Kritiky.cz > Domácí rady > Jaký rozměr postele vám bude vyhovovat podle váhy a výšky

Jaký rozměr postele vám bude vyhovovat podle váhy a výšky

Postel
Postel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Výběr postele může být poněkud složitější, než si myslíte. Proto vám nabízíme tipy jak investovat do postele, která vás bude těšit a vyhovovat vašemu tělu dlouhá léta.

 

Při výbě­ru poste­le nejde jen o to, jak vypa­dá. Zaměřte se také na úlož­né pro­sto­ry, typ mat­ra­ce a zejmé­na na správ­né roz­mě­ry pro vaši posta­vu.

1. Vyzkoušejte si ležení na posteli

Abyste si vybra­li nej­lep­ší postel pro sebe, musí­te si ji vyzkou­šet. Lehněte si na ni a strav­te leže­ním něja­ký čas. Zvolte vaši běž­nou polo­hu při spa­ní.

2. Vybírejte postel spolu s partnerem či partnerkou

Pokud bude­te v poste­li spát ve dvou, musí­te si vybrat postel, kte­rá vyho­vu­je vám obě­ma . Při náku­pu buď­te vždy spo­lu a lehně­te si do ní oba najed­nou, abys­te si ově­ři­li, že se do ní poho­dl­ně vejde­te. Kromě toho je důle­ži­tý i váš vkus – postel se vám obě­ma musí líbit i vizu­ál­ně, abys­te měli oba pří­jem­ný pocit ze své­ho domo­va.

3. Myslete i na velikost místnosti

Velikost lož­ni­ce bychom měli brát v úva­hu, zvláš­tě pokud je lož­ni­ce men­ší. Pokud trá­ví­te v poste­li čas o samo­tě is part­ne­rem, zvol­te postel 120x200 nebo 140x200 cm. V pří­pa­dě potře­by se v ní vyspí­te i ve dvou, ale hlav­ně v ní strá­ví­te poho­dl­ný čas během kaž­dé noci o samo­tě.

4. Potřebujete úložný prostor?

Rozměry poste­le netvo­ří pou­ze šíř­ka a dél­ka, ale také obsah pod poste­lí. V pří­pa­dě, že nemá­te vel­ký pokoj nebo roz­měr­ný šat­ník, pomů­že vám postel se zabu­do­va­ným pro­sto­rem na peři­ny , pro­stě­ra­dla či na sezón­ní oble­če­ní. Kromě mož­nos­ti ote­ví­rá­ní poste­le máte k dis­po­zi­ci i lavi­ci s úlož­ným pro­sto­rem, kte­rou lze posta­vit ved­le poste­le nebo zásuv­ky, kte­ré se jed­no­du­še scho­va­jí pod postel.

5. Dopřejte si prostor na rozvalování se

Pokud máte vel­kou lož­ni­ci, nebo se k vám do poste­le pra­vi­del­ně nastě­hu­je domá­cí maz­lí­ček, zda někdy u vás přespá­vá neteř­ka – to vše jsou důvo­dy, proč inves­to­vat do pořád­ně širo­ké poste­le – moh­la by vám vyho­vo­vat čalou­ně­ná postel 140 x 200 cm.

6. Ujistěte se, že postel dobře vypadá a je z příjemného materiálu

Pokud si pře­je­te výraz­nou postel, kte­rá dodá poko­ji cha­rak­ter, musí­te inves­to­vat do záhla­ví. Můžete si vybrat kovo­vé, čalou­ně­né nebo záhla­ví z masiv­ní­ho dře­va . Příjemně půso­bí i světýl­ka či bal­da­chýn. Dle vaše­ho vku­su a cel­ko­vé­ho inte­ri­é­ro­vé­ho desig­nu si může­te zvo­lit kovo­vou nebo čalou­ně­nou postel, ale dře­vě­ný rám půso­bí nad­ča­so­vě a zútul­ňu­jí lož­ni­ci.

7. Váha je důležitá

Při výbě­ru poste­le nut­ně musí­te mys­let na vlast­ní váhu. Důležitý je při­tom mate­ri­ál, ze kte­ré­ho je vyro­be­na mat­ra­ce - pro niž­ší váhy jsou vhod­né pamě­ťo­vé pěny, zatím­co vyš­ší váha potře­bu­je k pod­po­ře těla tvrd­ší mat­ra­ci, napří­klad s obsa­hem koko­so­vé­ho vlák­na. Správné roz­mě­ry mat­ra­ce musí být tedy při­způ­so­be­ny nejen vaší výš­ce, ale také váze.

Samotná kon­struk­ce poste­le musí být v obou pří­pa­dech pev­ná, ale obec­ně pla­tí, že čím je vět­ší váha, tím hust­ší u sebe mají být roš­ty poste­le.

7. Podpora zad

Své tělo sami zná­te nej­lé­pe. Proto v pří­pa­dě, že trpí­te čas­tý­mi bolest­mi zad, vyber­te si polo­ho­va­cí postel , kte­rou si může­te nasta­vit do růz­ných poloh a vybrat si tak ver­zi, kte­rá vám zaru­čí spá­nek bez boles­ti.

8. Dostanete to, za co zaplatíte

Nejdražší náby­tek není auto­ma­tic­ky nej­lep­ší náby­tek, ale top­kou na trhu nebu­de ani ten nej­lev­něj­ší. Levné poste­le někdy vypa­da­jí dob­ře, ale nepo­sky­tu­jí pod­po­ru vaše­mu tělu k tomu, abys­te se v noci dob­ře vyspa­li. Probudit se odpo­ča­tý je důle­ži­té pro pro­duk­ti­vi­tu během celé­ho dne, pro­to kou­pi poste­le urči­tě nepod­ce­ňuj­te. A to doslo­va.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30563 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71968 KB. | 23.07.2024 - 01:55:48