Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Everything Everywhere All at Once“ bude i v českých kinech

Film „Everything Everywhere All at Once“ bude i v českých kinech

Photo © Allyson Riggs
Photo © Allyson Riggs
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Akční kome­die Everything Everywhere All at Once reži­sér­ské­ho dua Dan Kwan a Daniel Scheinert pat­ří mezi nej­vět­ší a nej­pří­jem­něj­ší pře­kva­pe­ní letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho roku. Film nej­pr­ve v čes­ké pre­mi­é­ře uve­de fes­ti­val v Karlových Varech a násled­ně vstou­pí i do čes­kých kin. Distribuční pre­mi­é­ra je 21. čer­ven­ce.

Všechno najed­nou je ame­ric­ký absurd­ní komediálně-dramatický film z roku 2022, kte­rý napsa­li, reží­ro­va­li a kopro­du­ko­va­li Dan Kwan a Daniel Scheinert (spo­leč­ně zná­mí jako „Daniels“). Ve fil­mu hra­je Michelle Yeoh v roli čín­ské Američanky, kte­rou kon­t­ro­lu­je daňo­vý úřad a kte­rá zjis­tí, že se musí spo­jit s para­lel­ní­mi vesmír­ný­mi ver­ze­mi sebe sama, aby zabrá­ni­la moc­né bytos­ti způ­so­bit zká­zu mul­ti­vesmí­ru. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr, James Hong a Jamie Lee Curtis. Film je popi­so­ván jako „vír žánro­vé anar­chie“ a obsa­hu­je prv­ky čer­né kome­die, sci-fi, fan­ta­sy, fil­mu s bojo­vým umě­ním a ani­ma­ce.

Kwan a Scheinert zkou­ma­li kon­cept mul­ti­vesmí­ru již v roce 2010 a scé­nář zača­li psát již v roce 2016. Původně byl scé­nář napsán pro Jackieho Chana, poz­dě­ji byla hlav­ní role pře­pra­co­vá­na a nabíd­nu­ta Yeoh. Hlavní natá­če­ní zača­lo v led­nu 2020 a skon­či­lo v břez­nu před vypuk­nu­tím pan­de­mie COVID-19 ve Spojených stá­tech. Hudbu k fil­mu slo­žil Son Lux, včet­ně spo­lu­prá­ce s hudeb­ní­ky Mitski, Davidem Byrnem a André 3000.

Všechno najed­nou mělo pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu South by Southwest 11. břez­na 2022 a 25. břez­na se zača­lo v ome­ze­ném počtu pro­mí­tat v kinech ve Spojených stá­tech, před­tím, než ho 8. dub­na uve­de spo­leč­nost A24 do širo­ké dis­tri­buce. Film se dočkal širo­ké­ho uzná­ní kri­ti­ky, recen­zen­ti chvá­li­li jeho nápa­di­tost, režii, výkon Yeohové a zpra­co­vá­ní témat, jako je exis­ten­ci­a­lis­mus, nihi­lis­mus a čínsko-americká iden­ti­ta. Celosvětově vydě­lal přes 68 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal sní­mek Uncut Gems (2019) a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším domá­cím fil­mem spo­leč­nos­ti A24.

Děj

Film je roz­dě­len do tří čás­tí, jejichž názvy odpo­ví­da­jí názvu fil­mu.

Část 1: Všechno

Evelyn Quan Wang je čínsko-americká žena, kte­rá se svým man­že­lem Waymondem pro­vo­zu­je prá­del­nu, jež se potý­ká s pro­blémy. Napětí je vel­ké kvů­li tomu, že prá­del­nu kon­t­ro­lu­je daňo­vý úřad. Waymond se navíc sna­ží dát Evelyn roz­vo­do­vé papí­ry, z Číny prá­vě při­jel Evelynin nároč­ný otec Gong Gong a Evelynina dce­ra Joy se sna­ží při­mět mat­ku, aby při­ja­la její pří­tel­ky­ni Becky.

Více na Kritiky.cz
Mikulášek o zápasu : Karlos mě 6 krát mě píchl do oka / Celé video na kanále MMA pod lupou ...
Chai dan zhuan jia 2 (2020) Nejlepší Hong Kong za posledních 10 let!!!Herman Yau proslaven brutálními HK CAT III natočil f...
Ewan McGregor ve Stop motion animovaném Pinnocchiovi v režii... Ewan McGregor ve Stop motion animovaném Pinnocchiovi v režii Guillerma del Tora (Hellboy, Hellboy ...
Profil absolventa ...
Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit....

Během návštěvy budo­vy IRS na schůz­ce s inspek­tor­kou IRS Deirdre Beaubeirdreovou se Waymondova osob­nost změ­ní, když jeho tělo na chví­li ovlád­ne Alpha Waymond, ver­ze Waymonda z vesmí­ru, kte­ré­mu říká „Alphaverse“. Alfa Waymond vysvět­lu­je Evelyn, že exis­tu­je mno­ho para­lel­ních vesmí­rů, pro­to­že kaž­dá uči­ně­ná vol­ba vytvá­ří nový vesmír. Lidé z Alphaverse, vede­ní zesnu­lým Alfou Evelynem, vyvi­nu­li tech­no­lo­gii „pře­ska­ko­vá­ní ver­šů“, kte­rá lidem umož­ňu­je pří­stup k doved­nos­tem, vzpo­mín­kám a tělu jejich pro­tějš­ků z para­lel­ních vesmí­rů, pokud spl­ní urči­té pod­mín­ky. Multivesmír ohro­žu­je Jobu Tupaki, dří­ve Alfa Joy. Její mysl byla roz­ště­pe­na poté, co ji Alfa Evelyn dotla­či­la k roz­sáh­lé­mu verse-jumpu; Jobu Tupaki nyní zaží­vá všech­ny vesmí­ry najed­nou a může verse-jumpovat a mani­pu­lo­vat s hmo­tou pod­le libos­ti. Svou bož­skou mocí vytvo­ři­la „pytel vše­ho“ podob­ný čer­né díře, kte­rý může poten­ci­ál­ně zni­čit mul­ti­vesmír.

Evelyn dostá­vá tech­no­lo­gii verse-jumpingu, aby bojo­va­la s verse-jumpingovými při­slu­ho­va­či Jobu Tupaki, kte­ří se začnou sbí­hat v budo­vě IRS. Evelyn se dozví­dá o Waymondových plá­nech roz­vést se s ní a obje­vu­je jiné živo­ty, v nichž se roz­hod­la jinak a vzkvé­ta­la, napří­klad se sta­la mis­try­ní kung-fu a fil­mo­vou hvězdou, mís­to aby opus­ti­la Čínu s Waymondem, kte­rý se stal úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem. Alfa Waymond dojde k pře­svěd­če­ní, že Evelyn, jakož­to nej­vět­ší neú­spěš­ná ze všech Evelyn mul­ti­vesmí­ru, má nevy­u­ži­tý poten­ci­ál k pora­že­ní Jobu Tupakiho. Alfa Gong Gong naří­dí Evelyn, aby zabi­la Joy a zabrá­ni­la tak Jobu Tupakimu, ale Evelyn odmít­ne. Rozhodne se, že se musí posta­vit Jobu Tupaki tak, že zís­ká stej­né schop­nos­ti jako ona, a tak opa­ko­va­ně ská­če ver­še, zatím­co boju­je s při­slu­ho­va­či Jobu Tupaki a vojá­ky Alpha Gong Gonga. Po bitvě je Alfa Waymond zabit Jobu Tupaki v Alfaverzu a Evelynina mysl se pře­tí­ží.

Díl 2: Všude

Evelynina mysl se roz­ště­pí a ona obje­ví dal­ší, bizar­ní vesmí­ry, včet­ně jed­no­ho, ve kte­rém mají lidé mís­to prs­tů hot dogy a ona má roman­tic­ký vztah s Deirdre, a dal­ší­ho, kde pra­cu­je po boku kucha­ře tep­pa­nya­ki, kte­ré­ho taj­ně lout­ku­je mýval podob­ný Ratatouille. Dozvídá se, že Jobu Tupaki stvo­řil bagel Everything ne pro­to, aby všech­no zni­čil, ale aby zni­čil sám sebe, a hle­dá Evelyn, kte­rá by ji doká­za­la pocho­pit. Jobu Tupaki má pocit, že kvů­li exis­ten­ci toli­ka roz­leh­lých vesmí­rů a neko­neč­né­ho cha­o­su na ničem doo­prav­dy nezá­le­ží.

Více na Kritiky.cz
Vodka lemon V únoru se dostalo i na filmy ze zemí, se kterými se obvykle nesetkáme v české filmové distri...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Hanou Mikoláškovou 29. května 2018 ...
Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným Pokud podnikáte prostřednictvím společnosti s ručením omezeným nebo uvažujete o jejím zalo...
Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody Krom velmi neúspěšného Old Firehanda 6.8. doporučuji  dalších 14 filmů, které opravdu sto...
Špionka v knihovně - příběh o naději a síle slov Máte rádi válečné romány? Milujete vůni i zažloutlou barvu knih? Hledáte napínavé čtení...

V jiných vesmí­rech se Wangovi chys­ta­jí při­jít o prá­del­nu kvů­li daňo­vým chy­bám a pod­ni­ka­tel Waymond po dese­ti­le­tích odlou­če­ní odmí­tá fil­mo­vou hvězdu Evelyn. Evelyn se málem při­klo­ní na stra­nu Jobu Tupakiho a pro­bod­ne Waymonda z její­ho vesmí­ru. Téměř se při­dá k Jobu Tupakimu a vstou­pí do taš­ka­ři­ce, ale zasta­ví se, když usly­ší Waymondovy výzvy, aby byla las­ka­vá a měla nadě­ji. Evelyn porá­ží bojov­ní­ky Alfa Gong Gongu a Jobu Tupakiho tím, že pomo­cí svých zna­los­tí o více vesmí­rech zjis­tí, co kaž­dé­ho z nich zra­ňu­je, a daru­je jim štěs­tí. Evelyn se dosta­ne k Jobu Tupaki a řek­ne jí, že není sama a že si Evelyn vždy vybe­re být s ní, přes­to­že by moh­la být všu­de jin­de. Mezitím se v para­lel­ním vesmí­ru Evelyn střet­ne s Gong Gongem a usmí­ří se s Waymondem a Joy a Waymond pře­svěd­čí Deirdre, aby necha­la Wangovi pře­dě­lat daně. Jobu Tupaki nej­pr­ve Evelyn odmít­ne, ale pak se k ní vrá­tí a obe­jmou se.

Díl 3: Všechno najednou

Krátce nato se vzta­hy a život rodi­ny zlep­ši­ly; Becky je nyní pova­žo­vá­na za sou­část rodi­ny, Waymond a Evelyn popr­vé po dlou­hé době pro­ži­jí krát­kou, ale roman­tic­kou chvil­ku a při dru­hé pří­le­ži­tos­ti se vrá­tí do budo­vy finanč­ní­ho úřa­du, aby poda­li daňo­vé při­zná­ní. Zatímco Deirdre mlu­ví, Evelynina pozor­nost je na chví­li upou­tá­na na její alter­na­tiv­ní já a mul­ti­ver­zum, než se uzem­ní zpět ve svém domov­ském vesmí­ru.

Produkce

Vývoj a scénář

Spolurežiséři Dan Kwan a Daniel Scheinert uved­li, že zača­li zkou­mat kon­cept mul­ti­ver­za v roce 2010 poté, co se sezná­mi­li s kon­cep­tem modál­ní­ho rea­lis­mu ve fil­mu Shermanův pochod z roku 1986. Kwan popsal uve­de­ní fil­mu Spider-Man: Into the Spider-Verse z roku 2018, kte­rý také obsa­hu­je kon­cept mul­ti­vesmí­ru, jako „tro­chu roz­ru­šu­jí­cí, pro­to­že jsme si říka­li: „Do prde­le, všich­ni nás před­běh­nou s touhle věcí, na kte­ré jsme pra­co­va­li“ “. Dále uve­dl: „Sledování dru­hé série Ricka a Mortyho bylo oprav­du boles­ti­vé. Říkal jsem si: „Všechny nápa­dy, kte­ré jsme pova­žo­va­li za ori­gi­nál­ní, už udě­la­li! Byl to oprav­du frustru­jí­cí záži­tek. Takže jsem se na Ricka a Mortyho pře­stal dívat, když jsme psa­li ten­to pro­jekt.“

Více na Kritiky.cz
Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočka...
Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když ...
Znovuzrození boha (2021) Ultimátní nářez, adept na animák roku!!Příběh se odehrává 2000 let od Ne-Zha z roku 2019. ...
Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready) V této hře bude ovládat nejslavnější Avengery, které doposud znáte Thora, Iron Mana, Hulka...
Nechte se uchvátit 3D filmem Resident Evil: Odveta Vele úspěšná herní série Resident Evil zažívá nový boom nejenom díky novému dílu, kter...

V prv­ních návr­zích reži­sé­ři plá­no­va­li, že hlav­ní posta­va bude mít nedi­a­gnos­ti­ko­va­nou poru­chu pozor­nos­ti s hyperak­ti­vi­tou (ADHD); během výzku­mu pro pro­jekt se Kwan dozvě­děl, že on sám má nedi­a­gnos­ti­ko­va­nou ADHD.

Ve vesmí­ru, v němž Evelyn tré­nu­je bojo­vá umě­ní a stá­vá se hvězdou akč­ních fil­mů, se obje­vu­jí scé­ny vizu­ál­ně a kon­tex­tu­ál­ně inspi­ro­va­né fil­my hon­g­kon­gské­ho reži­sé­ra Wong Kar-waie; Chris Lee z Vulture napsal, že tyto scé­ny „navo­zu­jí nála­du vytří­be­né roman­tic­ké tou­hy, v níž oka­mži­tě roz­po­zná­te [...] styč­né body“ Wongových děl. Vesmír, v němž se Evelyn a Joy oci­ta­jí jako ská­ly, byl ovliv­něn dět­skou kni­hou Sylvester a kou­zel­ný kamí­nek z roku 1969 a video­hrou Everything z roku 2017.

Kwan uve­dl, že nápad s bage­tou Everything, kte­rou vytvo­řil Jobu Tupaki, „začal jen jako hoze­ný vtip“. Scheinert pozna­me­nal, že se něja­kou dobu pokou­še­li vytvo­řit nábo­žen­ství vyzna­va­čů bage­lů, ale nara­zi­li na kom­pli­ka­ce: „[Jobu Tupaki] je nihi­lis­ta; mělo by exis­to­vat dogma? Měla by exis­to­vat kni­ha? Jaké by měly být jejich prak­ti­ky jako nábo­žen­ství? Bageta se uchy­ti­la, pro­to­že se sta­la tako­vým uži­teč­ným, jed­no­du­chým sym­bo­lem, na kte­rý jsme moh­li jako fil­ma­ři uká­zat. A nemu­sí­te to ani moc vysvět­lo­vat nad rámec vti­pu.“

Osazení

Během pre­pro­duk­ce se uva­žo­va­lo o Jackie Chanovi do hlav­ní role; scé­nář byl původ­ně napsán pro něj, než si to Kwan a Scheinert roz­mys­le­li a hlav­ní roli zno­vu poja­li jako ženu, pro­to­že měli pocit, že díky tomu bude dyna­mi­ka man­že­lů v pří­bě­hu půso­bi­věj­ší.

Když byl scé­nář původ­ně pře­psán s hlav­ní posta­vou jako ženou, byla posta­va pře­jme­no­vá­na na „Michelle Wang“; pod­le Michelle Yeoh: „Když se zeptá­te Danielse, když zača­li pra­co­vat na této před­lo­ze, sou­stře­di­li se na to: „No, dělá­me to pro Michelle Yeoh“.“ Jméno posta­vy bylo nako­nec změ­ně­no na Evelyn; navzdo­ry para­le­lám ve výsled­ném fil­mu mezi Yeoh a vesmí­rem, v němž je Evelyn bojo­vou uměl­ky­ní a fil­mo­vou hvězdou, se Yeoh posta­vi­la pro­ti pojme­no­vá­ní posta­vy Michelle s tím, že „se nejme­nu­je Michelle, pro­to­že [...] Evelyn si zaslou­ží, aby byl vyprá­věn její vlast­ní pří­běh. Je to úpl­ně oby­čej­ná mat­ka [a] žena v domác­nos­ti, kte­rá se ze všech sil sna­ží být dobrou mat­kou své dce­ři, dobrou dce­rou své­mu otci, man­žel­kou, kte­rá se sna­ží udr­žet rodi­nu pohro­ma­dě [...].] Nerada začle­ňu­ji sebe, Michelle Yeoh, do postav, kte­ré hra­ji, pro­to­že všech­ny si zaslou­ží svou vlast­ní ces­tu a své pří­běhy, kte­ré je tře­ba vyprá­vět.“

Více na Kritiky.cz
#84 - C’est arrive pres de chez vous (1992) Tohle není film, který je právě dvakrát hororový, ale jedná se o jedno z prvních a hodně dr...
Titulky k Orange Is the New Black S07E09 - The Hidey Hole Piper v sobě konečně začíná nacházet sílu postavit se svému životu za mřížemi a překva...
Step into the world of Lars van de Goor – Recenze – 70% Následující recenze se poněkud netradičně týká českého dokumentárního filmu, jehož náz...
Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmi...
Deadfall Adventures Zdarma pro Xbox One a Xbox 360 v Xbox Gold. Dostupné: 16/11 - 30/11...

V srpnu 2018 bylo ozná­me­no, že Yeoh a Awkwafina byly obsa­ze­ny do hlav­ních rolí v „mezi­di­men­zi­o­nál­ním akč­ním fil­mu“ od Kwana a Scheinerta, kte­rý budou pro­du­ko­vat Anthony a Joe Russo. Awkwafina z pro­jek­tu odstou­pi­la kvů­li kon­flik­tům s roz­vrhem v led­nu 2020. Do obsa­ze­ní byli při­dá­ni Stephanie Hsu, James Hong, Ke Huy Quan a Jamie Lee Curtis, při­čemž Hsu nahra­di­la Awkwafinu. Film zna­me­nal návrat k fil­mo­vé­mu herec­tví pro Quana, kte­rý v roce 2002 ukon­čil svou pro­fe­si kvů­li tomu, že měl v té době málo cas­tingo­vých pří­le­ži­tos­tí.

Natáčení

Natáčení zača­lo v led­nu 2020, při­čemž spo­leč­nost A24 ozná­mi­la, že bude film finan­co­vat a dis­tri­bu­o­vat. Hlavní natá­če­ní skon­či­lo na začát­ku břez­na 2020 během nástu­pu pan­de­mie COVID-19.

Témata

Všechno najed­nou zahr­nu­je prv­ky z řady žánrů, včet­ně čer­né kome­die, sci-fi, fan­ta­sy, fil­mu s bojo­vým umě­ním a ani­ma­ce. Deník New York Times film popsal jako „vír žánro­vé anar­chie“ a vysvět­lil, že „hek­tic­ké akč­ní sek­ven­ce a prů­le­ty vědec­ko­fan­tas­tic­kým mumra­jem jsou sice vel­kou sou­čás­tí zába­vy (a mar­ke­tingu), ale ve sku­teč­nos­ti o ně nejde. [Film je] hoř­ko­slad­kým domá­cím dra­ma­tem, man­žel­skou kome­dií, pří­bě­hem o sna­ze při­stě­ho­val­ců a zra­ně­nou bala­dou o lás­ce mat­ky a dce­ry.“

Film zkou­má pojmy smy­sl živo­ta a nihi­lis­mus; pod­le Charlese Bramesca z dení­ku The Guardian: „Pytel zká­zy a jeho uta­hu­jí­cí se sevře­ní Evelyniny dce­ry z gene­ra­ce Z se pro­půj­ču­jí k vrchol­né­mu pro­hlá­še­ní, že není nic hor­ší­ho než pod­leh­nout nihi­lis­mu, kte­rý je u nové gene­ra­ce tak mód­ní. Naší jedi­nou nadě­jí na záchra­nu je při­jmout všech­nu lás­ku a krá­su, kte­rá nás obklo­pu­je, pokud jsme jen dosta­teč­ně pří­tomní, abychom ji vidě­li.“

Clint Worthington z časo­pi­su Consequence napsal, že „při všem dadais­tic­kém absur­distá­nu a tem­pu, kte­ré se mih­ne, Daniels splé­tá cha­o­tic­ké mož­nos­ti mul­ti­ver­za do soudrž­né­ho pří­bě­hu o boles­tech a stras­tech nepro­šla­pa­né ces­ty a o potře­bě vybo­jo­vat si vlast­ní smy­sl v nesmy­sl­ném vesmí­ru“. Worthington, popi­su­jí­cí modus ope­ran­di Jobu Tupakiho, si vší­má „živou­cí­ho roz­po­ru, jímž je bage­ta se vším všu­dy: když dáte na bage­tu všech­no, co ješ­tě zbu­de? A pokud jste zaži­li všech­no, co vám mul­ti­vesmír může nabíd­nout, jaký má coko­li z toho smy­sl?“. Spolurežisér Daniel Kwan pro­hlá­sil, že kon­cept bage­ty se vším „doká­zal dvě věci. Umožnil nám mlu­vit o nihi­lis­mu, aniž bychom se muse­li dívat do očí. A vytvo­řil MacGuffin: zaří­ze­ní pro soud­ný den. Pokud si v prv­ní polo­vi­ně fil­mu lidé mys­lí, že bage­ta je tu pro­to, aby zni­či­la svět, a v dru­hé polo­vi­ně si uvě­do­mí­te, že je to člo­věk v depre­si, kte­rý se sna­ží zni­čit sám sebe; pros­tě to bere všech­no, co se týká akč­ních fil­mů, a mění to v něco osob­něj­ší­ho.“

Více na Kritiky.cz
Životní postoj Jsem přesvědčen, že váš život tvoří z 10 procent to, co se vám děje, a z 920 procent vaš...
EA je opět pod palbou kritiky. Tentokrát si hráči stěžují... EA je opět pod palbou kritiky. Tentokrát si hráči stěžují na in-game reklamy v UFC 4, které ...
Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, kter...
Hideo Kojima v duchu Metal Gear Solid oznámil Death Stranding Director’s Cut. https://www.youtube.com/watch?v=cVTS0iPfWc8&ab_ch... Hideo Kojima v duchu Metal Gear Solid oznámil Death Stranding Director’s Cut. https://www.youtub...
#1966: Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N’Rygothova - 70 % Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N'Rygothova (Rat Queens 2: The Far Reachi...

Film tex­to­vě a meta­tex­to­vě zapo­ju­je „reál­ný svět“ divá­ka. Kritici si všimli, že jed­na z ver­zí Evelyn - slav­né hvězdy fil­mů o bojo­vých umě­ních - je předob­ra­zem samot­né Yeoh, že zku­še­nos­ti Ke Huy Quana jako koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů jsou die­ge­tic­ky vyu­ži­ty v bojo­vých scé­nách Waymonda a že pro­mě­na Jamese Honga ve „zlo­věst­něj­ší­ho, ang­lic­ky mlu­ví­cí­ho machia­ve­lis­tic­ké­ho stra­té­ga“ je para­le­lou k jeho posta­vě Lo Pana ve fil­mu Velké nesná­ze v Malé Číně (1986).

Hudba

Hudební dopro­vod slo­ži­la tříčlen­ná kape­la Son Lux ve slo­že­ní Ryan Lott, Ian Chang a Rafiq Bhatia. Daniels chtěl, aby k parti­tu­ře při­stu­po­va­li indi­vi­du­ál­ně, a ne jako kape­la, pro­to­že pod­le Ryana Lotta, hlav­ní­ho čle­na kape­ly, „si mys­lím, že kom­plet­ní obraz nejen toho, kdo jsme jako kape­la, ale i toho, kdo jsme jako jed­not­liv­ci a co jsme doká­za­li a kam jsme se indi­vi­du­ál­ně tvůr­čím způ­so­bem dosta­li, pro ně zna­me­nal, že exis­tu­je mož­nost, že mno­ho z těch­to zvu­ko­vých vesmí­rů může být na dosah prá­vě s tou­to tro­ji­cí“.

Son Lux trva­lo při tvor­bě a sklá­dá­ní parti­tu­ry více než 3-6 let a během této doby kape­la vymys­le­la více než 100 hudeb­ních nará­žek. Album obsa­ho­va­lo 49 skla­deb, trva­lo přes dvě hodi­ny a bylo zná­mé spo­lu­pra­cí s význam­ný­mi hudeb­ní­ky, jako jsou Mitski, David Byrne, André 3000 hra­jí­cí na flét­nu, Randy Newman, Moses Sumney a yMusic a dal­ší. Dva sin­g­ly: „This Is A Life“ s Mitski a Byrnem a „Fence“ se Sumneym byly vydá­ny jako sin­g­ly 4. a 14. břez­na. Album vyšlo 25. břez­na 2022 a setka­lo se s pozi­tiv­ním ohla­sem kri­ti­ky.

Vydání

Kino

Všechno najed­nou mělo svě­to­vou pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu South by Southwest 11. břez­na 2022. V kinech měl ome­ze­nou pre­mi­é­ru 25. břez­na 2022, celo­stát­ní pre­mi­é­ru pak 8. dub­na ve Spojených stá­tech ame­ric­kých uved­la spo­leč­nost A24. Dne 30. břez­na 2022 byl film uve­den ve vybra­ných kinech IMAX v USA pou­ze na jed­nu noc. Vzhledem k popu­la­ri­tě fil­mu se od 29. dub­na 2022 na jeden týden vrá­til do vybra­ných kin IMAX. Film nebyl uve­den ve vět­ši­ně čás­tí Blízkého výcho­du včet­ně Saúdské Arábie a Kuvajtu, avšak s výjim­kou Izraele, a to z důvo­du cen­zu­ry LGBT témat v těch­to zemích. Ve Velké Británii byl film uve­den 13. květ­na 2022.

Více na Kritiky.cz
Psychouš Joe a seriál You neztrácejí kouzlo ani ve slunném Los Angeles Seriálový pokrm s jednoduchým názvem You (v české verzi TY) jsem na počátku hltal jako vyhl...
Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděp...
Holky pod zámkem - 7. 6. 2017 ...
Emily Blunt Emily Olivia Leah Blunt (* 23. února 1983 Londýn, Spojené království) je britská herečka. Nej...
Highlights: SWEDEN vs SLOVAKIA | 2021 #IIHFWorlds ...

Domácí média

Film má být vydán pro digi­tál­ní stre­a­mo­vá­ní 7. červ­na 2022 a na Blu-ray, DVD a Ultra HD Blu-ray 5. čer­ven­ce 2022 spo­leč­nos­tí Lionsgate Home Entertainment.

Recepce

Box office

Mnoho kri­ti­ků ozna­či­lo výkon Michelle Yeoh za nej­lep­ší v její kari­é­ře.

K 1. červ­nu 2022 vydě­lal film Všechno najed­nou a všu­de ve Spojených stá­tech a Kanadě 57,9 mili­o­nu dola­rů a v ostat­ních teri­to­ri­ích 10,8 mili­o­nu dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 68,7 mili­o­nu dola­rů.

Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal film během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du odha­dem 509 600 dola­rů z dese­ti míst. Jeho debut měl v kinech prů­měr 50 965 dola­rů, což je dru­hý nej­lep­ší výsle­dek od začát­ku pan­de­mie COVID-19 pro plo­ši­no­vou pre­mi­é­ru (hned po Lékořicové piz­ze) a teh­dej­ší nej­lep­ší prů­měr úvod­ní­ho kina v roce 2022. O dru­hém víken­du film utr­žil 1,1 mili­o­nu dola­rů z 38 kin a skon­čil na devá­tém mís­tě v poklad­nách kin. O tře­tím víken­du se film dočkal roz­sáh­lé­ho roz­ší­ře­ní z 38 do 1 250 kin. Nakonec vydě­lal 6,1 mili­o­nu dola­rů a skon­čil na šes­tém mís­tě v poklad­nách kin. Následující víkend se hrál v 2 220 kinech, kde vydě­lal 6,2 mili­o­nu dola­rů a skon­čil čtvr­tý. O šes­tém víken­du si film při­psal 5,5 mili­o­nu dola­rů, z čehož část při­pa­dá na šir­ší uve­de­ní v kině IMAX po úspěš­ném kasov­ním úspě­chu. O sed­mém víken­du při­dal 3,5 mili­o­nu dola­rů a o osmém dal­ších 3,3 mili­o­nu dola­rů. Do 21. květ­na film vydě­lal přes 51 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal film Uncut Gems (50 mili­o­nů dola­rů) jako nej­vý­dě­leč­něj­ší film spo­leč­nos­ti A24 na domá­cím trhu. O devá­tém víken­du film zazna­me­nal mír­ný pokles o 5,5 % a při­psal si 3,1 mili­o­nu dola­rů.

Kritické ohlasy

Na webu agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes je 95 % z 292 recen­zí kri­ti­ků pozi­tiv­ních, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,6/10. Shoda na webu zní: „V čele s vyni­ka­jí­cí Michelle Yeoh, Všechno je všu­de najed­nou dosto­jí své­mu názvu s odbor­ně kalib­ro­va­ným úto­kem na smys­ly.“. Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 54 kri­ti­ků 81 bodů ze 100, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“. Diváci dota­zo­va­ní agen­tu­rou PostTrak udě­li­li fil­mu 89 % klad­ných hod­no­ce­ní, při­čemž 77 % z nich uved­lo, že by ho roz­hod­ně dopo­ru­či­li.

Více na Kritiky.cz
AZUA jde na souboj o individuální imunitu | Survivor CZ&SK ...
Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války Žijeme v době plné předsudků. Rozštěpové vady rtu a patra patří mezi vady, které lze ope...
Oficiální podcast Ep. 6 „Princezna a královna“ | Dům draka (HBO) ...
Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celý...
Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty p...

David Ehrlich z IndieWire ozna­čil film za „orgas­tic­ké dílo sla­phap­py génia“ a pochvá­lil režii a herec­ké výko­ny, zejmé­na Yeohové. David Rooney z The Hollywood Reporter jej ozna­čil za „fre­ne­tic­ky vypoin­to­va­nou por­ci zhu­le­nec­ké­ho nebe [kte­rá] je šíle­ně nápa­di­tá a čas­to vel­mi zábav­ná“, pochvá­lil herec­ké obsa­ze­ní a hud­bu, ale zpra­co­vá­ní základ­ní­ho téma­tu pří­bě­hu shle­dal nedo­ta­že­ným. Marya E. Gatesová ve své recen­zi pro ser­ver RogerEbert.com oce­ni­la výkon Yeohové a napsa­la: „Yeohová je kot­vou fil­mu, dosta­la roli, kte­rá uka­zu­je její širo­kou šká­lu talen­tů, od jem­ných bojo­vých doved­nos­tí přes vyni­ka­jí­cí komic­ké nača­so­vá­ní až po její schop­nost vyhlou­bit neko­neč­né hloub­ky boha­tých lid­ských emo­cí čas­to jen z pohle­du nebo reak­ce.“ Charles Bramesco v dení­ku The Guardian pochvá­lil Danielse za to, že vysta­věl „roz­sáh­lé, pro­pra­co­va­né, vybrou­še­né a detail­ní vyjá­d­ře­ní vize“. Amy Nicholsonová z The Wall Street Journal napsa­la: „Během téměř dvou­a­půl­ho­di­no­vé sto­pá­že se ambi­ce fil­mu zdvo­ju­jí a zase zdvo­ju­jí, jako by šlo o Petriho mis­ku, v níž se hemží ty nejdi­vo­čej­ší nápa­dy pánů Kwana a Scheinerta.“

Maureen Ryanová ve své recen­zi pro Vanity Fair vyzdvih­la výkon Yeohové a napsa­la: „Yeohová pro­půj­ču­je Evelyn dojem­né odstí­ny melan­cho­lie, lítos­ti, odhod­lá­ní a ros­tou­cí zvě­da­vos­ti“ a doda­la, že „díky její­mu obje­tí ener­gie hlav­ní posta­vy je pozi­tiv­ně str­hu­jí­cí“. Adam Nayman z časo­pi­su The Ringer ozna­čil film za „milost­ný dopis Yeohové“ a dodal: „Všechno najed­nou je nesmír­ně pro­cí­tě­né a dává své 59leté hvězdě pří­le­ži­tost napnout neče­ka­né herec­ké sva­ly a záro­veň se vrá­tit k cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén, kte­ré z ní v 90. letech udě­la­ly svě­to­vou iko­nu.“ Jake Coyle ve své recen­zi pro Chicago Sun-Times napsal, že ačko­li Všechno najed­nou „může hra­ni­čit s pře­tí­že­ním, je to prá­vě osvo­bo­zu­jí­cí pocit neo­me­ze­ných mož­nos­tí, kte­rý ve vás film zane­chá, a to jak ve své svo­bo­do­my­sl­né hra­vos­ti, kdy jde o všech­no, tak v pře­kva­pi­vě něž­ném por­trétu exis­ten­ci­ál­ní­ho zou­fal­ství.“

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 72 ...
Soundtrack k Hobitovi je už na internetu Hobit a jeho (ne)očekávaná cesta na filmové plátno světových kin se blíží! Už za pá...
Replay Jackson Whistle ...
Rebarborové želé s bezovými kvítky Suroviny: přibližně 1 600 g rebarbory 5 květů černého bezu 1 balíček Gelfixu Klasik 1:1 od...
Jetelín Jahve, Alláhu, Hospodine, Die, Odine, Amone, Lughu, Amaterasu, Šangu, Perune, Quetzalcoatle, Virak...

Zdroj: Bontonfilm a Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,79519 s | počet dotazů: 381 | paměť: 71309 KB. | 01.12.2023 - 14:49:17