Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Everything Everywhere All at Once“ bude i v českých kinech

Film „Everything Everywhere All at Once“ bude i v českých kinech

Photo © Allyson Riggs
Photo © Allyson Riggs
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Akční kome­die Everything Everywhere All at Once reži­sér­ské­ho dua Dan Kwan a Daniel Scheinert pat­ří mezi nej­vět­ší a nej­pří­jem­něj­ší pře­kva­pe­ní letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho roku. Film nej­pr­ve v čes­ké pre­mi­é­ře uve­de fes­ti­val v Karlových Varech a násled­ně vstou­pí i do čes­kých kin. Distribuční pre­mi­é­ra je 21. čer­ven­ce.

Všechno najed­nou je ame­ric­ký absurd­ní komediálně-dramatický film z roku 2022, kte­rý napsa­li, reží­ro­va­li a kopro­du­ko­va­li Dan Kwan a Daniel Scheinert (spo­leč­ně zná­mí jako „Daniels“). Ve fil­mu hra­je Michelle Yeoh v roli čín­ské Američanky, kte­rou kon­t­ro­lu­je daňo­vý úřad a kte­rá zjis­tí, že se musí spo­jit s para­lel­ní­mi vesmír­ný­mi ver­ze­mi sebe sama, aby zabrá­ni­la moc­né bytos­ti způ­so­bit zká­zu mul­ti­vesmí­ru. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr, James Hong a Jamie Lee Curtis. Film je popi­so­ván jako „vír žánro­vé anar­chie“ a obsa­hu­je prv­ky čer­né kome­die, sci-fi, fan­ta­sy, fil­mu s bojo­vým umě­ním a ani­ma­ce.

Kwan a Scheinert zkou­ma­li kon­cept mul­ti­vesmí­ru již v roce 2010 a scé­nář zača­li psát již v roce 2016. Původně byl scé­nář napsán pro Jackieho Chana, poz­dě­ji byla hlav­ní role pře­pra­co­vá­na a nabíd­nu­ta Yeoh. Hlavní natá­če­ní zača­lo v led­nu 2020 a skon­či­lo v břez­nu před vypuk­nu­tím pan­de­mie COVID-19 ve Spojených stá­tech. Hudbu k fil­mu slo­žil Son Lux, včet­ně spo­lu­prá­ce s hudeb­ní­ky Mitski, Davidem Byrnem a André 3000.

Všechno najed­nou mělo pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu South by Southwest 11. břez­na 2022 a 25. břez­na se zača­lo v ome­ze­ném počtu pro­mí­tat v kinech ve Spojených stá­tech, před­tím, než ho 8. dub­na uve­de spo­leč­nost A24 do širo­ké dis­tri­buce. Film se dočkal širo­ké­ho uzná­ní kri­ti­ky, recen­zen­ti chvá­li­li jeho nápa­di­tost, režii, výkon Yeohové a zpra­co­vá­ní témat, jako je exis­ten­ci­a­lis­mus, nihi­lis­mus a čínsko-americká iden­ti­ta. Celosvětově vydě­lal přes 68 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal sní­mek Uncut Gems (2019) a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším domá­cím fil­mem spo­leč­nos­ti A24.

Děj

Film je roz­dě­len do tří čás­tí, jejichž názvy odpo­ví­da­jí názvu fil­mu.

Část 1: Všechno

Evelyn Quan Wang je čínsko-americká žena, kte­rá se svým man­že­lem Waymondem pro­vo­zu­je prá­del­nu, jež se potý­ká s pro­blémy. Napětí je vel­ké kvů­li tomu, že prá­del­nu kon­t­ro­lu­je daňo­vý úřad. Waymond se navíc sna­ží dát Evelyn roz­vo­do­vé papí­ry, z Číny prá­vě při­jel Evelynin nároč­ný otec Gong Gong a Evelynina dce­ra Joy se sna­ží při­mět mat­ku, aby při­ja­la její pří­tel­ky­ni Becky.

Během návštěvy budo­vy IRS na schůz­ce s inspek­tor­kou IRS Deirdre Beaubeirdreovou se Waymondova osob­nost změ­ní, když jeho tělo na chví­li ovlád­ne Alpha Waymond, ver­ze Waymonda z vesmí­ru, kte­ré­mu říká „Alphaverse“. Alfa Waymond vysvět­lu­je Evelyn, že exis­tu­je mno­ho para­lel­ních vesmí­rů, pro­to­že kaž­dá uči­ně­ná vol­ba vytvá­ří nový vesmír. Lidé z Alphaverse, vede­ní zesnu­lým Alfou Evelynem, vyvi­nu­li tech­no­lo­gii „pře­ska­ko­vá­ní ver­šů“, kte­rá lidem umož­ňu­je pří­stup k doved­nos­tem, vzpo­mín­kám a tělu jejich pro­tějš­ků z para­lel­ních vesmí­rů, pokud spl­ní urči­té pod­mín­ky. Multivesmír ohro­žu­je Jobu Tupaki, dří­ve Alfa Joy. Její mysl byla roz­ště­pe­na poté, co ji Alfa Evelyn dotla­či­la k roz­sáh­lé­mu verse-jumpu; Jobu Tupaki nyní zaží­vá všech­ny vesmí­ry najed­nou a může verse-jumpovat a mani­pu­lo­vat s hmo­tou pod­le libos­ti. Svou bož­skou mocí vytvo­ři­la „pytel vše­ho“ podob­ný čer­né díře, kte­rý může poten­ci­ál­ně zni­čit mul­ti­vesmír.

Evelyn dostá­vá tech­no­lo­gii verse-jumpingu, aby bojo­va­la s verse-jumpingovými při­slu­ho­va­či Jobu Tupaki, kte­ří se začnou sbí­hat v budo­vě IRS. Evelyn se dozví­dá o Waymondových plá­nech roz­vést se s ní a obje­vu­je jiné živo­ty, v nichž se roz­hod­la jinak a vzkvé­ta­la, napří­klad se sta­la mis­try­ní kung-fu a fil­mo­vou hvězdou, mís­to aby opus­ti­la Čínu s Waymondem, kte­rý se stal úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem. Alfa Waymond dojde k pře­svěd­če­ní, že Evelyn, jakož­to nej­vět­ší neú­spěš­ná ze všech Evelyn mul­ti­vesmí­ru, má nevy­u­ži­tý poten­ci­ál k pora­že­ní Jobu Tupakiho. Alfa Gong Gong naří­dí Evelyn, aby zabi­la Joy a zabrá­ni­la tak Jobu Tupakimu, ale Evelyn odmít­ne. Rozhodne se, že se musí posta­vit Jobu Tupaki tak, že zís­ká stej­né schop­nos­ti jako ona, a tak opa­ko­va­ně ská­če ver­še, zatím­co boju­je s při­slu­ho­va­či Jobu Tupaki a vojá­ky Alpha Gong Gonga. Po bitvě je Alfa Waymond zabit Jobu Tupaki v Alfaverzu a Evelynina mysl se pře­tí­ží.

Díl 2: Všude

Evelynina mysl se roz­ště­pí a ona obje­ví dal­ší, bizar­ní vesmí­ry, včet­ně jed­no­ho, ve kte­rém mají lidé mís­to prs­tů hot dogy a ona má roman­tic­ký vztah s Deirdre, a dal­ší­ho, kde pra­cu­je po boku kucha­ře tep­pa­nya­ki, kte­ré­ho taj­ně lout­ku­je mýval podob­ný Ratatouille. Dozvídá se, že Jobu Tupaki stvo­řil bagel Everything ne pro­to, aby všech­no zni­čil, ale aby zni­čil sám sebe, a hle­dá Evelyn, kte­rá by ji doká­za­la pocho­pit. Jobu Tupaki má pocit, že kvů­li exis­ten­ci toli­ka roz­leh­lých vesmí­rů a neko­neč­né­ho cha­o­su na ničem doo­prav­dy nezá­le­ží.

V jiných vesmí­rech se Wangovi chys­ta­jí při­jít o prá­del­nu kvů­li daňo­vým chy­bám a pod­ni­ka­tel Waymond po dese­ti­le­tích odlou­če­ní odmí­tá fil­mo­vou hvězdu Evelyn. Evelyn se málem při­klo­ní na stra­nu Jobu Tupakiho a pro­bod­ne Waymonda z její­ho vesmí­ru. Téměř se při­dá k Jobu Tupakimu a vstou­pí do taš­ka­ři­ce, ale zasta­ví se, když usly­ší Waymondovy výzvy, aby byla las­ka­vá a měla nadě­ji. Evelyn porá­ží bojov­ní­ky Alfa Gong Gongu a Jobu Tupakiho tím, že pomo­cí svých zna­los­tí o více vesmí­rech zjis­tí, co kaž­dé­ho z nich zra­ňu­je, a daru­je jim štěs­tí. Evelyn se dosta­ne k Jobu Tupaki a řek­ne jí, že není sama a že si Evelyn vždy vybe­re být s ní, přes­to­že by moh­la být všu­de jin­de. Mezitím se v para­lel­ním vesmí­ru Evelyn střet­ne s Gong Gongem a usmí­ří se s Waymondem a Joy a Waymond pře­svěd­čí Deirdre, aby necha­la Wangovi pře­dě­lat daně. Jobu Tupaki nej­pr­ve Evelyn odmít­ne, ale pak se k ní vrá­tí a obe­jmou se.

Díl 3: Všechno najednou

Krátce nato se vzta­hy a život rodi­ny zlep­ši­ly; Becky je nyní pova­žo­vá­na za sou­část rodi­ny, Waymond a Evelyn popr­vé po dlou­hé době pro­ži­jí krát­kou, ale roman­tic­kou chvil­ku a při dru­hé pří­le­ži­tos­ti se vrá­tí do budo­vy finanč­ní­ho úřa­du, aby poda­li daňo­vé při­zná­ní. Zatímco Deirdre mlu­ví, Evelynina pozor­nost je na chví­li upou­tá­na na její alter­na­tiv­ní já a mul­ti­ver­zum, než se uzem­ní zpět ve svém domov­ském vesmí­ru.

Produkce

Vývoj a scénář

Spolurežiséři Dan Kwan a Daniel Scheinert uved­li, že zača­li zkou­mat kon­cept mul­ti­ver­za v roce 2010 poté, co se sezná­mi­li s kon­cep­tem modál­ní­ho rea­lis­mu ve fil­mu Shermanův pochod z roku 1986. Kwan popsal uve­de­ní fil­mu Spider-Man: Into the Spider-Verse z roku 2018, kte­rý také obsa­hu­je kon­cept mul­ti­vesmí­ru, jako „tro­chu roz­ru­šu­jí­cí, pro­to­že jsme si říka­li: „Do prde­le, všich­ni nás před­běh­nou s touhle věcí, na kte­ré jsme pra­co­va­li“ “. Dále uve­dl: „Sledování dru­hé série Ricka a Mortyho bylo oprav­du boles­ti­vé. Říkal jsem si: „Všechny nápa­dy, kte­ré jsme pova­žo­va­li za ori­gi­nál­ní, už udě­la­li! Byl to oprav­du frustru­jí­cí záži­tek. Takže jsem se na Ricka a Mortyho pře­stal dívat, když jsme psa­li ten­to pro­jekt.“

V prv­ních návr­zích reži­sé­ři plá­no­va­li, že hlav­ní posta­va bude mít nedi­a­gnos­ti­ko­va­nou poru­chu pozor­nos­ti s hyperak­ti­vi­tou (ADHD); během výzku­mu pro pro­jekt se Kwan dozvě­děl, že on sám má nedi­a­gnos­ti­ko­va­nou ADHD.

Ve vesmí­ru, v němž Evelyn tré­nu­je bojo­vá umě­ní a stá­vá se hvězdou akč­ních fil­mů, se obje­vu­jí scé­ny vizu­ál­ně a kon­tex­tu­ál­ně inspi­ro­va­né fil­my hon­g­kon­gské­ho reži­sé­ra Wong Kar-waie; Chris Lee z Vulture napsal, že tyto scé­ny „navo­zu­jí nála­du vytří­be­né roman­tic­ké tou­hy, v níž oka­mži­tě roz­po­zná­te [...] styč­né body“ Wongových děl. Vesmír, v němž se Evelyn a Joy oci­ta­jí jako ská­ly, byl ovliv­něn dět­skou kni­hou Sylvester a kou­zel­ný kamí­nek z roku 1969 a video­hrou Everything z roku 2017.

Kwan uve­dl, že nápad s bage­tou Everything, kte­rou vytvo­řil Jobu Tupaki, „začal jen jako hoze­ný vtip“. Scheinert pozna­me­nal, že se něja­kou dobu pokou­še­li vytvo­řit nábo­žen­ství vyzna­va­čů bage­lů, ale nara­zi­li na kom­pli­ka­ce: „[Jobu Tupaki] je nihi­lis­ta; mělo by exis­to­vat dogma? Měla by exis­to­vat kni­ha? Jaké by měly být jejich prak­ti­ky jako nábo­žen­ství? Bageta se uchy­ti­la, pro­to­že se sta­la tako­vým uži­teč­ným, jed­no­du­chým sym­bo­lem, na kte­rý jsme moh­li jako fil­ma­ři uká­zat. A nemu­sí­te to ani moc vysvět­lo­vat nad rámec vti­pu.“

Osazení

Během pre­pro­duk­ce se uva­žo­va­lo o Jackie Chanovi do hlav­ní role; scé­nář byl původ­ně napsán pro něj, než si to Kwan a Scheinert roz­mys­le­li a hlav­ní roli zno­vu poja­li jako ženu, pro­to­že měli pocit, že díky tomu bude dyna­mi­ka man­že­lů v pří­bě­hu půso­bi­věj­ší.

Když byl scé­nář původ­ně pře­psán s hlav­ní posta­vou jako ženou, byla posta­va pře­jme­no­vá­na na „Michelle Wang“; pod­le Michelle Yeoh: „Když se zeptá­te Danielse, když zača­li pra­co­vat na této před­lo­ze, sou­stře­di­li se na to: „No, dělá­me to pro Michelle Yeoh“.“ Jméno posta­vy bylo nako­nec změ­ně­no na Evelyn; navzdo­ry para­le­lám ve výsled­ném fil­mu mezi Yeoh a vesmí­rem, v němž je Evelyn bojo­vou uměl­ky­ní a fil­mo­vou hvězdou, se Yeoh posta­vi­la pro­ti pojme­no­vá­ní posta­vy Michelle s tím, že „se nejme­nu­je Michelle, pro­to­že [...] Evelyn si zaslou­ží, aby byl vyprá­věn její vlast­ní pří­běh. Je to úpl­ně oby­čej­ná mat­ka [a] žena v domác­nos­ti, kte­rá se ze všech sil sna­ží být dobrou mat­kou své dce­ři, dobrou dce­rou své­mu otci, man­žel­kou, kte­rá se sna­ží udr­žet rodi­nu pohro­ma­dě [...].] Nerada začle­ňu­ji sebe, Michelle Yeoh, do postav, kte­ré hra­ji, pro­to­že všech­ny si zaslou­ží svou vlast­ní ces­tu a své pří­běhy, kte­ré je tře­ba vyprá­vět.“

V srpnu 2018 bylo ozná­me­no, že Yeoh a Awkwafina byly obsa­ze­ny do hlav­ních rolí v „mezi­di­men­zi­o­nál­ním akč­ním fil­mu“ od Kwana a Scheinerta, kte­rý budou pro­du­ko­vat Anthony a Joe Russo. Awkwafina z pro­jek­tu odstou­pi­la kvů­li kon­flik­tům s roz­vrhem v led­nu 2020. Do obsa­ze­ní byli při­dá­ni Stephanie Hsu, James Hong, Ke Huy Quan a Jamie Lee Curtis, při­čemž Hsu nahra­di­la Awkwafinu. Film zna­me­nal návrat k fil­mo­vé­mu herec­tví pro Quana, kte­rý v roce 2002 ukon­čil svou pro­fe­si kvů­li tomu, že měl v té době málo cas­tingo­vých pří­le­ži­tos­tí.

Natáčení

Natáčení zača­lo v led­nu 2020, při­čemž spo­leč­nost A24 ozná­mi­la, že bude film finan­co­vat a dis­tri­bu­o­vat. Hlavní natá­če­ní skon­či­lo na začát­ku břez­na 2020 během nástu­pu pan­de­mie COVID-19.

Témata

Všechno najed­nou zahr­nu­je prv­ky z řady žánrů, včet­ně čer­né kome­die, sci-fi, fan­ta­sy, fil­mu s bojo­vým umě­ním a ani­ma­ce. Deník New York Times film popsal jako „vír žánro­vé anar­chie“ a vysvět­lil, že „hek­tic­ké akč­ní sek­ven­ce a prů­le­ty vědec­ko­fan­tas­tic­kým mumra­jem jsou sice vel­kou sou­čás­tí zába­vy (a mar­ke­tingu), ale ve sku­teč­nos­ti o ně nejde. [Film je] hoř­ko­slad­kým domá­cím dra­ma­tem, man­žel­skou kome­dií, pří­bě­hem o sna­ze při­stě­ho­val­ců a zra­ně­nou bala­dou o lás­ce mat­ky a dce­ry.“

Film zkou­má pojmy smy­sl živo­ta a nihi­lis­mus; pod­le Charlese Bramesca z dení­ku The Guardian: „Pytel zká­zy a jeho uta­hu­jí­cí se sevře­ní Evelyniny dce­ry z gene­ra­ce Z se pro­půj­ču­jí k vrchol­né­mu pro­hlá­še­ní, že není nic hor­ší­ho než pod­leh­nout nihi­lis­mu, kte­rý je u nové gene­ra­ce tak mód­ní. Naší jedi­nou nadě­jí na záchra­nu je při­jmout všech­nu lás­ku a krá­su, kte­rá nás obklo­pu­je, pokud jsme jen dosta­teč­ně pří­tomní, abychom ji vidě­li.“

Clint Worthington z časo­pi­su Consequence napsal, že „při všem dadais­tic­kém absur­distá­nu a tem­pu, kte­ré se mih­ne, Daniels splé­tá cha­o­tic­ké mož­nos­ti mul­ti­ver­za do soudrž­né­ho pří­bě­hu o boles­tech a stras­tech nepro­šla­pa­né ces­ty a o potře­bě vybo­jo­vat si vlast­ní smy­sl v nesmy­sl­ném vesmí­ru“. Worthington, popi­su­jí­cí modus ope­ran­di Jobu Tupakiho, si vší­má „živou­cí­ho roz­po­ru, jímž je bage­ta se vším všu­dy: když dáte na bage­tu všech­no, co ješ­tě zbu­de? A pokud jste zaži­li všech­no, co vám mul­ti­vesmír může nabíd­nout, jaký má coko­li z toho smy­sl?“. Spolurežisér Daniel Kwan pro­hlá­sil, že kon­cept bage­ty se vším „doká­zal dvě věci. Umožnil nám mlu­vit o nihi­lis­mu, aniž bychom se muse­li dívat do očí. A vytvo­řil MacGuffin: zaří­ze­ní pro soud­ný den. Pokud si v prv­ní polo­vi­ně fil­mu lidé mys­lí, že bage­ta je tu pro­to, aby zni­či­la svět, a v dru­hé polo­vi­ně si uvě­do­mí­te, že je to člo­věk v depre­si, kte­rý se sna­ží zni­čit sám sebe; pros­tě to bere všech­no, co se týká akč­ních fil­mů, a mění to v něco osob­něj­ší­ho.“

Film tex­to­vě a meta­tex­to­vě zapo­ju­je „reál­ný svět“ divá­ka. Kritici si všimli, že jed­na z ver­zí Evelyn - slav­né hvězdy fil­mů o bojo­vých umě­ních - je předob­ra­zem samot­né Yeoh, že zku­še­nos­ti Ke Huy Quana jako koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů jsou die­ge­tic­ky vyu­ži­ty v bojo­vých scé­nách Waymonda a že pro­mě­na Jamese Honga ve „zlo­věst­něj­ší­ho, ang­lic­ky mlu­ví­cí­ho machia­ve­lis­tic­ké­ho stra­té­ga“ je para­le­lou k jeho posta­vě Lo Pana ve fil­mu Velké nesná­ze v Malé Číně (1986).

Hudba

Hudební dopro­vod slo­ži­la tříčlen­ná kape­la Son Lux ve slo­že­ní Ryan Lott, Ian Chang a Rafiq Bhatia. Daniels chtěl, aby k parti­tu­ře při­stu­po­va­li indi­vi­du­ál­ně, a ne jako kape­la, pro­to­že pod­le Ryana Lotta, hlav­ní­ho čle­na kape­ly, „si mys­lím, že kom­plet­ní obraz nejen toho, kdo jsme jako kape­la, ale i toho, kdo jsme jako jed­not­liv­ci a co jsme doká­za­li a kam jsme se indi­vi­du­ál­ně tvůr­čím způ­so­bem dosta­li, pro ně zna­me­nal, že exis­tu­je mož­nost, že mno­ho z těch­to zvu­ko­vých vesmí­rů může být na dosah prá­vě s tou­to tro­ji­cí“.

Son Lux trva­lo při tvor­bě a sklá­dá­ní parti­tu­ry více než 3-6 let a během této doby kape­la vymys­le­la více než 100 hudeb­ních nará­žek. Album obsa­ho­va­lo 49 skla­deb, trva­lo přes dvě hodi­ny a bylo zná­mé spo­lu­pra­cí s význam­ný­mi hudeb­ní­ky, jako jsou Mitski, David Byrne, André 3000 hra­jí­cí na flét­nu, Randy Newman, Moses Sumney a yMusic a dal­ší. Dva sin­g­ly: „This Is A Life“ s Mitski a Byrnem a „Fence“ se Sumneym byly vydá­ny jako sin­g­ly 4. a 14. břez­na. Album vyšlo 25. břez­na 2022 a setka­lo se s pozi­tiv­ním ohla­sem kri­ti­ky.

Vydání

Kino

Všechno najed­nou mělo svě­to­vou pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu South by Southwest 11. břez­na 2022. V kinech měl ome­ze­nou pre­mi­é­ru 25. břez­na 2022, celo­stát­ní pre­mi­é­ru pak 8. dub­na ve Spojených stá­tech ame­ric­kých uved­la spo­leč­nost A24. Dne 30. břez­na 2022 byl film uve­den ve vybra­ných kinech IMAX v USA pou­ze na jed­nu noc. Vzhledem k popu­la­ri­tě fil­mu se od 29. dub­na 2022 na jeden týden vrá­til do vybra­ných kin IMAX. Film nebyl uve­den ve vět­ši­ně čás­tí Blízkého výcho­du včet­ně Saúdské Arábie a Kuvajtu, avšak s výjim­kou Izraele, a to z důvo­du cen­zu­ry LGBT témat v těch­to zemích. Ve Velké Británii byl film uve­den 13. květ­na 2022.

Domácí média

Film má být vydán pro digi­tál­ní stre­a­mo­vá­ní 7. červ­na 2022 a na Blu-ray, DVD a Ultra HD Blu-ray 5. čer­ven­ce 2022 spo­leč­nos­tí Lionsgate Home Entertainment.

Recepce

Box office

Mnoho kri­ti­ků ozna­či­lo výkon Michelle Yeoh za nej­lep­ší v její kari­é­ře.

K 1. červ­nu 2022 vydě­lal film Všechno najed­nou a všu­de ve Spojených stá­tech a Kanadě 57,9 mili­o­nu dola­rů a v ostat­ních teri­to­ri­ích 10,8 mili­o­nu dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 68,7 mili­o­nu dola­rů.

Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal film během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du odha­dem 509 600 dola­rů z dese­ti míst. Jeho debut měl v kinech prů­měr 50 965 dola­rů, což je dru­hý nej­lep­ší výsle­dek od začát­ku pan­de­mie COVID-19 pro plo­ši­no­vou pre­mi­é­ru (hned po Lékořicové piz­ze) a teh­dej­ší nej­lep­ší prů­měr úvod­ní­ho kina v roce 2022. O dru­hém víken­du film utr­žil 1,1 mili­o­nu dola­rů z 38 kin a skon­čil na devá­tém mís­tě v poklad­nách kin. O tře­tím víken­du se film dočkal roz­sáh­lé­ho roz­ší­ře­ní z 38 do 1 250 kin. Nakonec vydě­lal 6,1 mili­o­nu dola­rů a skon­čil na šes­tém mís­tě v poklad­nách kin. Následující víkend se hrál v 2 220 kinech, kde vydě­lal 6,2 mili­o­nu dola­rů a skon­čil čtvr­tý. O šes­tém víken­du si film při­psal 5,5 mili­o­nu dola­rů, z čehož část při­pa­dá na šir­ší uve­de­ní v kině IMAX po úspěš­ném kasov­ním úspě­chu. O sed­mém víken­du při­dal 3,5 mili­o­nu dola­rů a o osmém dal­ších 3,3 mili­o­nu dola­rů. Do 21. květ­na film vydě­lal přes 51 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal film Uncut Gems (50 mili­o­nů dola­rů) jako nej­vý­dě­leč­něj­ší film spo­leč­nos­ti A24 na domá­cím trhu. O devá­tém víken­du film zazna­me­nal mír­ný pokles o 5,5 % a při­psal si 3,1 mili­o­nu dola­rů.

Kritické ohlasy

Na webu agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes je 95 % z 292 recen­zí kri­ti­ků pozi­tiv­ních, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,6/10. Shoda na webu zní: „V čele s vyni­ka­jí­cí Michelle Yeoh, Všechno je všu­de najed­nou dosto­jí své­mu názvu s odbor­ně kalib­ro­va­ným úto­kem na smys­ly.“. Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 54 kri­ti­ků 81 bodů ze 100, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“. Diváci dota­zo­va­ní agen­tu­rou PostTrak udě­li­li fil­mu 89 % klad­ných hod­no­ce­ní, při­čemž 77 % z nich uved­lo, že by ho roz­hod­ně dopo­ru­či­li.

David Ehrlich z IndieWire ozna­čil film za „orgas­tic­ké dílo sla­phap­py génia“ a pochvá­lil režii a herec­ké výko­ny, zejmé­na Yeohové. David Rooney z The Hollywood Reporter jej ozna­čil za „fre­ne­tic­ky vypoin­to­va­nou por­ci zhu­le­nec­ké­ho nebe [kte­rá] je šíle­ně nápa­di­tá a čas­to vel­mi zábav­ná“, pochvá­lil herec­ké obsa­ze­ní a hud­bu, ale zpra­co­vá­ní základ­ní­ho téma­tu pří­bě­hu shle­dal nedo­ta­že­ným. Marya E. Gatesová ve své recen­zi pro ser­ver RogerEbert.com oce­ni­la výkon Yeohové a napsa­la: „Yeohová je kot­vou fil­mu, dosta­la roli, kte­rá uka­zu­je její širo­kou šká­lu talen­tů, od jem­ných bojo­vých doved­nos­tí přes vyni­ka­jí­cí komic­ké nača­so­vá­ní až po její schop­nost vyhlou­bit neko­neč­né hloub­ky boha­tých lid­ských emo­cí čas­to jen z pohle­du nebo reak­ce.“ Charles Bramesco v dení­ku The Guardian pochvá­lil Danielse za to, že vysta­věl „roz­sáh­lé, pro­pra­co­va­né, vybrou­še­né a detail­ní vyjá­d­ře­ní vize“. Amy Nicholsonová z The Wall Street Journal napsa­la: „Během téměř dvou­a­půl­ho­di­no­vé sto­pá­že se ambi­ce fil­mu zdvo­ju­jí a zase zdvo­ju­jí, jako by šlo o Petriho mis­ku, v níž se hemží ty nejdi­vo­čej­ší nápa­dy pánů Kwana a Scheinerta.“

Maureen Ryanová ve své recen­zi pro Vanity Fair vyzdvih­la výkon Yeohové a napsa­la: „Yeohová pro­půj­ču­je Evelyn dojem­né odstí­ny melan­cho­lie, lítos­ti, odhod­lá­ní a ros­tou­cí zvě­da­vos­ti“ a doda­la, že „díky její­mu obje­tí ener­gie hlav­ní posta­vy je pozi­tiv­ně str­hu­jí­cí“. Adam Nayman z časo­pi­su The Ringer ozna­čil film za „milost­ný dopis Yeohové“ a dodal: „Všechno najed­nou je nesmír­ně pro­cí­tě­né a dává své 59leté hvězdě pří­le­ži­tost napnout neče­ka­né herec­ké sva­ly a záro­veň se vrá­tit k cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén, kte­ré z ní v 90. letech udě­la­ly svě­to­vou iko­nu.“ Jake Coyle ve své recen­zi pro Chicago Sun-Times napsal, že ačko­li Všechno najed­nou „může hra­ni­čit s pře­tí­že­ním, je to prá­vě osvo­bo­zu­jí­cí pocit neo­me­ze­ných mož­nos­tí, kte­rý ve vás film zane­chá, a to jak ve své svo­bo­do­my­sl­né hra­vos­ti, kdy jde o všech­no, tak v pře­kva­pi­vě něž­ném por­trétu exis­ten­ci­ál­ní­ho zou­fal­ství.“


Zdroj: Bontonfilm a Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89604 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72572 KB. | 19.05.2024 - 05:33:55