Kritiky.cz > Horory > Cannibal Holocaust (1980)

Cannibal Holocaust (1980)

rp Cannibal Holocaust 28198029.jpg
rp Cannibal Holocaust 28198029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších fil­mů horo­ro­vé­ho žán­ru, kte­rý pobou­řil mno­ho lidí po celém svě­tě…

Čtveřice mla­dých fil­ma­řů se vydá­vá do pra­le­sů v již­ní Amazonii, aby zde nato­či­li doku­ment o domo­rod­cích, kte­ří se údaj­ně čas­to uchy­lu­jí ke kani­ba­lis­mu a dodnes se ješ­tě nepři­šli do kon­tak­tu s bílým člo­vě­kem. Chtějí zazna­me­nat a poznat jejich tra­di­ce a zvy­ky. Jenže se po nich doslo­va sleh­ne zem a tak se po jejich sto­pách vydá­vá pro­fe­sor Monroe se svý­mi prů­vod­ci. Ten sku­teč­ně nara­zí na domo­rod­ce, kte­ří při­šli do kon­tak­tu s fil­ma­ři, ale kro­mě jejich nahrá­vek nalez­ne i zbyt­ky jejich těl. Smutný konec ale co je mno­hem děsi­věj­ší je to, co násled­ně shléd­ne na pás­kách, kte­ré zazna­me­na­ly tuto blá­ho­vou dob­ro­druž­nou ces­tu s krva­vým kon­cem…


Český název: Kanibalové
Režie: Ruggero Deodato
Rok výro­by: 1980
Délka: 95 min
Země: Itálie
Hrají:
Carl Gabriel Yorke...(Alan Yates)
Francesca Ciardi...(Faye Daniels)
Luca Barbareschi...(Mark Tomaso)
Perry Pirkanen...(Jack Anders)
Robert Kerman...(profesor Harold Monroe)
...a dal­ší


Asi není pří­liš potře­ba před­sta­vo­vat ten­to kon­tro­verz­ní (snad i jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších) fil­mů, kte­ré kdy byli nato­če­ny. Osobně ho mám zařa­ze­ný ve svém TOPU - v kate­go­rii kani­bal­ských fil­mů (tedy lépe řeče­no všech horo­ro­vých fil­mů). Jsem z něj napros­to fas­ci­no­ván a pouš­těl jsem si ho snad už pade­sát­krát. Přestože v mno­ha lidech po celém svě­tě vyvo­lal reži­sér Deodato vel­kou vlnu nevo­le a zhnuse­ní, já ho řadím mezi moje vel­ké oblí­ben­ce. Už jen z čis­té nos­tal­gie. Ještě dnes když si vzpo­me­nu na chví­li, kdy jsem ten­to film viděl popr­vé, mi naska­ku­je husí kůže.
Kanibalská téma­ti­ka ve fil­mech mi nikdy neby­la cizí, ale jen málo­kte­rý z nich je oprav­du dob­rý. Většina z nich totiž jen kopí­ru­je své zná­měj­ší kole­gy a zřej­mě i pro­to, nepat­ří ten­to horo­ro­vý sub­žánr mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší. Tento kou­sek je však o něko­lik tříd lep­ší, než všech­ny ostat­ní dohro­ma­dy. Jak už o mě jis­tě víte, mám rád nej­růz­něj­ší podo­by mor­bid­nos­ti, bizar­nos­ti, snu­ff a kva­lit­ní gore. Oproti tomu doslo­va nesná­ším found foo­tage styl, ale tady jsem byl pros­tě nuce­ný to pře­kous­nout. Deodato totiž doká­zal vše sklou­bit tak, že jsem byl nad­mí­ru spo­ko­je­ný a ani se moc nedi­vím, že v toli­ka lidech vyvo­lal tolik zlost­ných reak­cí. „Sekání živých zví­řá­tek, napi­cho­vá­ní na kůl, zná­sil­ňo­vá­ní” to všech­no je pro dneš­ní spo­leč­nost nepo­cho­pi­tel­né – však on sám za to i zapla­til. Byl popo­ta­ho­ván u sou­du a jeho dílo bylo zaká­zá­no v mno­ha zemích.
Nenajdu tady sko­ro nic, co bych mohl vytknout. Snad jen tu fámu, že je to nato­če­né pod­le sku­teč­né udá­los­ti, těmhle kecům nikdy nevě­řím. Bylo však potře­ba vytvo­řit pořád­nou medi­ál­ní masáž, aby měl film vůbec něja­kou šan­ci na úspěch. Herci (neher­ci) se dokon­ce muse­li něja­kou dobu skrý­vat před veřej­nos­tí, aby je nikdo nepo­znal. K sou­du se však dosta­vit muse­li, aby uká­za­li, že jsou sku­teč­ně naži­vu. Robert Kerman byl navíc tak zne­chu­cen (on sám si mys­lel, že jde jen o tri­ky a zví­řa­tům se nic nesta­lo), že se po této zku­še­nos­ti radě­ji vrá­til k natá­če­ní por­no fil­mů. Francesca Ciardi a Lucia Costantini by jis­tě z fle­ku dosta­ly rov­něž pří­le­ži­tost u fil­mů pro dospě­lé, pro­to­že obě ženy toho uká­za­ly divá­kům oprav­du dost a ani se moc nesty­dě­ly. Takže ať si kaž­dý mys­lí co chce, ale já budu hod­no­tit oprav­du vyso­ko. Cannibal Holocaust mám rád a nedám na něj dopus­tit.

Hodnocení:
90% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12080 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72251 KB. | 23.05.2024 - 14:25:19