Kritiky.cz > Recenze knih > Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce

Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce

ma
ma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud rádi malu­je­te a chce­te se nau­čit či zdo­ko­na­lit v kres­le­ní, pak si urči­tě nenech­te ujít krás­nou kni­hu „Malujeme akva­re­lem: 30 lek­cí nejen pro malé uměl­ce od Terezy Cimbůrkové, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook.

Autorka vás v této kni­ze zasvě­tí do úžas­né­ho svě­ta akva­re­lo­vých barev a hlav­ně do jed­né z nej­slo­ži­těj­ších umě­lec­kých tech­nik malo­vá­ní, kte­rým akva­rel roz­hod­ně je. 

Úvodní teo­re­tic­ká část začí­na­jí­cí uměl­ce pro­ve­de krů­ček po krůč­ku jed­not­li­vý­mi část­mi. Představí vám, co je to sku­teč­ný akva­rel, vysvět­lí vám teo­rii barev a odstí­nů. Díky ní snad­no pocho­pí­te, že k vytvá­ře­ní nej­růz­něj­ších odstí­nů barev zále­ží na růz­ném množ­ství bar­vy. Čím více vody, tím svět­lej­ší odstín. Vše si ale natré­nu­je­te, abys­te zís­ka­li ten správ­ný cit pro bar­vy.

A v nepo­sled­ní řadě si vyzkou­ší­te jed­not­li­vé akva­re­lo­vé tech­ni­ky. Nemusíte se niče­ho bát, pro­to­že s autor­kou kni­hy vše natré­nuj­te, vypi­lu­je­te zákla­dy, pozná­te pří­pad­né zálud­nos­ti a postře­hy autor­ky, hra­vě se nau­čí­te nejen měnit inten­zi­tu barev, ale i jed­not­li­vé bar­vy mezi sebou míchat a vytvá­řet si tak stá­le nové a nové odstí­ny

Po úvod­ní teo­re­tic­ké čás­ti pro vás Tereza Cimbůrková při­pra­vi­la 30 prak­tic­kých lek­cí, ve kte­rých se poku­sí­te zís­kat sebe­dů­vě­ru v pře­kres­lo­vá­ní daných úko­lů. Jednotlivé úlo­hy jsou vel­mi jed­no­du­ché a vel­mi rych­le je dosta­ne­te do ruky, abys­te se co nejdří­ve moh­li vrh­nout do svých vlast­ních pro­jek­tů, vstříc vlast­ní fan­ta­zii a nápa­dům.

A jaké úlo­hy na pře­kres­lo­vá­ní vás čeka­jí?

Hrátky: duho­vé skvrn­ky, barev­né vrs­tev­ni­ce, kru­ho­vé obraz­ce, výse­če, mozai­ka.

Jídlo: nanuk, meloun, mrkve a ředkvič­ky, bobu­lo­vé ovo­ce, dort.

Rostliny: list mon­ste­ry, kak­tus, růže, jete­líč­ky, kvě­ti­ny v kor­nout­ku.

Zvířata: moř­ská žel­va, psí fešá­ci, sbír­ka motý­lů, med­úza, ptá­ček.

Místa: západ slun­ce v pouš­ti, barev­ná uli­ce, moře, hory v noci, dům.

Předměty: hrneč­ky, věci na kem­po­vá­ní, pokla­dy moře, liché ponož­ky, tajem­ná skříň.

Kniha „Malujeme akva­re­lem: 30 lek­cí nejen pro malé uměl­ce“ je moc hez­ky zpra­co­vá­na. Obsahuje vel­mi jed­no­du­ché návo­dy na kres­le­ní včet­ně vel­mi podrob­né­ho foto­ná­vo­du, kde je krok za kro­kem hez­ky zdo­ku­men­to­ván a do detai­lu popsán.

Autorka zvo­li­la tako­vé návo­dy k pře­kres­le­ní, aby je hra­vě zvládly i děti při samo­stat­né prá­ci, což se oprav­du vel­mi poved­lo (vyzkou­še­no doma na vlast­ních dětech). Pomocí této bro­žur­ky zjis­tí­te, že malo­val lze prak­tic­ky všech­no a vel­mi jed­no­du­še a hra­vě. A jak sama autor­ka říká:

„Krása umě­ní spo­čí­vá v tom, abys­te obje­vi­li vlast­ní a jedi­neč­ný styl, kte­rý nikdo jiný nemá! Je to mno­hem vět­ší dob­ro­druž­ství než „jen“ napo­do­bo­vat obráz­ky jiných uměl­ců“!

  • MALUJEME AKVARELEM 30 lek­cí nejen pro malé uměl­ce
  • Autor: Tereza Cimbůrková
  • Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook
  • Vydání1., 2022
  • Počet stran: 136
  • ISBN: 978-80-271-1259-3

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31861 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72364 KB. | 29.05.2024 - 07:22:28