Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Kouzelný animovaný svět Treflíků: Pohádka o přátelství, dobrodružství a tolerance

Kouzelný animovaný svět Treflíků: Pohádka o přátelství, dobrodružství a tolerance

Photo © Telewizja Polska
Photo © Telewizja Polska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představte si Treflíka, Treflinku a malé­ho kou­zel­ní­ka v ani­mo­va­ném muzi­ká­lu, kte­rý vyprá­ví o vese­lých dob­ro­druž­stvích jejich sku­pi­ny přá­tel. Tato moud­rá pohád­ka nás baví a sou­čas­ně nám při­ná­ší pou­če­ní a vzdě­lá­va­cí prv­ky. Seriál je plný humo­ru a zába­vy a oslo­vu­je celou rodi­nu. Zároveň pro­pa­gu­je hod­no­ty jako tole­ran­ce, vzá­jem­ná úcta, přá­tel­ství a rodin­né vzta­hy.

Zpívající a tan­čí­cí Treflíci zvou malé divá­ky do nových dob­ro­druž­ství do svě­ta fan­ta­zie v kaž­dé epi­zo­dě. Tato zdán­li­vě oby­čej­ná rodi­na žije v útul­ném dom­ku, kde se jed­no­ho dne obje­ví tajem­ný host – Malý strý­ček. S kou­zel­ný­mi schop­nost­mi, kte­ré zůstá­va­jí skry­té před dospě­lý­mi, pro­vá­zí děti – šes­ti­le­tou Treflinku a čtyř­le­té­ho Treflíka. Ale není jen prů­vod­cem dětí; taj­ně také pod­po­ru­je jejich mamin­ku a tatín­ka. Vede malé hrdi­ny do vzdá­le­ných, tajem­ných zemí a záro­veň jim kaž­dý den pomá­há pocho­pit svět kolem sebe. Do rodi­ny Treflíkových čas­to zaví­ta­jí pří­buz­ní a přá­te­lé, z nichž mno­zí jsou vel­mi zají­ma­vý­mi posta­va­mi! Mezi ně pat­ří babič­ka a děde­ček, teta, pan Jareczek, sou­sed Robobot a dokon­ce i král a krá­lov­na. Celá série je plná pozi­tiv­ní ener­gie a sezna­mu­je děti s důle­ži­tý­mi téma­ty, jako jsou přá­tel­ství, úcta, čest­nost a tole­ran­ce.

Seriál je zce­la vytvo­řen lout­ko­vou ani­ma­cí, což je tra­dič­ní for­mou ani­ma­ce vyža­du­jí­cí 25 zábě­rů za sekun­du fil­mu. Při kaž­dém zábě­ru ani­má­tor peč­li­vě upra­vu­je polo­hu lou­tek. Při výro­bě fil­mu „Rodina Treflíkových“ byl popr­vé v Polsku ve vel­kém roz­sa­hu vyu­žit 3D tisk. Nejen hla­vy postav s vymě­ni­tel­ný­mi rysy, ale také růz­né rekvi­zi­ty a dokon­ce i prv­ky jejich kos­tý­mů (včet­ně bot) byly vytisk­nu­ty tou­to moder­ní tech­no­lo­gií.


Zdroj: Polská Wikipedie a Treflíci na Animania.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47088 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72168 KB. | 21.04.2024 - 19:25:33