Kritiky.cz > Speciály > Druhý báječný hotel Marigold - Marigold potkává Bollywood

Druhý báječný hotel Marigold - Marigold potkává Bollywood

Maringold
Maringold
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Madden si vždy před­sta­vo­val tanec jako pří­bě­ho­vou nit­ku, kte­rá Sonnyho pro­vá­zí. Je zdro­jem jeho nejis­to­ty v oblas­ti, kde se vět­ši­na indic­kých mužů ráda stá­vá stře­dem pozor­nos­ti. Sonnyho kata­stro­fál­ní neschop­nost podat skvě­lý taneč­ní výkon během zásnub­ních oslav v něm zane­chá pocit, že musí věc napra­vit. Svatební osla­vy tedy vyvr­cho­lí -jak je u mno­ha indic­kých sva­teb zvy­kem, do vel­ké­ho bolly­wo­od­ské­ho taneč­ní­ho čís­la, kte­ré­ho se zúčast­ní nejen Sonny a Sunaina, ale nako­nec všich­ni hote­lo­ví hos­té. Bylo to vzru­šu­jí­cí pro her­ce a fil­mo­vý štáb najed­nou obrá­tit svou pozor­nost na taneč­ní čís­lo upro­střed celé­ho lid­ské­ho dra­ma­tu a milost­ných intrik.

Choreograf Longinus Fernandes, kte­rý pra­co­val na osca­ro­vém Milionáři z cha­tr­če Dannyho Boylea, celou scé­nu zaran­žo­val na Johnovu nej­ob­lí­be­něj­ší sklad­bu, tech­no píseň “JBJ” z bolly­wo­od­ské­ho fil­mo­vé­ho hitu Jhoom Barabar Jhoom. Myšlenkou bylo vetkat nespou­ta­né­ho ducha Bollywoodu do toho­to oka­mži­ku hoř­ko­slad­ké krá­sy.

“Bollywoodský tanec je pří­sl­li­bem vel­ké zába­vy,” říká Fernandes. “Herci k tomu při­stu­po­va­li s rados­tí a váš­ní, kte­rá jim jejich prá­ci uleh­či­la. Dali tomu všech­no.”

To pla­ti­lo zejmé­na o Devu Patelovi, kte­rý s jeho vir­tu­óz­ní­mi taneč­ní­mi pohy­by dostal Sonnyho tam, kde tato posta­va nikdy před tím neby­la. “Tanec je nedíl­nou sou­čás­tí indic­ké svat­by a nevěs­ta i ženich obvykle děla­jí vel­ké taneč­ní čís­lo pro své rodi­ny,” vysvět­lu­je Patel. “Ale věřím, že scé­na byla také výsled­kem mého roz­ho­vo­ru s Ol Parkerem o tom, jak moc tanec nená­vi­dím! Naštěstí se Sonnymu nako­nec poda­ří odvá­zat a před­vést všech­ny mož­né pohy­by boků na svě­tě, pros­tě jede napl­no jako Travolta. Je to vel­ko­le­pá taneč­ní sek­ven­ce, tan­čím a všich­ni hos­té jsou v závě­su za mnou.”

Je iro­nií, že prá­vě v tom­to fil­mu vůbec popr­vé bolly­wo­od­ská hvězda Tina Desai tan­čí na fil­mo­vém plát­ně. “Že moje prv­ní taneč­ní vystou­pe­ní při­jde v ang­lic­kém fil­mu, je k popuká­ní,” smě­je se. “Během celé taneč­ní scé­ny jsem si uži­la spous­tu legra­ce.”

Bylo to roz­hod­nu­tí Johna Maddena, aby se zby­tek her­ců neče­ka­ně při­po­jil k taneč­ní­mu vese­lí. “Došlo k tomu na posled­ní chví­li, když John řekl, že by bylo skvě­lé, kdy­bychom se všich­ni při­da­li,” vzpo­mí­ná Judi Dench. “Bylo to úžas­né. Naučili jsme se pohy­by, kte­ré jsme pojme­no­va­li ‘šam­po­no­vá­ní psa,’ ‘vzduš­ná kyta­ra’ a ‘leta­dlo.’”

Avšak ze vše­ho nej­víc tato scé­na sjed­no­cu­je komic­ky kon­trast­ní posta­vy pří­bě­hu tako­vým způ­so­bem, jak by se před pár měsí­ci zdá­lo nemož­né.

Bill Nighy uza­ví­rá: “Svatební sek­ven­ce je krás­ným finá­le. Dalo nám to šan­ci udě­lat s posta­va­mi něco iro­nic­ké­ho a při­jmout Bollywood. Je to radost­né a slav­nost­ní a dou­fej­me, že to divá­kům dodá opti­mis­mus.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16823 s | počet dotazů: 238 | paměť: 72430 KB. | 18.05.2024 - 08:47:59