě?

Jsem ráda, že se o to vše podě­lil v této něž­né, i když po muž­sku poda­né kni­ze. Je prak­tic­ká, důrazná, hod­ně se toho v ní děje, záro­veň ale autor zacho­val jem­nou duchov­nost, kte­rá se pro­lí­ná jed­not­li­vý­mi kapi­to­la­mi.

Asi bych to shr­nu­la z čis­tě čte­nář­ské­ho hle­dis­ka: TOHLE si pře­čte muž i žena – a kaž­dý v tom uvi­dí to, co potře­bu­je. Každý to pocho­pí. V tom­to se poda­ři­la auto­ro­vi nád­her­ná sym­bi­ó­za. Podává infor­ma­ce for­mou, kte­rá oslo­ví duši i mysl. Rozum i intu­i­ci.

Dřevo je úžas­ný živo­ta­dár­ný mate­ri­ál

Postupně zís­ká­te pocit, že je to doslo­va živou­cí hmo­ta schop­ná v sobě kumu­lo­vat nejen his­to­rii mís­ta, kde ros­te a své­ho vlast­ní­ho dru­hu, ale i cel­ko­vou uni­ver­zál­ní moud­rost živo­ta.

„Pokud bychom vidě­li zales­ně­né úbo­čí ve zrych­le­ném fil­mu, jenž by shr­nul dění tisí­ců let do něko­li­ka minut, žas­li bychom. Generace vzrost­lých stro­mů se zve­da­jí a opět navra­ce­jí zpět do půdy, jako by se obrov­ské hře­be­ny zele­ných moř­ských vln před naši­ma oči­ma hou­pa­ly naho­ru a dolů v ryt­mu živo­ta. Les je zele­ný oce­án, jehož vlny se v ryt­mu sta­le­tí zve­da­jí a opět kle­sa­jí. Napětí, veš­ke­rá oče­ká­vá­ní a nadě­je mla­dé­ho živo­ta pozved­nou a pro­mě­ní stro­my v zele­nou hrad­bu. Naplní-li svůj život­ní cíl, las­ka­vě a vdě­kem se poklá­da­jí nazpět k počát­ku.“

Autor upo­zor­ňu­je, že ve stej­ných „dýchaj­cích vlnách“ žije­me také my.

„Duševní síly potře­bu­jí ten­týž pra­men. Dokonce i lás­ka mezi lid­mi je pro­ces nepře­tr­ži­té­ho pul­zo­vá­ní v ryt­mu běž­né­ho dne, neu­stá­lé naho­ru a dolů. Život pou­ze s hla­vou v obla­cích či v extrém­ním opo­je­ní by ztra­til veš­ke­ré napě­tí. Také my jsme živi z napě­tí a uvol­ně­ní….“

Faktem je, že na poli bádá­ní o dře­vu a při­ro­ze­ných cyk­lech v růstu stro­mů toho věd­ci ješ­tě moc nevy­bá­da­li. S tím lze jis­tě sou­hla­sit. O to zají­ma­věj­ší je nejen život­ní pří­běh auto­ra, ale i jeho dlou­ho­do­bá pozo­ro­vá­ní, kte­ré dává do sou­vis­los­tí, jež jsou fas­ci­nu­jí­cí.

A tak si před­stav­te, že zasvě­tí­te život stro­mům, že vás od dět­ství fas­ci­nu­jí, že pozo­ru­je­te dře­vo a… jed­no­ho dne zjis­tí­te, jak důmy­sl­ně posta­vit ze dře­va dům, pro­to­že je to pro člo­vě­ka, jeho zdra­ví fyzic­ké i psy­chic­ké jed­no­znač­ně nej­při­ro­ze­něj­ší mate­ri­ál ke stav­bě obyd­lí. To nad­še­ní, kte­ré autor zažil a chuť s jakou roz­ší­řil své stav­by do svě­ta, je sil­ným zážit­kem z celé kni­hy, kte­rý si pone­su ješ­tě hod­ně dlou­ho.

A taky úctu ke stro­mům, obdiv a údiv nad tím, jak je pří­ro­da doko­na­lá.

V závě­ru kni­hy si ješ­tě může­te užít cel­kem roz­sáh­lý seznam růz­ných stro­mů, jejich účin­ků nejen v lido­vém léči­tel­ství, ale i účin­ků na lid­skou psy­chi­ku. Praktická strán­ka si při­jde na své díky tech­nic­kým para­me­t­rům dře­va. A všim­ne­me si tře­ba i toho, že ta prak­tic­ká strán­ka půso­bí i léči­vým účin­kem. Třeba tako­vý buk – bobt­na­vé živé dře­vo. A výhon­ky z buku se hodí do jar­ních salá­tů, pro­to­že dáva­jí ener­gii k růstu. K bobt­ná­ní toho dob­ré­ho v nás.

O auto­ro­vi:

Ing. Dr. Erwin Thoma se naro­dil v roce 1962 v Rakousku, po gym­ná­ziu se stal les­ní­kem a lesy stu­do­val upro­střed tyrol­ské­ho Karwendelu a své poznatky poz­dě­ji vyu­žil k zalo­že­ní výro­by domů ze dře­va káce­né­ho pod­le měsíč­ních fází. Má patent na domy HOlz100 a obdr­žel za tyto domy čet­ná vyzna­me­ná­ní. Žije s man­žel­kou a tře­mi dět­mi v rakous­kém Goldeggu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books.eu, 2014


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu18. dubna 2024 Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu Máte rádi mystické příběhy? Milujete lipenskou přehradu? Jiří Březina je autorem knihy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyšlený příběh o střetu kultur, o mezolitičtích lovcích, o […] Posted in Recenze knih
  • Náhodou- zimní romance o přátelství, nenávisti i basketu6. ledna 2024 Náhodou- zimní romance o přátelství, nenávisti i basketu Máte rádi zimní příběhy? Chcete si přečíst na první pohled pohádku, na druhý pohled velmi silný příběh? Petra Martišková je autorkou knihy Náhodou. Musím říci, že opravdu náhodou se mně […] Posted in Recenze knih
  • Růžová zahrada-každý dům má své tajemství11. prosince 2023 Růžová zahrada-každý dům má své tajemství Hledáte krásný příběh pro vaše blízké pod vánoční stromeček? Nevíte si rady a potřebujete poradit s výběrem? Tracy Reesová je autorkou poutavého románu, který vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
  • Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas13. listopadu 2023 Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas Máte rádi silné romány? Milujete Chorvatsko? Chcete se dozvědět, jaké tajemství Anna celý život v sobě ukrývala? Román s názvem Ani ne pět minut vydalo NAKLADATELSTVÍ XYZ ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Stromy – Do kapsy20. března 2023 Stromy – Do kapsy Máte rádi přírodu, rádi ji zkoumáte a chtěli byste umět určit pojmenovat strom či keř, který na své procházce, výletě či toulkách potkáte? Pak by vás tato útlá knížečka mohla […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky28. února 2023 V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky Máte rádi historické romány? Chcete si přečíst román o lásce, rodinném poutu na pozadí války? Tak právě vám je určena kniha s názvem V ovocném sadu, jehož autorkou je Nikola Scott.  Román […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde15. května 2024 Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde Hledáte inspirace pro vaše vaření a pečení? Chystáte oslavu, chcete oslnit vaše blízké i známé? Novinka s názvem Recept na oslavu vám bude rozhodně nápomocna.  Každý recept je detailně […] Posted in Recenze knih
  • Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže15. května 2024 Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže Píše se rok 1921 a mladá Lizzie si uvědomí, že nechce žít v takovém manželství, kde svého manžela nemiluje a odejde se svým bývalým domácím učitelem profesorem Moorem do Paříže. Její matka […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88890 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72308 KB. | 22.05.2024 - 03:23:46