Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Beatrice Chesnut, Uranio Paes: Enneagram

Beatrice Chesnut, Uranio Paes: Enneagram

žen
žen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Myslíte, že se dob­ře zná­te? Tak si urče­te svůj typ  pod­le enne­agra­mu: Řekla bych, že to je přes­něj­ší a lep­ší způ­sob než nume­ro­lo­gie, ast­ro­lo­gie, ale roz­hod­ně niko­mu neu­pí­rám jeho upřed­nost­ňo­va­né způ­so­by. Enneagram je může parád­ně dopl­nit. Ale tady si nemů­že­me nic vypo­čí­tat, k niče­mu to nedo­jde­me tzv. zadar­mo. Enneagram je sys­tém, kte­rým se v pod­sta­tě sami dia­gnos­ti­ku­je­me pod­le toho, jak se v živo­tě vět­ši­nou cho­vá­me, jak rea­gu­je­me.  Většinou tak nějak tuší­me, jaké jsou naše špat­né vlast­nos­ti, ale i ty dob­ré.

A pak při­jde­te na to, jací jste – a hlav­ně, proč

Pak se může­me s chu­tí začíst do osob­nost­ní typo­lo­gie enne­agram, kde už prv­ní sym­bo­lic­ké a arche­ty­pál­ní, pří­bě­ho­vé čás­ti doká­ží zadrn­kat prá­vě na tu strun­ku, kte­rá je pro nás cit­li­vá. Jeden z deví­ti typů nám má sedět nej­víc, jsou ale i tací, kte­ré se najdou ve více­ro typech.

Každá kapi­to­la popi­su­je vlast­nos­ti, myš­len­ky, obran­né reak­ce a prá­vě teh­dy zjis­tí­te, že tohle jste vy. V pří­kla­dech napros­to kon­krét­ních nebo také čas­to i v tom, v čem jste vyrůs­ta­li. A pocho­pí­te tak, PROČ REAGUJETE NA ŽIVOT tak, jak rea­gu­je­te. Proč se bojí­te, proč se do něče­ho vrhá­te, proč nemá­te úspěch ve vzta­zích, v prá­ci, v živo­tě, nebo nao­pak se dozví­te, co je tou zla­tou šťast­nou muš­kou, kte­rá nad vámi pořád létá. Není to jen o špat­ných vlast­nos­tech a nápra­vě, ale také o tom, jak napl­no vyu­žít ty dob­ré, kte­ré máme.
A čas­to se sta­ne, že ty dob­ré ani nevní­má­me, nebo jsou utla­če­né – hurá, pak tady najde­te doslo­va poklad vlast­ní duše!

Mnohdy, a to je zají­ma­vé, tu najde­te i slo­va, kte­rá vás roz­čí­lí – a i ta se vás mohou dotý­kat. I to je pak vaší sou­čás­tí, při­čemž auto­ři pak vysvět­lí jakou a co s tím.

IMG 20221107 192042
IMG 20221107 192042

„Je tře­ba, abys­te se nau­či­li při­jmout jis­tou míru boles­ti, bez níž si nemů­že­te plně uvě­do­mit své pra­vé já. Jedná se o níže uve­de­né poci­ty:

  • Vyčerpání z toho, že jste tak dlou­ho nes­li tíhu odpo­věd­nos­ti za všech­ny a za všech­no ve svém živo­tě.
  • Stud za své ran­né život­ní zku­še­nos­ti – zachá­ze­li s vámi špat­ně a nikdo vás nechrá­nil. Když se dítě­ti sta­ne něco podob­né­ho, vyvo­lá to v něm pocit, že je uvnitř špat­né. Brání se tak nega­tiv­ním poci­tům vůči lidem, kte­ří se o něj mají sta­rat. Děti radě­ji obvi­ňu­jí sebe, aby nemu­se­ly za špat­né­ho pova­žo­vat své­ho ochrán­ce….
  • …. Zlost nebo agre­si­vi­ta pra­me­ní­cí ze stra­chu. Podle toho, kte­rý jste pod­typ, je bude­te pro­ží­vat méně či více čas­to. Začněte si to uvě­do­mo­vat a zba­vo­vat se emo­cí zra­lej­ší­mi způ­so­by….

Kniha je doslo­va plná zla­tých slov, pokud pad­ne­te na část, kte­rá vám sedí, se kte­rou souzní­te. Budí pak zlost, doje­tí, lítost, úlev­né usmí­ře­ní, radost z toho, že někdo to koneč­ně popsal a jste nor­mál­ní. A kolik lidí, tolik typů.
Samozřejmě nej­víc se vám zalí­bí mís­ta v kni­ze, kte­rá pojed­ná­va­jí o vás, ale i ta dal­ší jsou zají­ma­vé. Mnohdy jsem ani netu­ši­la, že lidé mohou pro­ží­vat to či ono a jakým způ­so­bem k tomu při­šli. Nic není čer­no­bí­lé a prá­vem je obál­ka na ENNEAGRAMU barev­ná. Stejně jako obsah v ní.

Řekněme, že nás ENNEAGRAM učí kul­ti­vo­vat naši pova­hu, nau­če­né cho­vá­ní a při­ve­de nás k efek­tiv­něj­ší­mu živo­tu, ve kte­rém se nebu­de­me zby­teč­ně vysi­lo­vat…  zby­teč­nost­mi.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, www.synergiepublishing.com

https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/knihy/osobni-rust/000556_enneagram-pruvodce-probuzenim.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84343 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72055 KB. | 18.04.2024 - 03:26:39