Kritiky.cz > Recenze knih > Jak nakreslit 100 manga ilustrací. Superhrdinové, chibi, mutanti a zvířátka

Jak nakreslit 100 manga ilustrací. Superhrdinové, chibi, mutanti a zvířátka

343063748 2227533700790832 6714689931970126846 n
343063748 2227533700790832 6714689931970126846 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma malé kres­lí­ře nebo milov­ní­ky man­ga sty­lu? Pokud ano, tak se jím pub­li­ka­ce „Jak nakres­lit 100 man­ga ilu­stra­cí“ od mla­dé kres­líř­ky Yishan Li bude roz­hod­ně líbit a už jí jen tak nepus­tí.

Autorka „YISHAN LI“ je reno­mo­va­ná pro­fe­si­o­nál­ní kres­líř­ka komik­sů a man­ga sty­lu, žijí­cí v Šanghaji, jež je díky svým ilu­stra­cím zná­má po celém svě­tě. A prá­vě pro­střed­nic­tvím této kni­hy se podě­li­la se svý­mi fanouš­ky o své léty zís­ka­né kres­líř­ské tri­ky a tipy, jak rych­le a jed­no­du­še nama­lo­vat man­ga posta­vič­ky.

Samotná kni­ha obsa­hu­je 100 pro­fe­si­o­nál­ních man­ga ilu­stra­cí, jež drob­ným cvi­če­ním vel­mi brzy zvlád­ne oprav­du kaž­dý, bez roz­dí­lu věku a umě­lec­kých vloh, a to i bez před­lo­hy.

Navíc návo­dy jsou vel­mi podrob­né, sro­zu­mi­tel­né a snad­no vás pro­ve­dou jed­not­li­vý­mi kro­ky od  prv­ní čáry až k nama­lo­vá­ní výsled­né­ho obráz­ku. Není se čeho bát, neboť pro­lis­to­vá­ním kni­hy zjis­tí­te, že tech­ni­ka „Manga“ je vel­mi jed­no­du­chou výtvar­nou meto­dou, kte­rá se vám vry­je pod kůži.

Jednotlivé návo­dy k nakres­le­ní posta­vi­ček se sklá­da­jí z 9 vel­mi jed­no­du­chých a postu­po­vých kro­ků, kde v kaž­dé z těch­to fázích při­dá­vá­te pou­ze něko­lik nových geo­me­t­ric­kých tva­rů, s pomo­cí níž během chvi­lič­ky vykouz­lí­te úžas­nou kresbič­ku v podo­bě své oblí­be­né man­ga posta­vič­ky.

Poslední devá­tý obrá­zek je navíc vyob­ra­zen plně v bar­vách, tak­že se může­te nechat inspi­ro­vat před­lo­hou a pře­kres­lit si napros­to doko­na­lé a úžas­né posta­vič­ky úpl­ně se vším.

Tuto výtvar­nou cvi­čeb­ni­ci, kte­rá se u nás vel­mi osvěd­či­la, dopo­ru­ču­ji nejen všem začí­na­jí­cím kres­lí­řům a těm, co milu­jí styl man­ga, ale i těm, kte­ří hle­da­jí novou inspi­ra­ci a tou­ží se v kres­le­ní nejen zlep­šo­vat, ale i zdo­ko­na­lo­vat v nových sty­lech.

Kniha je roz­dě­le­na do 5 vel­kých kapi­tol, kde malí­ře bude nej­spí­še nej­ví­ce zají­mat kapi­to­la „Manga ilu­stra­ce“, obsa­hu­jí­cí 100 nej­růz­něj­ších posta­vi­ček, kte­ré si pros­tě zami­lu­je­te už jen pro jejich samot­nou roz­to­mi­lost.

V úvo­du vás autor­ka let­mo sezná­mí, co to vlast­ně „man­ga“ zna­me­ná a kde vznik­la. Další vel­mi důle­ži­tou kapi­to­lou je: „Co bude­te potře­bo­vat“. Autorka vás zde sezná­mí s nej­růz­něj­ší­mi mate­ri­á­ly a nezbyt­ným vyba­ve­ním, bez kte­ré­ho se urči­tě neo­be­jde­te, a měli bys­te mít stá­le při ruce. A co by to bylo za kni­hu, kdy­by tu chy­bě­lo i pár slov, jak vlast­ně tuhle kni­hu plnou posta­vi­ček a návo­dů nej­lé­pe pou­ží­vat, aby vám to vše šlo krás­ně od ruky.

Jak nakres­lit 100 man­ga ilu­stra­cí je skvě­lou cvi­čeb­ni­cí, kte­rá vás sku­teč­ně nau­čí, jak z vel­mi jed­no­du­chých tva­rů vytvo­řit doko­na­le pro­pra­co­va­né obráz­ky a těšit se pak z nakres­le­ných posta­vi­ček. Díky jed­no­du­chým a sro­zu­mi­tel­ným návo­dům si jed­not­li­vé tahy nejen osvo­jí­te, ale i zapa­ma­tu­je­te tak, že po krát­ké době bude­te kres­lit jen po pamě­ti. 

Je to jed­na z mála knih, jež se mi téma­ti­kou a postu­py kres­le­ní vel­mi zamlou­va­la, a jako laik v kres­le­ní jsem si oprav­du osvo­ji­la a nau­či­la jed­no­du­ché postu­py. Kdo chce začít oprav­du kres­lit, tak se to s jed­not­li­vý­mi kro­ky od Yishan Li nau­čí.

A na závěr neza­po­mí­nej­te na jed­no vel­mi důle­ži­té pra­vi­dlo autor­ky:

Pravidlo čís­lo 1 u kres­le­ní zní, že čím víc bude­te tré­no­vat, tím lépe vám to půjde. Kreslete, kdy­ko­liv to jen bude mož­né, a bav­te se při tvo­ře­ní své­ho vlast­ní­ho man­ga svě­ta! 

 

Jak nakres­lit 100 MANGA ILUSTRACÍ. Superhrdinové, chi­bi, mutan­ti a zví­řát­ka

Autorka: Yishan Li

Přeložila: Marie Dupalová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2023, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

1. vydá­ní

Pro čte­ná­ře od 8 let

ISBN: 978-80-264-4632-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80913 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72091 KB. | 13.04.2024 - 14:29:06