Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Presumpce viny

Presumpce viny

200406221959 presumpce3
200406221959 presumpce3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jsem se chys­ta­la na ten­to film, oče­ká­va­la jsem napí­na­vý thriller. Po shléd­nu­tí bych Presumci viny pova­žo­va­la spíš za prů­měr­ně napí­na­vou kome­dii.

Šéf poli­cie v Banyan Key, Matt Whitlock (Denzel Washington), je před roz­vo­dem se svou ženou, také poli­cist­kou, a taj­ně si uží­vá s milen­kou, vda­nou Ann Harisonovou (Sanaa Lathan). Po tro­chu zdlou­ha­vém úvo­du při­jde oče­ká­va­ná a nepří­liš ori­gi­nál­ní záplet­ka. Matt se od léka­ře dozví­dá, že má Ann rako­vi­nu, a že jí zbý­vá jen něko­lik měsí­ců živo­ta. Do té doby zřej­mě zása­do­vý Matt udě­lá svou prv­ní vel­kou chy­bu. Dá Ann více než 400 000 dola­rů, kte­ré zaba­vil v rám­ci jiné­ho pří­pa­du, aby se moh­la odjet léčit do Švýcarska. Ann na Matta dob­ro­sr­deč­ně pře­pí­še svou život­ní pojist­ku na mili­on dola­rů.

Jaké je jeho pře­kva­pe­ní, když dru­hý den ráno najde Annin dům v pla­me­nech, v nichž Ann i s man­že­lem zdán­li­vě uho­ří. Do vyšet­řo­vá­ní se vlo­ží Mattova man­žel­ka Alex (Eva Mendes). Za pomo­ci nej­růz­něj­ší kan­ce­lář­ské tech­ni­ky a vždy o krok napřed před vyšet­řo­va­te­li začne Matt rych­le zahla­zo­vat všu­de se obje­vu­jí­cí sto­py, kte­ré ho s Ann spo­ju­jí. Překotně likvi­du­je a pře­pi­su­je faxy, pře­smě­ro­vá­vá hovo­ry na mobi­lu. Právě tyto momen­ty člo­vě­ka doce­la poba­ví. Celé Mattovo dob­ro­druž­ství pro­vá­zí řada šťast­ných náhod i kom­pli­ku­jí­cích situ­a­cí a dost dlou­ho se mu daří vyšet­řo­va­te­le mást. Ochotně a pro divá­ka i vtip­ně mu v tom lec­kde pomá­há jeho pří­tel poli­cej­ní lékař Chae. Svérázná posta­vič­ka, kte­rá jedi­ná ví...

Samozřejmě, že se na jeho vztah s Ann při­jde, teď je jen otáz­ka, jak se sko­ro býva­lá man­žel­ka zacho­vá. Uvěří, že byl Matt pod­ve­den nebo bude jed­nat jako tvr­dý detek­tiv, kte­rý dělá svou prá­ci, kvů­li kte­ré se vlast­ně man­že­lé roz­vá­dě­jí?

Nakonec divá­ka mož­ná jen napad­ne: stá­lo vůbec pod­vod­ní­kům za to pod­ni­kat tako­vé psí kusy pro zís­ká­ní nece­lé­ho půl mili­o­nu, když se ve hře vysky­to­va­la taky život­ní pojist­ka na celý mili­on? Presumpci viny přes­to neza­vr­hu­ji, jen od ní pros­tě nesmí­te čekat smr­tel­ně váž­nou napí­na­vou podí­va­nou, jak by se mož­ná z trai­le­ru v kině moh­lo zdát.

O filmu:

Rok: 2003
Oficiální web: Out of Time
Režie: Carl Franklin
Scénář: David Collard
Kamera: Theo van de Sande
Hudba: Graeme Revell
V hlav­ních rolích: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain, John Billingsley, Robert Baker, Alex Carter

Délka: 114 min.


Podívejte se na hodnocení Presumpce viny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45924 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71819 KB. | 22.07.2024 - 21:23:50