Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všechno, všude, najednou

Všechno, všude, najednou

Photo © A24
Photo © A24
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Správný mul­ti­ver­se jak má být. Neuvěřitelně ambi­ci­óz­ní a nesmě­lý pro­jekt, kte­rý si zís­ká srd­ce mno­hých, pře­de­vším díky neví­da­né ori­gi­na­li­tě, obrov­ské fan­ta­zii a nebo už jenom nápa­dem celé­ho fil­mu. Divák je neu­vě­ři­tel­ně rych­le vho­zen do pro­lí­na­jí­cích se, z prv­ní­ho pohle­du, šíle­ných i nesmy­sl­ných svě­tů, kte­ré mají co nabíd­nout, ale jsou záro­veň i snad­no pocho­pi­tel­né spo­leč­ně s pří­bě­hem jako tako­vým, kte­rý i přes jeho jed­no­du­chost fun­gu­je.

Rozhodně to nebu­de pro kaž­dé­ho a spous­tu lidí to bez roz­va­hy odsou­dí, což se dá na jed­nu stra­nu chá­pat, jeli­kož podob­né fil­my v dneš­ní době nejsou moc čas­té, a pro­to bych byl a mno­zí urči­tě též, pro roz­ší­ře­ní toho­to smí­cha­né­ho žán­ru. Upřímně bych se na Everything Everywhere All at Once zno­vu nepo­dí­val, jeli­kož to pros­tě není můj šálek kávy a při­šlo mi, že se to chví­le­mi cel­kem táh­lo, ale musím vypích­nout doko­na­lou a pro­pra­co­va­nou cho­re­o­gra­fii akč­ních scén, při kte­rých se snad nikdo nemohl nudit, pro­to­že fun­gu­jí fakt na jed­nič­ku a samo­zřej­mě nesmím opo­me­nout ani odváž­nost celé­ho pro­jek­tu, což pros­tě není v sou­čas­nos­ti tak čas­tý.

Opravdu zají­ma­vý a vyční­va­jí­cí sní­mek.


Podívejte se na hodnocení Všechno, všude, najednou na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58682 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72163 KB. | 25.04.2024 - 07:23:41