Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Pyšná princezna v novém kabátě: Moderní 3D remake české klasiky

Pyšná princezna v novém kabátě: Moderní 3D remake české klasiky

KrasoMiro frame001 4K
KrasoMiro frame001 4K
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existuje jen málo fil­mů, kte­ré si udr­žu­jí dlou­ho­do­bou popu­la­ri­tu přes gene­ra­ce a sku­teč­ně se sta­nou sou­čás­tí kul­tur­ní­ho dědic­tví. Pyšná prin­cez­na Bořivoje Zemana z roku 1952 však nepo­chyb­ně pat­ří mezi kle­no­ty čes­ké kine­ma­to­gra­fie a nyní může­me oče­ká­vat nové, moder­ní ani­mo­va­né zpra­co­vá­ní toho­to pří­bě­hu ve 3D. Nový film Pyšná prin­cez­na vzni­ká ve spo­lu­prá­ci mezi LUMINAR Film a PFX, nava­zu­je na původ­ní fil­mo­vou i lite­rár­ní inspi­ra­ci a záro­veň pokra­ču­je v boha­té tra­di­ci čes­ké ani­ma­ce.

Remake je vytvá­řen v česko-polské kopro­duk­ci pod režij­ním vede­ním Davida Lisého a Radka Berana, kte­rý je také auto­rem scé­ná­ře. Beran při psa­ní čer­pal z původ­ní lite­rár­ní před­lo­hy Boženy Němcové a iko­nic­kých oka­mži­ků pade­sá­tých let. „Chtěl jsem se vrá­tit k původ­ní lite­rár­ní inspi­ra­ci pohád­ky Potrestaná pýcha a zdů­raz­nit motiv čis­té lás­ky, kte­rá má moc změ­nit cha­rak­ter. Současně jsem s rados­tí začle­nil iko­nic­ké momen­ty původ­ní­ho fil­mu, jako je akč­ní scé­na ze mlý­na, šer­mo­va­cí tanec v trá­mo­ví, poska­ku­jí­cí výběr­čí daní v pyt­lích, zpí­va­jí­cí švec na hra­ni­ci krá­lov­ství a „našli moji rád­co­vé…“,“ vysvět­lu­je Radek Beran.

Video s názo­ry reži­sé­rů a hlav­ní­ho výtvar­ní­ka fil­mu lze nalézt na YouTube.

 

 Volba ani­mo­va­né for­my vyprá­vě­ní umož­ňu­je pre­zen­ta­ci obou ver­zí ved­le sebe a hlav­ním cílem tvůr­ců je vytvo­řit sku­teč­ně vel­ký ani­mo­va­ný pří­běh, kte­rý má poten­ci­ál oslo­vit pub­li­kum i na mezi­ná­rod­ní úrov­ni.

Díky tech­no­lo­gii 3D mají tvůr­ci téměř neo­me­ze­né mož­nos­ti sty­li­za­ce, vyprá­vě­ní a plnou svo­bo­du v tvor­bě obra­zu. Postavy a pro­stře­dí jsou vytvá­ře­ny týmem výtvar­ní­ků pod vede­ním Jana Koníčka v praž­ském stu­diu PFX. Postavy pro­chá­ze­ly postup­ným vývo­jem od původ­ních ruč­ně kres­le­ných návrhů k 3D mode­lům. V ani­mo­va­ném fil­mu jsou zví­řa­ta, kte­rá sice nemlu­ví, ale aktiv­ně zasa­hu­jí do děje a spo­lu­pra­cu­jí s lid­ský­mi posta­va­mi.

Film vzni­ká ve spo­lu­prá­ci stu­dia PFX s pol­ským kopro­du­cen­tem Human, při­čemž ani­mač­ní tým je veden Rafałem Schubertem. Klíčovým prv­kem fil­mu je hudeb­ní a zvu­ko­vá strán­ka, kte­rou zajiš­ťu­jí zku­še­ní hudeb­ní­ci Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek.

Produkci fil­mu Pyšná prin­cez­na zajiš­ťu­jí spo­leč­nos­ti Luminar film a PFX, kopro­du­cen­ty jsou Česká tele­vi­ze, pol­ské stu­dio Human a CinemArt. Finanční pod­po­ru fil­mu posky­tl Státní fond kine­ma­to­gra­fie. V čes­kých kinech bude film uve­den 7. lis­to­pa­du 2024.


Zdroj a foto: CinemArt a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65238 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72147 KB. | 21.02.2024 - 05:03:44