Kritiky.cz > Recenze knih > Poslední velký den - strhující román o životě, lásce, nemoci

Poslední velký den - strhující román o životě, lásce, nemoci

121878 350 0 fit
121878 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte nevšed­ní čte­ní, kte­ré vás chyt­ne již od prv­ní stra­ny? Chcete si pře­číst dojem­ný román o váž­né nemo­ci, rodi­ně i tou­ze? Neváhejte a začtě­te se do novin­ky vyda­va­tel­ství Grada, kte­rou vyda­la pod znač­kou Cosmopolis v roce 2019. 

Ava Greenová se dozví­dá ver­dikt své­ho léka­ře, že její výsled­ky jsou opět pozi­tiv­ní. Rakovinu, kte­rou před tře­mi lety pře­ko­na­la se opět vrá­ti­la. Už odma­lič­ka má Ava jed­no veli­ké přá­ní. Chce se vdát. Její kama­rád­ky se této infor­ma­ce chyt­nou a udě­la­jí vše pro­to, aby Ave pro­ži­la ten nej­krás­něj­ší den v živo­tě. Seznámí se s foto­gra­fem Jamesem, kte­rý jí ten nej­krás­něj­ší den má celý zdo­ku­men­to­vat. Podaří se svat­ba Avě usku­teč­nit? Bude to pro ní oprav­du ten nej­krás­něj­ší den v živo­tě? Chcete s ní pro­žít ty nej­krás­něj­ší chví­le? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Román ve mně bude dlou­ho dozní­vat. Byl oprav­du dojem­ný a jed­ním slo­vem nád­her­ný. Tuto kni­hu jsem si nevy­bra­la náho­dou. Tammy Robinsonová je autor­kou kni­hy Normálně jiní. Četla jsem jí jed­ním dechem, oprav­du se mě líbil a moc mě zau­ja­la. Proto jsem nevá­ha­la a sáh­la po romá­nu Poslední vel­ký den. Zaujala mě název a po pře­čte­ní ano­ta­ce se měla „husí kůži“ a říka­la si, zda tuto kni­hu zvlád­nu pře­číst. Byla jsem si jis­tá, že se bude jed­nat o sil­ný a vel­mi emo­tiv­ní román. Zásadním téma­tem toho­to romá­nu je nevy­lé­či­tel­ná nemoc hlav­ní hrdin­ky. Nemoc jmé­nem rako­vi­na, kte­rá bere vše, co jí sto­jí v ces­tě. A neptá se, zda je ten správ­ný čas. Román byl oprav­du veli­ce sil­ný a emo­tiv­ní. Tato nemoc se mě oprav­du dotý­ká, jeli­kož můj otec zemřel na rako­vi­nu veli­ce mla­dý. Bála jsem se tuto kni­hu číst, ale zau­ja­ly mě pozi­tiv­ní recen­ze na tuto kni­hu a chtě­la jsem ji pro­žít na vlast­ní kůži a svůj strach z rako­vi­ny pře­ko­nat. Román roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem, co mají rádi oprav­do­vé pří­běhy ze živo­ta.

Ukázka z kni­hy:

„Láska nemá žád­nou minu­lost ani budouc­nost. Láska pros­tě je.“

Rakovina doká­že člo­vě­ka při­mět všech­no zpo­chyb­ňo­vat a nikdy mu nedo­vo­lí jed­no­du­še vypnout mozek. Budu žít dost dlou­ho na to, abych dočet­la tu kníž­ku, kte­rou jsem prá­vě roze­čet­la? Uvidím posled­ní epi­zo­du seri­á­lu? Využiju celou lah­vič­ku hyd­ra­tač­ní­ho kré­mu na ruce, kte­rý jsem si zrov­na kou­pi­la? Jestli jsme tu „všich­ni z něja­ké­ho důvo­du“, co je ten důvod? pro­žít život, kte­rý je pozo­ru­hod­ný jenom tím, že se v něm nesta­lo nic vel­ko­le­pé­ho, a zatře­pat bač­ko­ra­ma v požeh­na­ném věku osm­a­dva­ce­ti let s tím, že tu zane­chám jenom hrst­ku lidí, kte­ří budou truch­lit nad tím, že mě svět ztra­til? neza­ne­cha­la jsem žád­ný odkaz jako Shakespeare nebo vyná­lez­ce kola, ať už to byl, kdo chtěl.

Tammy Robinsonová žije na Novém Zélandě se svým man­že­lem, tře­mi dět­mi a dvě­ma zví­ře­cí­mi miláč­ky. První kni­hu napsa­la v roce 2011 a od té doby píše neu­stá­le. Vydala již osm romá­nů a v sou­čas­né době pra­cu­je na devá­tém. Již vyšlo: Normálně jiní (2018).

Novozélandská autor­ka Tammy Robinsonová se s vti­pem a hlu­bo­kým poro­zu­mě­ním zamýš­lí nad způ­so­bem, jakým doká­že­me plnit své sny, nad cenou, kte­rou jsme za to ochot­ni zapla­tit, a nad sílou lás­ky, kte­rá nám umož­ňu­je najít svou pra­vou rodi­nu.

Autor: Tammy Robinsonová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 328

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-2187-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04036 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71994 KB. | 21.02.2024 - 05:39:47