Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Skřítek Racochejl: Nezapomenutelný Český Večerníček plný dobrodružství a kouzel

Skřítek Racochejl: Nezapomenutelný Český Večerníček plný dobrodružství a kouzel

Photo © Bonton Home Video
Photo © Bonton Home Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­viz­ní obra­zov­ka se od roku 1997 ote­vře­la dět­ské­mu divá­ko­vi do svě­ta kou­zel a dob­ro­druž­ství s uni­kát­ním skřít­kem Racochejlem. Tato oblí­be­ná pohád­ko­vá posta­va nás pro­vá­ze­la pro­střed­nic­tvím večer­níč­ků, kte­ré reží­ro­val Jiří Miška, a její hlas pro­půj­či­la Jiřina Bohdalová. Skřítek Racochejl se stal nejen hrdi­nou, ale i iko­nou čes­ké­ho dět­ské­ho tele­viz­ní­ho pro­gra­mu.

Děj večer­níč­ků je plný drob­ných tram­pot, dob­ro­druž­ství a magie. Titulní hrdi­na, skří­tek Racochejl, byd­lí v útul­né klo­bou­ko­vé cha­loup­ce a jeho pří­běhy jsou plné neče­ka­ných udá­los­tí. Každá epi­zo­da je samo­stat­ným dob­ro­druž­stvím, tak­že není tře­ba sle­do­vat je v urči­tém pořa­dí. Racochejl se potká­vá s růz­ný­mi posta­va­mi, včet­ně hra­bo­še, rusa­lek, větr­né panen­ky a mno­ha dal­ší­mi.

Jiřina Bohdalová, význam­ná čes­ká hereč­ka, pro­půj­či­la svůj hlas Racochejlovi a díky její­mu nadá­ní zís­ka­la tato posta­va na obra­zov­ce sku­teč­ný život. Příběhy jsou plné šar­mu, humor­ných situ­a­cí a krás­ných scén, kte­ré oslo­vu­jí jak děti, tak i dospě­lé.

Knižní podo­ba pohá­dek, kte­rou napsal Emil Šaloun, se sta­la dal­ším způ­so­bem, jak si děti moh­ly užít dob­ro­druž­ství skřít­ka Racochejla. Knihy pod názvem „Skřítek Racochejl“ byly vydá­ny nakla­da­tel­stvím Via Lucis a při­ná­še­ly dal­ší mož­nost pro­žít tyto kou­zel­né pří­běhy.

Série večer­níč­ků byla roz­dě­le­na do něko­li­ka řad. První tři­nác­ti­díl­ná řada byla odvy­sí­lá­na na pře­lo­mu let 1997 a 1998, zatím­co dru­há série, rov­něž s 13 epi­zo­da­mi, se obje­vi­la v roce 2000. Třetí řada se natá­če­la v letech 2012 a 2015. I když o této tře­tí řadě nejsou ofi­ci­ál­ní infor­ma­ce v data­bá­zích, jed­not­li­vé díly si lze snad­no najít na inter­ne­tu.

Každá epi­zo­da při­ná­ší novou pří­ho­du, ve kte­ré se Racochejl potká­vá s růz­ný­mi posta­va­mi a pro­ží­vá neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství. Od létá­ní a čaro­vá­ní až po hle­dá­ní stře­víč­ků do tan­ce či vykurý­ro­vá­ní basy. Skřítek Racochejl nás zave­de do svě­ta fan­ta­zie a kou­zel, kte­rý zůstá­vá v srd­cích divá­ků napo­řád.

Skřítek Racochejl se tak stal neza­po­me­nu­tel­ným prů­vod­cem čes­kých dět­ských tele­viz­ních chvi­lek. Jeho dob­ro­druž­ství plná smí­chu, kou­zel a přá­tel­ství zůstá­va­jí nedíl­nou sou­čás­tí tele­viz­ní­ho dědic­tví a zane­chá­va­jí nesma­za­tel­nou sto­pu ve svě­tě čes­kých pohá­dek.


Zdroj: Česká Wikipedie a ČSFD.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20311 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72386 KB. | 24.07.2024 - 07:04:09