Kritiky.cz > Recenze knih > Korálkové vánoční ozdoby

Korálkové vánoční ozdoby

maaa
maaa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete-li si roz­ší­řit obzo­ry korál­ko­vé­ho svě­ta, ane­bo se jen tak kre­a­tiv­ně vyřá­dit, urči­tě si nenech­te ujít  novou kníž­ku „Korálkové vánoč­ní ozdo­by“ od autor­ky Sylvy Šporkové, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s.

Prostřednictvím této prak­tic­ké kníž­ky si v pohod­lí domo­va snad­no a rych­le vyro­bí­te krás­né a ori­gi­nál­ní vánoč­ní ozdo­by. Ostatně, kdo by neměl rád tra­dič­ní a záro­veň ori­gi­nál­ní ozdůb­ky a drob­nos­ti vytvo­ře­né z korál­ků? Asi všich­ni! Pokud zbož­ňu­je­te oba tyto tren­dy, pak je tato bro­žur­ka pro vás pří­mo šitá na míru.

V úvo­du kni­hy pood­ha­lí­te něco z tra­dič­ní výro­by těch­to ozdob, i to, jak dlou­hou tra­di­ci v Čechách mají, a že ji zna­jí téměř všu­de ve svě­tě. Samotná bro­žur­ka je roz­dě­le­na do pěti hlav­ních kapi­tol pod­le způ­so­bu výro­by samot­ných ozdob.

Na začát­ku se sezná­mí­te s tím, jaké dru­hy korál­ků je vhod­né si poří­dit, pro­to­že není korá­lek jako korá­lek. Autorka vám před­sta­ví jed­not­li­vé dru­hy korál­ků z nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů, roz­díl­ných roz­mě­rů a tva­rů, pora­dí, na co jed­not­li­vé dru­hy nej­lé­pe pou­žít.

Kromě toho bude­te i mís­to korál­ků potře­bo­vat i dal­ší roz­ma­ni­té mate­ri­á­ly a nářa­dí, jež vám uleh­čí a usnad­ní prá­ci při samot­ném kre­a­tiv­ním tvo­ře­ní.

Celá bro­žur­ka obsa­hu­je jed­no­du­ché návo­dy a vzo­ry, kte­ré hra­vě zvlád­nou i men­ší děti. V úvo­du kaž­dé z kapi­tol je uve­den obec­ný postup výro­by pro­střed­nic­tvím nichž se nau­čí­te ovlá­dat základ­ní dru­hy výro­by, kte­ré pak urči­tě vyu­ži­je­te ve vlast­ní poje­tí výro­by ozdů­bek.

Samotné návo­dy začí­na­jí od leh­čích po slo­ži­těj­ší a jsou důklad­ně popsá­ny spo­lu s podrob­ným foto návo­dem. Můžete se těšit napří­klad na výro­bu hvězd na kostře, navlé­ka­né hvězdy, navlé­ka­né ozdo­by, pro­sto­ro­vé ozdo­by jako jsou hvěz­dič­ky, srdíč­ka, andíl­ci, stro­meč­ky, ople­te­né kou­le, kočá­rek, jízd­ní kolo, zvo­ne­ček a spous­tu jiné­ho.

Kniha „Korálkové vánoč­ní ozdo­by“ je men­ší­ho for­má­tu, kte­rý si může­te vzít prak­tic­ky kam­ko­liv, a nikde vám nebu­de pře­ká­žet. Všechny návo­dy jsou jed­no­du­ché a dob­ře popsa­né tak, že výro­bu korál­ko­vých ozdob zvlád­nou nejen děti, ale i napros­tí začá­teč­ní­ci. S touhle kni­hou obje­ví­te sku­teč­né kouz­lo tra­dič­ních vánoč­ních ozdob z korál­ků a uži­je­te si spous­tu zába­vy a rados­ti z tvo­ře­ní!

Korálkové vánoč­ní ozdo­by

  • Autor: Sylva Šporková
  • Vydala: Grada Publishing, a.s.
  • První vydá­ní
  • Praha 2021
  • Počet stran:72
  • ISBN: 978-80-271-3239-3

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,80558 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72116 KB. | 24.04.2024 - 01:00:15