Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak si správně vybrat matraci

Jak si správně vybrat matraci

img a277024 w1727 t1599316858
img a277024 w1727 t1599316858
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výběr nové mat­ra­ce pod­lé­há mno­ha fak­to­rům. Například jaké aler­gie máte nejen vy, ale také čle­no­vé vaší rodi­ny. Alergikům se nedo­po­ru­ču­jí mat­ra­ce napří­klad z vlny nebo late­xu. Matrace by ide­ál­ně měla být slo­že­ná ze dvou čás­tí a samo­zřej­mě je lep­ší, když má mat­ra­ce potah, kte­rý se dá sun­dat a even­tu­ál­ně vyprat. Také bychom se měli sou­stře­dit na to, jak dlou­ho mat­ra­ce asi vydr­ží, což nám uká­že, kolik let se na ni vzta­hu­je záru­ka. Samozřejmě dále vybí­rá­me pod­le roz­mě­rů mat­ra­ce, aby byla stej­ná, jak rošt poste­le, na niž mat­ra­ci kupu­je­me.
prošívaná matrace
Jaký je nej­lep­ší mate­ri­ál?
Mezi nej­po­u­ží­va­něj­ší mate­ri­á­ly v dneš­ní době pat­ří poly­u­re­ta­no­vé (PUR) pěny, jež jsou význač­né svou elas­ti­ci­tou, pro­dyš­nos­tí a snad­ným tva­ro­vá­ním. Kvalita mat­ra­ce je určo­vá­na hus­to­tou PUR pěn. Obecně pla­tí, že čím vět­ší hus­to­ta pěny, tím poho­dl­něj­ší a při­způ­so­bi­věj­ší je, a tím také kva­lit­něj­ší. Čím niž­ší odpor pro­ti stla­če­ní, tím tva­ro­vě déle vydr­ží.

Vždycky je lep­ší si jít mat­ra­ci vyzkou­šet, sed­nout si na ni, leh­nout si a zvá­žit, na kte­ré se leží nej­lé­pe, pří­pad­ně jak se vám z ní vstá­vá. Rozhodně je to lep­ší, než si bez vyzkou­še­ní objed­nat mat­ra­ci přes inter­net.
maska na spaní

Typy PUR pěn

·         Viskoelastická „líná“ PUR pěna
Jedná se o pěnu s vyso­kou hus­to­tou. Když se změ­ní tep­lo­ta vaše­ho těla, sní­ží se tuhost mat­ra­ce, čímž se sni­žu­je tlak a vaši kůži. Toto je prv­ní pro­dyš­ná PUR pěna.

·         Studená PUR pěna
Tyto typy pěn se vyrá­bí při niž­ší tep­lo­tě, což zaru­ču­je jejich elas­ti­ci­tu a jejich vel­ké póry zase zaru­ču­jí vyso­kou pro­dyš­nost.

·         Pojená PUR pěna
Takovýto typ pěny se lisu­je. Jeho zákla­dem je pěno­vá drť, kte­rá se liso­vá­ní stla­čí na des­ku – ta je veli­ce tuhá, pro­to je její vyu­ži­tí ve stře­du mat­ra­ce a tvo­ří její jádro.

·         BIO pěna
Také se jed­ná o stu­de­nou pěnu, ale tam, kde v před­cho­zím typu pou­ží­vá výrob­ce rop­né pro­duk­ty, zde tyto pro­duk­ty nahra­zu­je rost­lin­ný­mi nebo esen­ci­ál­ní­mi ole­ji, čímž se kla­de důraz na ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí


Foto: Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01557 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71572 KB. | 25.06.2024 - 18:26:24