Kritiky.cz > Speciály > Jak přežít v baráku plném teroristů

Jak přežít v baráku plném teroristů

Past
Past
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představte si, že jste v nepra­vý čas na nepra­vém mís­tě. Shodou okol­nos­tí se ocit­ne­te v budo­vě, kte­rou obsa­dí tým nemi­lo­srd­ných tero­ris­tů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli bys­te to samé co John McClane? Našli bys­te v sobě dost odva­hy nako­pat tero­ris­tům prdel? Přečtete-li si řád­ně ten­to člá­nek, pak mož­ná ano.

Pravidlo čís­lo 1

Sežeňte si zbraň! Jak by řekl Honza Nykl, člo­věk, kte­rý zabil v sebe­obra­ně led­ní­ho med­vě­da při loň­ské návštěvě zoo­lo­gic­ké zahra­dy, bez paleb­né­ho pro­střed­ku jste doslo­va a do pís­me­ne impo­tent­ní. Navíc je tře­ba brát v potaz, že ani tero­ris­té nebu­dou celý kom­plex stře­žit holý­ma ruka­ma, čímž se dostá­vá­me k otáz­ce, kde tako­vou zbraň vůbec sehnat. Nějaký chyt­ro­lín by mohl říci, že v obcho­dě, což je sice prav­da, ale my se pře­ce nachá­zí­me v doko­na­le izo­lo­va­ném pro­sto­ru. Proto je tře­ba zís­kat zbraň od toho pro­tiv­ní­ka, jenž je odtr­žen od sku­pi­ny (zpra­vi­dla stře­ží úni­ko­vý východ na stře­chu v nej­vyš­ším pat­ře). Existuje mno­ho vari­ant, jak se zmoc­nit sou­pe­řo­va paleb­né­ho arze­ná­lu, z vlast­ní zku­še­nos­ti však dopo­ru­ču­ji zacho­vat se jako sluš­ný a takt­ně jed­na­jí­cí člo­věk a nej­pr­ve se tero­ris­ty hez­ky optat (nebát se volit slo­va jako „pro­sím“ či „pane tero­ris­to“), zda­li nemá něja­kou pis­to­li navíc, nebo jest­li nemá zájem o pře­kon­t­ro­lo­vá­ní funkč­nos­ti své výba­vy. Jak totiž všich­ni víme, sluš­nost se zpra­vi­dla vyplá­cí, a tak lze z celých dvou pro­cent před­po­klá­dat, že dosáh­ne­te úspě­chu. V opač­ném pří­pa­dě (v bez­vý­znam­ných osma­de­va­de­sá­ti pro­cen­tech) - a to už zále­ží na pova­ze a pro­zí­ra­vos­ti pro­tiv­ní­ka - násle­du­jí tra­ble. V tako­vé chví­li se vyplá­cí coko­liv, jen ne cha­o­tic­ký úprk. Omračující bývá obvykle smích a lá Jar Jar Binks ane­bo přes­ně a ráz­ně vede­ný kop do vaječ­ní­ků (nepla­tí pro vykas­t­ro­va­né). Sok pak obvykle upus­tí zbraň na zem a ta, jeli­kož je neza­jiš­tě­ná, vypliv­ne něko­lik kulek ven. Ale o tom až v pra­vi­dle čís­lo 7.

Pravidlo čís­lo 2

Hodnější pova­hy by měli mít neu­stá­le na pamě­ti, že tero­ris­té jsou zlí a že si neza­slou­ží nic jiné­ho než smrt. Pokud se tedy naskyt­ne pří­le­ži­tost něja­ké­ho zpro­vo­dit z toho­to svě­ta, učiň­te to hned a bez jakých­ko­li keců oko­lo. Není pře­ce čas ztrá­cet čas. Čím rych­le­ji tero­ris­ty zlik­vi­duj­te, tím dří­ve si bude­te moci zajít do vaší oblí­be­né hospůd­ky, zablb­nout si na něja­ké dis­ko­té­ce, popř. poklá­bo­sit si s přá­te­li. Nejhorší však je, že tero­ris­té nejsou k vašim potře­bám tak tole­rant­ní, jak by se dalo oče­ká­vat. Obvykle se brá­ní, vaši střel­bu opě­tu­jí a někdy i sami úto­čí. Většina z nich navíc dis­po­nu­je nezvykle vel­kou fyzic­kou výdr­ží, tak­že i když pro­tiv­ní­ko­vi pro­stře­lí­te obě nohy, pro­kop­ne­te bři­cho a něko­li­krát jej pěs­tí „pohla­dí­te“ po tvá­ři, jeho odpor neu­sta­ne. V tom­to pří­pa­dě se vypla­tí sklou­bit efek­tiv­ní s efekt­ním a vypro­vo­dit tero­ris­tu něja­kým neotře­lým způ­so­bem. (Máte-li přes­nou tre­fu, dopo­ru­ču­ji mrš­tit zub­ním kar­táč­kem o stě­nu pod tako­vým úhlem, aby vaše pozi­ce, polo­ha soka a mís­to kon­tak­tu hygi­e­nic­ké­ho pro­střed­ku se sádro­vou omít­kou vyho­vo­va­lo z pohle­du tří bodů v pro­sto­ru záko­nu „úhel dopa­du se rov­ná úhlu odra­zu“. Když se pak vámi vrže­ný kar­tá­ček zary­je pro­tiv­ní­ko­vi do duti­ny úst­ní, nos­ní, ušní či prdel­ní, není tře­ba věno­vat této oso­bě dal­ší pozor­nost, neboť bude kaput.)

Více na Kritiky.cz
ReCore Recore je akční plošinovka, která byla vydána před nedávnem. První namlsání přišlo s ...
Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohuže...
V Epic Games Store půjde chatovat a volat s přáteli.... V Epic Games Store půjde chatovat a volat s přáteli. Přidáno bude také tlačítko nerušit a z...
Bezinka nebo-li černý bez Je to drobný, planě rostoucí keř, který je v době květu obsypán žlutavými až bílými k...
Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion koru...

Pravidlo čís­lo 3

Vykašlete se na poli­cis­ty! Muži záko­na jsou v tako­vých­to situ­a­cích napros­to zby­teč­ní a celou „maš­ka­rá­du“ jen kom­pli­ku­jí (v kri­tic­kých chví­lích zmat­ku­jí, stří­le­jí po svých a na samot­né zlo­du­chy zkou­ší ty nej­prů­hled­něj­ší léč­ky). Proto je dob­ré domlu­vit se před­běž­ně s tero­ris­ty, aby při pře­střel­kách pou­ží­va­li výhrad­ně pis­to­le s tlu­mi­či, popř. zbra­ně, kte­ré nejsou střel­né (sme­ták, posmr­ka­ný kapes­ník, hně­dý toa­let­ní papír). V tom­to pří­pa­dě totiž pla­tí nepsa­né pra­vi­dlo: čím méně hlu­ku způ­so­bí­te, tím více budou pol­do­vé klid­něj­ší (a ale­spoň se nebu­dou pokou­šet o něja­ké narych­lo ukuchtě­né zása­ho­vé akce). S tím­to upo­zor­ně­ním by měli být obe­zná­me­ni i samot­ní rukojmí. Mělo by se jim důraz­ně sdě­lit, že pomoc „chlu­pa­tých“ jejich šan­ce na pře­ži­tí roz­hod­ně nezvý­ší, ale spí­še výraz­ně sní­ží. Zkrátka a dob­ře - muži záko­na jsou mno­hem nebez­peč­něj­ší než samot­ní tero­ris­té. Tečka.

Pravidlo čís­lo 4

Obujte se! Rozhodnete-li se pro­ti tero­ris­tům bojo­vat, zce­la urči­tě si nesun­dá­vej­te obuv. Běhat po kom­ple­xu bosý a dou­fat, že odkrá­glu­je­te tero­ris­tu se stej­nou veli­kos­tí nohy, to je vlast­ně to nej­hor­ší, co vás může potkat. Nicméně… stane-li se tak z urči­tých důvo­dů (budou se vám tře­ba potit nohy), nezou­fej­te a radě­ji si zmr­zač­te cho­di­dla pře­dem. To abys­te si dřív při­vyk­li boles­ti a při kon­fron­ta­cích s tero­ris­ty nevy­dá­va­li boles­ti­vé vzde­chy urču­jí­cí v potem­ně­lé míst­nos­ti vaši při­bliž­nou pozi­ci.

Pravidlo čís­lo 5

Samotnou kapi­to­lou je typ obu­vi. Zde jed­no­znač­ně vítě­zí spor­tov­ní tenis­ky. Naopak jako nevhod­né se jeví lodič­ky, kde hro­zí ulo­me­ní pod­pat­ku, dře­vá­ky, kte­ré jsou pří­liš hluč­né, ane­bo ťaman­ky se smradla­vou podráž­kou. Pro rych­lý pře­sun po objek­tu pak nejsou k zaho­ze­ní koleč­ko­vé brus­le, pro snad­něj­ší pře­ko­ná­vá­ní str­mých scho­diš­ťo­vých ramen pak řád­ně navos­ko­va­né lyže.

Pravidlo čís­lo 6

To, co pla­tí pro obuv, pla­tí konec­kon­ců i pro oša­ce­ní. Co je ovšem nut­né si uvě­do­mit, to je sku­teč­nost, že se musí­me oblé­kat v urči­té závis­los­ti na módě a hlav­ně vhod­ně kom­bi­no­vat. Rozhodnete-li se tedy pro večer­ní róbu (nastane-li útok v noci), pak bod čís­lo 5 padá, neboť tenis­ky tomu­to typu oša­ce­ní pří­liš nesvěd­čí. Je-li vám ovšem jed­no, co si o vás oko­lí mys­lí, pak se tím­to bodem nemu­sí­te vůbec zabý­vat a může­te si na sebe oblé­ci coko­liv a jak­ko­liv (sli­py mís­to čep­ky, čep­ka mís­to sli­pů atd.). To samé se vzta­hu­je i na exhi­bi­o­nis­ty a lidi, jako je tře­ba Tereza Pergnerová, Richard Muller ane­bo Kateřina Kornová. Nahota má totiž jed­nu výho­du a tou je moment pře­kva­pe­ní.

Více na Kritiky.cz
Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu! Stal se nejoceňovanějším interpretem všech dob. Byl prvním Afroameričanem, jehož klip se vys...
Komiks 94 ...
Mezi námi děvčaty Komedie o tom, jak si matka a její dcera tak dlouho vzájemně lezou na nervy, až si jednoho dne d...
Maska zrcadla - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě.   Jak potom poznáš jestli jsi šťastná ne...
Toto není cvičení: Pražský koncert Rogera Waterse se bude vysílat v kinech po celém světě Legendární bývalý frontman skupiny Pink Floyd Roger Waters přijede koncem příštího měsíce...

Pravidlo čís­lo 7

Vystřelené kul­ky jsou svin­stvo a střet s nimi ne vždy může­te ustát. Proto je dob­ré, když se kul­kám bude­te vyhý­bat (nej­vět­ší migra­ce bývá v samot­ných zásob­ní­cích). Základem je kry­tí za stě­ny (tlus­té stě­ny, niko­liv pře­kliž­ko­vé příč­ky), matou­cí kotou­ly a pře­me­ty, rych­lé měně­ní pozic (pra­vý kout, levý kout, pra­vý kout, levý kout, pra­vý kout, levý kout atd.) a konec­kon­ců i neprů­střel­ná ves­ta (tu si může­te snad­no vyro­bit tak, že si dáte pod tri­ko týden sta­rý boch­ník chle­ba). No… a pak… je tu ješ­tě jed­na mož­nost, jak na kul­ky (myš­le­no kul­ky z pis­to­lí) vyzrát. Máte-li v obli­bě čer­né brý­le, pseu­do­fi­lo­zo­fic­ké kecy a dlou­hé čer­né pláš­tě, umíte-li běhat po stě­ně, ská­kat jako Sergej Bubka a věříte-li si, že jste vyvo­le­ní, pak sta­čí málo… Předpažte ruku a roze­vře­te dlaň. Kulky vás jisto­jis­tě neza­sáh­nou.

Pravidlo čís­lo 8

A je zde bod posled­ní. Bod, kte­rý vám pora­dí, jak zlik­vi­do­vat vůd­ce tero­ris­tů. K tomu, abys­te pře­ži­li a moh­li si na kon­ci toho vše­ho vítě­zo­slav­ně zakři­čet, posta­čí násle­du­jí­cí kro­ky. Tak za prvé si musí­te troš­ku pozmě­nit váš pra­cov­ní har­mo­no­gram, pro­to­že sou­boj s „big bos­sem“ bývá obvykle nejdel­ší a nej­ví­ce vyčer­pá­va­jí­cí. V prů­bě­hu samot­né­ho měře­ní sil se vykaš­le­te na něco jako „fair play“ - ani váš sok nebu­de hrát pod­le pra­vi­del. Vůbec nej­lé­pe udě­lá­te, když se od něj nechá­te co nejdřív zma­lo­vat (ne však nadob­ro), pro­to­že pak uči­ní něco, co by vás nena­padlo ani v tom nejabsurd­něj­ším snu. Ve chví­li, kdy vás bude mít doslo­va na kole­nou, zmoc­ní se jej vypra­věč­ská nála­da a začne vám vyklá­dat, odkud při­šel, proč při­šel, proč vraž­dí lidi a proč nemá rád Američany. To je ta pra­vá chví­le pro vás. Pak už jen sta­čí posečkat na ten správ­ný moment (když se náš boss zahle­dí do okna a nadob­ro ztra­tí zájem o něko­ho, kdo mu vyvraž­dil celý tým), vytáh­nout si z vla­sů pis­tol (máte-li proříd­lé vla­sy, pak si scho­vej­te pis­tol posled­ní záchra­ny někam jinam - tře­ba mezi půl­ky) a nemi­lo­srd­ně na vůd­ce tero­ris­tů zaú­toč­te. Skopněte jej na zem, pro­ceď­te mezi rty něja­kou suchou hláš­ku a pak mu pět­krát našij­te pis­to­lí do hla­vy. Když tak uči­ní­te, napo­čí­tej­te do dese­ti, udě­lej­te kla­ma­vý pohyb hla­vou do stra­ny a pak, ač máte zásob­ník na sedm nábo­jů, zno­va pět­krát vystřel­te.

Více na Kritiky.cz
Vedlejší účinky | Side Effects [80%] Steven Soderbergh patří mezi těch pár filmařů, kteří si v současném Hollywoodu udělali...
Podmořský svět v Aquanox Deep Descent prozkoumáme už 16.... Podmořský svět v Aquanox Deep Descent prozkoumáme už 16. října letošního roku...
Tísňová linka - Halle Berry je operátorka na 911. Když jednou zvedne telefon, její život se změní. Na druhé straně je totiž budoucí oběť š...
Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozv...
Muž z oceli | Man of Steel [80%] Nejikoničtější komiksový hrdina všech dob se vrací ve velkém stylu. Zatímco konkurence b...

Až potom si bude­te moci oprav­du říct, že máte vyhrá­no.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(31. října 2023 Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-( Pokud se dobře pamatuju, film jako takový by měl být "za každých okolností" chápán jako umělecké dílo, byť se může přihodit, že svého konzumenta kolikrát neosloví. V prvé řadě je třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj soused zabiják31. října 2023 Můj soused zabiják Můj soused zabiják je americká kriminální komedie z roku 2000, kterou režíroval Jonathan Lynn a distribuovala společnost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlavních rolích se […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Rošťáci27. října 2023 Rošťáci Rošťáci je americká dobrodružná komedie z roku 1985, kterou podle scénáře Chrise Columbuse natočil a spoluprodukoval Richard Donner na motivy povídky Stevena Spielberga, v hlavních rolích […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru8. července 2023 Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru Láska nebeská ja fantastická komedie pro všechny lidi, kteří mají rádi nespoutaný a inteligentní humor. Možná si řeknete: ,,Další romantická komedie? Už zase ta samá písnička…‘‘ Jenže Love […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea17. května 2023 Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea O Expendables se toho namluvilo hodně, takže nemá cenu se moc rozepisovat. Přece jen, pro ty kteří nevědí, jedná se o poctu akčnímu žánru nad kterou drží taktovku Silvester Stallone. Do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat do budoucnosti II26. ledna 2023 Návrat do budoucnosti II Návrat do budoucnosti - část II je americký sci-fi film z roku 1989, který natočil režisér Robert Zemeckis podle scénáře Boba Galea a příběhu obou. Jedná se o pokračování filmu Návrat do […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33782 s | počet dotazů: 301 | paměť: 70247 KB. | 01.12.2023 - 07:33:17