Kritiky.cz > Recenze knih > HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN

HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN

hlubokyhrob2
hlubokyhrob2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hluboký hrob - dítě úte­sů od auto­rek Camilly a Vivegy Stenových je prv­ním dílem horo­ro­vé tri­lo­gie urče­né pře­váž­ně pro děti a dospí­va­jí­cí mlá­dež, ale i dospě­lý čte­nář bude ohro­men samot­ným pří­bě­hem, kde se mísí kou­zel­né prv­ky ze sta­rých bájí a pohá­dek.

 
Kdo milu­je nad­při­ro­ze­né prv­ky ze sever­ské myto­lo­gie a nejsou mu ani cizí sta­ré námoř­nic­ké legen­dy a pově­ry, urči­tě si při­jde na své. Hlavní hrdin­kou je dva­nác­ti­le­tá Tuva, kte­rá vyrůs­tá na ost­ro­vě v malém sou­ostro­ví spo­lu se svý­mi rodi­či. Když skon­čí let­ní sezó­na a turis­té odje­dou z leto­vi­sek, všech­ny ost­ro­vy zaha­lí děsi­vá samo­ta a hus­tá mlha.
 
Celý život je jí před­klá­dá­no, aby se po setmě­ní drže­la dale­ko od vody, pro­to­že pak se lidé ztrá­ce­jí v moři. Děti i dospě­lí, ztra­tí se v moři a už se nikdy nevrá­tí. Ale co když vás moře tak moc při­ta­hu­je, jako by vás tam z hlu­bin někdo volal?
Moře mě volá k sobě. Vlny s huko­tem dorá­že­jí na pláž a já cítím pach sla­né vody a roz­klá­da­jí­cích se moř­ských řas. V hla­vě mi víří útrž­ky snů z posled­ních dní. Postavy zaha­le­né v mlze se po mně sápa­jí, v hrdle cítím pal­či­vou bolest a lapám po dechu.
 
Dvanáctiletá Tuva je v duši samo­tář a poprav­dě si se svý­mi vrs­tev­ní­ky a spo­lu­žá­ky moc nero­zu­mí. Ovšem na svém ost­ro­vě Haro, kde vyrůs­ta­la, a kde žije se svý­mi rodi­či, se cítí v bez­pe­čí a  jako doma. Všechno tady milu­je, malé ost­ro­vy a ost­rův­ky, úte­sy, plá­že, pří­ro­du, vše zná jako své vlast­ní boty, ale letos se spous­tu věcí změ­ni­lo. Proč najed­nou lidí mizí beze sto­py v moři, a proč se všu­de, ať už pod moř­skou hla­di­nou, ve snech nebo v korunách stro­mů obje­vu­jí nad­při­ro­ze­né bytos­ti?
Když pohléd­nu naho­ru, popr­vé se na ně můžu pořád­ně podí­vat. nejsou to svět­la. Nejsou to svět­lu­š­ky. Vzájemně kolem sebe krou­ží, kří­d­ly na zádech kmi­ta­jí tak rych­le, že jsou téměř nevi­di­tel­ná. Vypadají jako lidé, ale jsou mno­hem men­ší. Nejsou vět­ší než motý­li, mají dlou­hé, hube­né paže a vytáh­lé nohy. Tancují kolem sebe navzá­jem v jakém­si slo­ži­tém hyp­no­tic­kém ryt­mu a ustu­pu­jí hlou­bě­ji do lesů.
Co jsou zač a jaké mají úmys­ly? A co nebez­peč­né­ho se pro­bou­zí tam hlu­bo­ko na moř­ském dně? Každou noc. Vím, že je něco špat­ně. S mořem je něco špat­ně. Děsí mě. Jako by se cosi pod jeho hla­di­nou pro­bu­di­lo a uvrh­lo nás do nebez­pe­čí. Pro koho si nako­nec to „nezná­mé“ při­jde? Dokáže Tuva čelit nevi­di­tel­né­mu zlu a spo­lu s vyšet­řo­va­te­li objas­nit všech­na napa­de­ní a zmi­ze­ní jed­not­li­vých lidí?
Kdo milu­je tajem­no, nad­při­ro­ze­né věci, tak si tuhle kni­hu roz­hod­ně zami­lu­je. Kniha je vel­mi dob­ře napsa­ná a vzhle­dem k men­ší­mu roz­sa­hu psa­né­ho slo­va na jed­not­li­vé strán­ky se i poměr­ně rych­le čte. 
Příběh je zasa­zen do pro­stře­dí, z kte­ré­ho vás doslo­va mra­zí - ost­ro­vy, hlu­bo­ké moře, z kte­ré­ho na vás může číhat coko­liv, tma, nepro­pust­ná mlha, dýcha­jí­cí chlad nad­chá­ze­jí­cí zimy. Hluboký hrob je napsán vel­mi pou­ta­vě a nene­chá vás jen tak lehce vydech­nout, pro­to­že pořád se něco děje, mizí lidé, ve snech ale i ve sku­teč­ném živo­tě se zje­vu­jí tajem­né bytos­ti, a vy tomu chce­te za kaž­dou cenu při­jít na kloub.
HLUBOKÝ HROB
DÍTĚ ÚTESŮ
Camilla a Viveca Stenovy
Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu Child of the Skerries pře­lo­žil Zdeněk Gazur
Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2017
Počet stran: 418
ISBN: 978-80-7390-685-6

Foto: DOBROVSKÝ s.r.o. & Andrea Bátovská


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98060 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71583 KB. | 24.06.2024 - 13:41:33