Kritiky.cz > Speciály > Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky

Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky

Maringold
Maringold
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejnovějším pří­růst­kem v hote­lu Marigold je svůd­ný a tajem­ný Američan, Guy Chambers, kte­rý může, ale nemu­sí být klí­čem k Sonnyho snům, roz­hod­ně se ale chys­tá s věc­mi zamí­chat. V této roli se k ostat­ním her­cům při­dá drži­tel Zlatého gló­bu, Richard Gere.

Richard Gere nedo­ká­zal odo­lat nabíd­ce a při­dat se k ostat­ním. “Pokaždé jsem rád, když mohu pra­co­vat v Indii,” říká. “Vždy jsem chtěl spo­lu­pra­co­vat s Johnem Maddenem a pak k mému roz­hod­nu­tí při­spě­li i mí hereč­tí kole­go­vé. Je vše­o­bec­ně zná­mo, že Judi a Maggie jsou ve fil­mo­vém prů­mys­lu pova­žo­vá­ny za aris­to­kra­cii. Jsou to na fil­mo­vém plát­ně tak při­taž­li­vé osob­nos­ti, ale po lid­ské strán­ce… mají šibal­ský smy­sl pro humor!”

Energii celé­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní, bez ohle­du na jejich chro­no­lo­gic­ké sta­tis­ti­ky, pova­žo­val za vzru­šu­jí­cí. “Nemůžete být her­cem a nemít při tom mla­dist­vé­ho ducha,” říká. “Nestává se to jiným způ­so­bem. Ocitl jsem se na taneč­ních zkouš­kách v pod­sta­tě hned po při­stá­ní leta­dla, tak­že jsem zažil oka­mži­tý pocit rados­ti a zába­vy. Mnoho z toho­to poci­tu pochá­zí také od Johna. Má rád lidi a těší ho jejich výko­ny. To vše, včet­ně indic­ké kul­tu­ry, se v tom­to fil­mu odrá­ží.”

Richarda Gerea také při­ta­ho­val sofis­ti­ko­va­ný humor této kome­die. “Občas je to sko­ro jako shake­spea­rov­ská kome­die mra­vů, se vše­mi lid­ský­mi sla­bost­mi,” pře­mí­tá. “A zdá se, že všech­ny posta­vy se sna­ží  zmír­nit ško­dy, kte­ré Sonny způ­so­bí!”

Pokud jde o Chamberse, Gere se zdrá­há: “Není toho tolik, co bych o něm mohl říct, kro­mě toho, že má mno­ho tajem­ství...”

Tamsin Greig hra­je Lavinii Beech, kte­rá při­je­de do hote­lu s Guy Chambersem, ale rych­le je Sonnym vyša­cho­vá­na ze hry. Je mlad­ší než zby­tek oby­va­tel hote­lu a uká­že se, že je na prů­zkum­né ces­tě, hle­dá totiž ide­ál­ní mís­to odpo­čin­ku pro svou mat­ku.

Tamsin Greig při­ja­la prá­ci na pro­jek­tu už jako jeho vel­ký fanou­šek. “Když se moje agent­ka popr­vé o tom­to fil­mu zmí­ni­la, nene­cha­la jsem jí dokon­čit větu,” smě­je se. “Tolik se mi líbil prv­ní díl. Navíc v tom­to herec­kém ansám­blu by se chtěl ocit­nout kaž­dý.”

Největší výzvou bylo pono­řit se do již zave­de­ných vzta­hů a spří­z­ně­nos­ti, kte­rá pře­vlá­da­la mezi čle­ny původ­ní­ho obsa­ze­ní. “Přirozeně jsem si s sebou nes­la svou vlast­ní úzkost, když jsem vstu­po­va­la do této spo­leč­nos­ti,” smě­je se. “A přes­to byli všich­ni tak las­ka­ví a srdeč­ní, bylo to jako se při­po­jit ke sku­pi­ně, kte­rá je vám opo­rou a kde jim nové tvá­ře děla­jí radost. Stala jsem se sou­čás­tí báječ­né rodi­ny.”

Sonny před­sta­ví svůj vel­ký plán na roz­ší­ře­ní hote­lu Marigold do zahra­ni­čí ame­ric­ké­mu inves­to­ro­vi Ty Burleymu, jehož spo­leč­nost, Evergreen, vidí trh pro star­ší jako pří­le­ži­tost k růstu. V roli Burleyho se před­sta­ví dal­ší před­ní ame­ric­ký herec: na Oscara nomi­no­va­ný David Strathairn, jehož roz­ma­ni­tá kari­é­ra se pře­kle­ne přes sním­ky jako Firma, Bourneovo ulti­má­tum, Dobrou noc a hod­ně štěs­tí, a Lincoln Stevena Spielberga.

“Ty Burley je inves­tor, kte­ré­mu se oprav­du zamlou­vá myš­len­ka vytvá­řet komu­ni­ty star­ších lidí, ale ne ve smys­lu domo­vů důchod­ců a pak do jeho kan­ce­lá­ře vstou­pí tito dva poně­kud výstřed­ní lidé,” vysvět­lu­je Strathairn. “Máte tu Sonnyho s jeho nad­še­ním a nevhod­ným cho­vá­ním a pak tuto spíš málo­mluv­nou, impo­zant­ní, okouz­lu­jí­cí, ale tro­chu nebez­peč­nou ženu, Muriel. Líbilo se mi sedět v prv­ní řadě a sle­do­vat Maggie Smith, jak hra­je. Je to něco jedi­neč­né­ho.”

Strathairn říká, že pova­žo­val prv­ní film za “odzbro­ju­jí­cí”, ale jeho dru­há inkar­na­ce si ho zís­ka­la jiným způ­so­bem. “Tento pří­běh je plný roman­ti­ky ve všech věko­vých sku­pi­nách,” říká.

Další nová­ček v řadách DRUHÉHO BÁJEČNÉHO HOTELU MARIGOLD je z pohle­du Sonnyho nejmé­ně žádou­cí: Kush, pří­tel Sunainina bra­t­ra, kte­rý se prá­vě vrá­til z Ameriky a je sho­dou okol­nos­tí také skvě­lý taneč­ník a má zájem o hote­li­ér­ství. To vše vzbu­zu­je v Sonnym úzkost. Postavy Kushe se ujal naděj­ný brit­ský herec, Shazad Latif, kte­rý byl až do teď pře­de­vším zná­mý z brit­ské tele­vi­ze. Latif shr­nu­je: “Kush je v pod­sta­tě Sonnyho vel­ký sou­peř. Sonny si mys­lí, že mu chce pře­brat ženu i jeho nový hotel. Dělám mu těž­kou hla­vu!”

Latifovi se líbi­la šan­ce zahrát si Devem Patelem. “Dev má mno­ho ener­gie,” říká. “Připomíná mi Tigra z Medvídka Pú, jak po celou dobu  poska­ku­je. Já jsem jeho opak, tak­že mys­lím, že máme mezi sebou dobrou pro­ti­váhu.”

Nejvíc ze vše­ho byl Latif nad­še­ný, že se mohl při­po­jit k multi-generačnímu herec­ké­mu obsa­ze­ní. “Pracovat s Maggie, Judi, Richardem, Billem, Tamsin - všich­ni tito lidé jsou moji hrdi­no­vé,” shr­nu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56733 s | počet dotazů: 238 | paměť: 72449 KB. | 18.05.2024 - 08:45:16