Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hvězdné války IV v TV

Hvězdné války IV v TV

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dáv­ný­mi­le­ty v pře­da­le­ké gala­xii začín prv­ní kapi­to­la mýtic­ké ságy Star Wars. Vracíme se v čase od fil­mu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám před­sta­vu­je ješ­tě mla­dé­ho Anakika Skywalkera-chlapce se spe­ci­ál­ní silou. Ten ani náho­dou ješ­tě netu­ší, že ces­ta kte­rou se vydá­vá, ho pře­mě­ní na kru­té­ho Dart Vadera. Moudrý sta­rý Jedy, je tepr­ve odhod­la­ným mla­dým žákem a Palpatine, zná­mý jako zlý císař Emperor je zase ambi­ci­oz­ní sená­tor v galak­tic­ké repub­li­ce. Je to čas, kdy Jediové jsou ješ­tě stá­le opa­t­rov­ní­ci míru v neklid­né gala­xii a mla­dá krá­lov­na musí bojo­vat o svo­bo­du své­ho lidu. Ve stí­nu ale číhá hro­zi­vá ďábel­ské síla, kte­rá čeká na ten pra­vý oka­mžik, kdy zaú­to­čit...Ani sám George Lucas netu­šil, co roz­pou­tá svým tře­tím sním­kem, jehož nato­če­ním si spl­nil svůj dět­ský sen. Vědecko-fantastická pohád­ka Hvězdné vál­ky (1977) se sta­la feno­mé­nem, kte­rý uchvá­til divá­ky všech gene­ra­cí a trva­le pozna­me­nal vývoj sci-fi na dlou­há léta dopře­du. Čistě napsa­ný pří­běh s jas­ně defi­no­va­ný­mi pro­ti­pó­ly dob­ra a zla, čer­pa­jí­cí z comic­so­vé poe­ti­ky i tra­dic ostat­ních popu­lár­ních žánrů (např. wes­ter­nu), se obra­cí k širo­kým divác­kým vrst­vám, ale nijak se jim nepod­bí­zí. Podněcuje fan­ta­zii, ústroj­ně do děje zapra­co­vá­vá dáv­né legen­dy a mýty, před­sta­vu­je exo­tic­ké kra­je i posta­vy, kte­rým však dává jed­no­znač­ně lid­ské roz­mě­ry. Hlavní posta­vy fil­mu vešly ve vše­o­bec­nou zná­most, mož­ná také pro­to, že je ztě­les­ni­li rela­tiv­ně málo zná­mí her­ci (v době pre­mi­é­ry byl i Harrison Ford jen jed­nou z mno­ha naděj­ných herec­kých tvá­ří).
Teprve ohro­mu­jí­cí komerč­ní úspěch Hvězdných válek umož­nil Lucasovi vytáh­nout z šuplí­ku námě­ty dal­ších dvou dílů, jež do „bez­pro­blé­mo­vě“ pohád­ko­vé­ho ladě­ní prv­ní čás­ti při­da­ly i tem­něj­ší filo­zo­fic­ké pod­tó­ny. S odstu­pem dva­ce­ti let se Lucas roz­ho­dl celou tri­lo­gii restau­ro­vat. Bylo dopl­ně­no něko­lik scén, jejichž nato­če­ní původ­ně zne­mož­ni­ly ome­ze­né mož­nos­ti tri­ko­vých tech­no­lo­gií. Řada původ­ních vizu­ál­ních efek­tů byla digi­tál­ně vylep­še­na a digi­tál­ních úprav se dočka­la i zvu­ko­vá sto­pa.

So 3. 7. 2004 - ČT1 21:15


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80856 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71825 KB. | 22.07.2024 - 22:27:15