Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kachní sezóna

Kachní sezóna

200603151908 kachnisezona3
200603151908 kachnisezona3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mexický film bez po zuby ozbro­je­ných drs­ných mužů, tzn. že se v něm nestří­lí? Odehrávající se celý v pane­lá­ku? V čes­ké dis­tri­buci??? Tak to musí urči­tě stát za to!


Matka prá­vě ode­šla z domu a doma za sebou zane­cha­la dva dospí­va­jí­cí klu­ky. Jaký může být jejich spo­leč­ný pobyt doma? Překvapivě klid­ný: popí­je­jí kolu a baví se hra­ním video­her. Poté, co vypnou proud, je prů­běh dopo­led­ne ješ­tě poklid­něj­ší a ome­zu­je se v pod­sta­tě pou­ze na seze­ní v křes­le a kou­ká­ní se před sebe. Naštěstí ho naru­ší mla­dá sou­sed­ka, kte­ré nefun­gu­je trou­ba, a tak si při­šla upéct ved­le.

Přichází čas obě­da a s ním i objed­náv­ka piz­zy. Akce typu „nepřijedeme-li do 30 minut, máte to zadar­mo“, se poslíč­ko­vi sta­ne osud­nou. Díky poma­lé­mu sprin­tu po scho­dech pane­lá­ku dorá­ží ke dve­řím od bytu o 11 sekund po limi­tu. Kluci samo­zřej­mě za tak­to mizer­nou služ­bu nehod­la­jí zapla­tit, jen­že poslí­ček se Ulises zase nehod­lá vzdá­lit bez hono­rá­ře.

V pato­vé situ­a­ci, kdy nej­lep­ší stra­te­gií obou stran je trpě­li­vé vyčká­vá­ní, při­chá­ze­jí naho­ze­ní prou­du a s ním i nápad klu­ků roz­dat si to ve video­hrách. Kdo vyhra­je, dosta­ne piz­zu i pení­ze, kdo pro­hra­je, ostrou­há. Protovníci se dohod­nou na fot­ba­lo­vém zápa­se. Přestože klu­ci vedou už 3:1, v dra­ma­tic­kém závě­ru poslí­ček srov­ná a musí se hrát pro­dlou­že­ní. Co mys­lí­te: kdo vyhra­je? A jak vlast­ně celý den dopad­ne a kdo na něj bude inten­ziv­ně­ji vzpo­mí­nat?

Bez pře­svěd­či­vých herec­kých výko­nů by tohle nešlo… Všichni čty­ři her­ci dostá­va­jí v poměr­ně komor­ním fil­mu cel­kem sluš­ný pro­stor k sebe­re­a­li­za­ci a pří­le­ži­tost vyu­ží­va­jí. Kachní sezó­na i jinak cel­kem sto­jí za to. Pokud se smí­ří­te s tím, že tem­po sním­ku a jeho atmo­sfé­ra je podob­ná čes­kým hitům Indiánské léto nebo Návrat idi­o­ta. Budete se smát spíš kout­ky úst než abys­te se vále­li po pod­la­ze. Možná s leh­ký­mi výhra­da­mi k nedo­sta­teč­né poin­tě. Neplatí to ale pro trpě­liv­ce, kte­ří si počka­jí na konec titul­ků.

Jde o odpo­čin­ko­vý film s kva­lit­ním scé­ná­řem pro strá­ve­ní pří­jem­né­ho veče­ra nebo jed­no­ho víken­do­vé­ho dne. Stejně jako na plát­ně. A vůbec nic neva­dí, že po vel­kou část fil­mu nejde elektři­na…

O filmu:

Temporada de patos
Scénář a režie: Fernando Eimbcke
V hlav­ních rolích: Daniel Miranda, Diego Cataño, Enrique Arreola, Danny Perea
Mexiko 2004, 85 minut


Podívejte se na hodnocení Kachní sezóna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55505 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71681 KB. | 17.07.2024 - 17:51:16