Kritiky.cz > Domácí rady > Kouzlo kovových trubek

Kouzlo kovových trubek

img a288463 w1994 t1498828575
img a288463 w1994 t1498828575
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doplňky a deko­ra­ce, kte­ré jsou vyro­be­né z tru­bek, se skvě­le vyjí­ma­jí v inte­ri­é­ru, kte­rý je ladě­ný moder­ně, nebo industri­ál­ně. Preferujete-li ten­to styl vyba­ve­ní své­ho domo­va, jsou tyto netra­dič­ní a nápa­di­té doplň­ky pro vás to pra­vé.
Většina lidí si pod pojmem trub­ky, nebo potru­bí před­sta­ví nevzhled­ný pří­vod vody, ane­bo ply­nu. Použijeme-li však sta­ré a vyslou­ži­lé insta­la­tér­ské trub­ky zce­la jinak, než je v domác­nos­tech běž­né, může­me dosáh­nout nesku­teč­ných, fan­tas­tic­kých a kre­a­tiv­ních doplň­ků, kte­ré posu­nou váš inte­ri­ér na zce­la jiný stu­peň. Použijeme-li všech­nu naši fan­ta­zii, může­me z roz­lič­ných tru­bek vyro­bit nesku­teč­ně nápa­di­té a jedi­neč­né deko­ra­ce.

trubky

Trubky jako moderní nábytek

Trubky si již oblí­bi­li i byto­ví návr­há­ři, kte­ří je rádi vyu­ží­va­jí pro výro­bu kolej­nic, sto­lů, židlí, ale dokon­ce i poste­lo­vých rámů. Trubky se mohou pou­žít i k výro­bě:
o   sví­ti­del
o   polic
o   kniho­ven
Najde se jis­tě ješ­tě mno­ho a mno­ho dal­ších věcí. Jako mate­ri­ál tru­bek veli­ce ele­gant­ně vypa­dá napří­klad měď. Uplatnění těch­to trub­ko­vých doplň­ků se nachá­zí napří­klad v kou­pel­nách ane­bo v kuchy­ních. Postačí pou­ze při­způ­so­bit jejich vzhled a pou­ži­tí pro danou míst­nost, kde se mají tyto trub­ko­vé deko­ra­ce a kusy nábyt­ku umís­tit.  Z tru­bek je mož­né vytvo­řit vkus­né a ide­ál­ní skla­do­va­cí a úlož­né pro­sto­ry, napří­klad pro:

lesk

o   oble­če­ní
o   nádo­bí
o   kni­hy
o   ruč­ní­ky
o   lož­ní prádlo
o   nářa­dí

Z jakých kovů je možné trubky použít

Měděné trub­ky jsou ceno­vě draž­ší, ale jsou ide­ál­ní pro
o   sto­ja­ny na svíč­ky, nebo novi­ny
o   věšá­ky na oble­če­ní
Měď vypa­dá veli­ce ele­gant­ně a luxus­ně a není tře­ba ji nějak při­bar­vo­vat.
Ocelové trub­ky jsou veli­ce odol­né. Z toho důvo­du je vhod­né oce­lo­vé trub­ky pou­žít na výro­bu nábyt­ku, u kte­ré­ho se před­po­klá­dá vyš­ší nos­nost. Mohou to být
o   roz­sáh­lé poli­co­vé sys­témy
o   věšá­ky na vět­ší množ­ství oble­če­ní
o   židle
o   pul­ty
o   knihov­ny
Jsou-li navíc oce­lo­vé trub­ky pozin­ko­va­né, mají neotře­lý stří­br­ný vzhled.Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88833 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71673 KB. | 28.02.2024 - 07:08:46