Kritiky.cz > Recenze knih > Hypotéza lásky-senzace TikToku

Hypotéza lásky-senzace TikToku

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Hypotéza lás­ky, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní. 

Děj romá­nu vás zave­de do uni­ver­zit­ní­ho pro­stře­dí. Olive Smithová je mla­dá dok­to­rant­ka, kte­rá má úpl­ně na všech­no hypo­té­zu. Nevěří na trva­lý roman­tic­ký vztah. Má nej­lep­ší kama­rád­ku Anh, kte­rá ji tvr­dí opak. Jednoho dne polí­bí jed­no­ho dok­to­ra Adama Carlsena, jeli­kož své kama­rád­ce namlu­vi­la, že má ran­de. Olive a Adam se domlu­ví na fik­tiv­ním vzta­hu, kte­rý hra­jí kvů­li oko­lí. Dokonce se domlu­ví i kdy skon­čí. Od začát­ku je vidět, že to mezi nimi jis­kří a je vidět, že mezi nimi je něco. Děj se ode­hrá­vá pře­váž­ně na uni­ver­zit­ní půdě. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Co se bude dít na vel­ké kon­fe­ren­ci? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní, kte­ré si uži­je­te do začát­ku až do kon­ce. Román vás bude bavit. Zažijete napí­na­vé chví­le, zasmě­je­te se, mož­ná se bude­te i čer­ve­nat. To vše, na jed­nom mís­tě, v jed­né kni­ze.

Román se mně moc líbil a jeho čte­ní jsem si uži­la. Přečetla jsem ho cel­kem rych­le. Zajímalo mě, jak to nako­nec dopad­ne. Na román jsem čet­la samé pozi­tiv­ní recen­ze a že se oprav­du líbí. Líbí se mně jeho obsa­ho­vé zamě­ře­ní i mís­to, kde se děj romá­nu ode­hrál.

Dohromady má kni­ha 22 kapi­tol, cel­kem 352 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním i poznám­kou autor­ky a epi­lo­gem.

Děj měl spád, autor­ka sáhodlou­ze nepo­pi­so­va­la růz­né dějo­vé linie, ale veli­ce věc­ně a struč­ně se věno­va­la jed­not­li­vých posta­vám, což vůbec neby­lo na ško­du.

Titulní strán­ka kni­hy je krás­ná. Je na ní muž a žena, kte­ré se vzá­jem­ně objí­ma­jí a líba­jí. V poza­dí jsou vidět labo­ra­tor­ní baň­ky.

Kniha obsa­hu­je bonu­so­vou kapi­to­lu, kte­rá je psa­ná z pohle­du Adama. Je to skvě­le napsa­ná roman­tic­ká kome­die, kte­rá vás urči­tě chyt­ne za vaše srd­ce.

Ukázka z kni­hy:

„Ahoj,“ pozdra­vil ji Adam, když k ní došel blíž. Podíval se jí na ruce, kte­ré drže­la spo­je­né před sebou jako pro­seb­ník. Byla si jis­tá, že Ahn a Jeremy za její­mi zády na ně neza­stře­ně zíra­jí.

„Ahoj.“ Měla na nohou žab­ky a on tenis­ky a...vždycky byl vyso­ký, ale teď se nad ní pří­mo tyčil. Oči měla na úrov­ni jeho hrud­ních sva­lů a..Ne. Prostě ne. To nemů­že.

„Otočil by ses?“

Na oka­mžik zavá­hal, ale pak se pro něj nety­pic­ky, podří­dil.

Což Oliviny pro­blémy zda­le­ka nevy­ře­ši­lo, pro­to­že jeho záda byla stej­ně širo­ká a půso­bi­vá jako hrud­ník.

„Můžeš se, ehm..trochu sehnout?“

Adam sklo­nil hla­vu, až se jeho ramena..no, pořád byla nesku­teč­ně vyso­ko, ale teď už aspoň dosa­ži­tel­ná. Když Olive zved­la pra­vou ruku, tro­chu kré­mu jí vyteklo do trávy-kam by správ­ně pat­řil vše­chen, pomys­le­la si pomstychtivě-a dala se do toho.

Začala dělat něco, co by ji nikdy v živo­tě, ani ve snu, nena­padlo.

Natírala Adama Carslena kré­mem na opa­lo­vá­ní.

Nebylo to popr­vé, kdy se ho dotkla. Tudíž by ji nemě­lo pře­kva­pit, jak tvr­dé má sva­ly nebo jak pev­né je jeho tělo.

Několik slov autor­ce:

Ali Hazelwood už toho pub­li­ko­va­la doce­la dost-bohužel šlo vět­ši­nou o odbor­né člán­ky týka­jí­cí se ner­vo­vé sou­sta­vy, v nichž se nikdo nelí­bá a kon­ce nejsou vždyc­ky jenom šťast­né. Pochází z Itálie, a než se pře­stě­ho­va­la do Ameriky, aby zís­ka­la dok­to­rát v obo­ru neu­ro­vě­dy, žila v Německu a Japonsku. Nedávno se sta­la pro­fe­sor­kou, což ji napros­to děsí. Když není zrov­na v prá­ci, běhá, mlsá nebo sle­du­je sci-fi fil­my se svý­ma dvě­ma koči­čí­mi pány (a svým o něco méně koči­čím man­že­lem).

Autor: Ali Hazelwood

Přeložila: Jana Jašová

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka, Edice svě­to­vý best­seller, New Adult

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-249-5002-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15436 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72316 KB. | 20.05.2024 - 00:45:46