Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy

Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy

Photo © DMA Films Limited
Photo © DMA Films Limited
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic nevá­há jít s kůží na trh. Proto bez muče­ní při­zná­vám, že Blade Runner sice ctím coby kla­si­ku sci-fi žán­ru (pře­de­vším kvů­li napros­to nestár­nou­cím tri­kům), ale jinak mě ten film nudil. Ano, má parád­ní atmo­sfé­ru i vizi­o­nář­ský svět budouc­nos­ti, ale také je straš­ně uta­ha­ný. Dal jsem mu šan­ci dva­krát (napo­sle­dy v r. 2014) a mám ten­den­ci zku­sit to napo­tře­tí. Očekávám však, že výsled­ný dojem se nezmě­ní.

KLASIKA VZOREM
Nijak zvlášť mě totiž neo­sl­ni­lo ani pokra­čo­vá­ní Blade Runner 2049. A to ho má na sta­ros­ti jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších reži­sé­rů Denis Villeneuve, jehož Zmizení řadím k tomu vůbec nej­lep­ší­mu, co jsem v živo­tě viděl. Jak tedy obstá­lo níz­ko­roz­počto­vé sci-fi Zone 414, kte­ré s o pozná­ní niž­ším bud­ge­tem imi­tu­je prá­vě svět Blade Runnera?

TEMNÁ SLUŽBA ANDROIDŮ
Děj se ode­hrá­vá v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né budouc­nos­ti. Androidi jsou na tak vyso­ké tech­nic­ké úrov­ni, že je nero­ze­zná­te od lidí, což při­ná­ší zají­ma­vé busi­nesso­vé mož­nos­ti. V zóně 414, což je úze­mí andro­i­dům zaslí­be­né, se ztra­tí dce­ra excen­t­ric­ké­ho pod­ni­ka­te­le, jenž má vývoj andro­i­dů na svě­do­mí. Ten si pro­to najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va (Guy Pearce), kte­rý se během vyšet­řo­vá­ní spo­jí s Jane. Androidem nada­ným mimo­řád­ný­mi schop­nost­mi a poten­ci­á­lem.

ŽÁK PŘEKONAL UČITELE?
Zone 414 není ori­gi­nál­ním fil­mem. Mimořádně zda­ři­le však vyu­ží­vá to nej­lep­ší ze svě­ta Blade Runnerů a ser­ví­ru­je nám jejich uni­ver­sum ve snad­no stra­vi­tel­né for­mě. Dle Filmfanatica dokon­ce v lep­ší, než samot­ný ori­gi­nál. Samozřejmě je vidět, že tvůr­ci měli ome­ze­ný roz­po­čet, ale prá­vě pro­to jsem u kaž­dé­ho zábě­ru uzna­le poky­vo­val hla­vou, jak sty­lo­vou atmo­sfé­ru se jim před kame­rou poda­ři­lo vykouz­lit.

Dle oče­ká­vá­ní dojde na filo­zo­fo­vá­ní o tom, kde kon­čí stroj a začí­ná auto­nomní inte­li­gen­ce i nava­zu­jí­cí exis­ten­ci­ál­ní otáz­ky. Sice se klou­že jen po povrchu, ale od sci-fi béč­ka nemám oče­ká­vá­ní, že mě uhra­ne svou filo­zo­fic­kou hloub­kou. Filmfanatic se při­šel bavit a to se mu spl­ni­lo na výbor­nou.


Podívejte se na hodnocení Zone 414 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23617 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71650 KB. | 13.06.2024 - 22:07:12