Kritiky.cz > Festivaly > Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

ZakonenNahled
ZakonenNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve Čtvrtek 21. Dubna skon­čil letoš­ní 29.ročník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň. Výběr fil­mů v pro­gra­mu byl vel­mi pes­t­rý a do sou­tě­že bylo vybrá­no to nej­lep­ší z nových Českých a Slovenských fil­mů, kte­ré jsou svým obsa­hem zají­ma­vé.

Zlatý Ledňáček nová podoba filmové ceny navržené desingnéry Adélou Pribáňovou a Vítem Zavadilem.
Zlatý Ledňáček nová podo­ba fil­mo­vé ceny navr­že­né desing­né­ry Adélou Pribáňovou a Vítem Zavadilem.

Letošní hlav­ní cenu za celo­ve­čer­ní film zís­kal mla­dý Slovinský reži­sér Olmo Omerzu, kte­rý stu­do­val na praž­ské Famu a z čes­kých tvůr­ců se mu líbí nej­ví­ce krát­ké fil­my Jana Švankmajera. Skromný a stá­le zadu­ma­ný reži­sér zís­kal v roce 2012 cenu Objev roku na Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za dra­ma Příliš mla­dá noc. Jeho vítěz­ný sní­mek Rodinný film nato­če­ný v čes­ké kopro­duk­ci je také dra­ma­tic­ký a jak už z názvu vyplí­vá je o rodi­ně, kte­rá zaži­je neče­ka­ný zvrat poklid­né­ho sou­ži­tí, když se rodi­če v podá­ní Karla Rodena a Vandy Hybnerové vyda­jí na dovo­le­nou a děti zůsta­nou doma. Zatímco co si tam uží­va­jí exo­ti­ku a děti svo­bo­du bez dozo­ru, tak původ­ně naplá­no­va­ná poho­da kon­čí. Příběh o tom, co se  může stát, zvláš­tě poté co se po neče­ka­né udá­los­ti odkry­je rodin­né tajem­ství, popi­su­je reži­sér tak­to :  „Rodinný film je pod­le mě exis­ten­ci­ál­ní dob­ro­druž­ný pří­běh. To pra­vé dob­ro­druž­ství při­tom para­dox­ně neza­ží­va­jí rodi­če při plav­bě po moři, ale jejich děti mezi čtyř­mi stě­na­mi praž­ské­ho bytu. Myslím si, že k tomu abys­te zaži­li něco výji­meč­né­ho nebo vyře­ši­li své pro­blémy, není potře­ba ces­to­vat nikam dale­ko,“ říká o svém fil­mu reži­sér Omerzu.

Předseda hlav­ní poro­ty a scé­náris­ta seri­á­lu Simpsonovi, Mike Reiss na fil­mu oce­nil jeho ori­gi­nál­ní pří­běh, výbor­né herec­ké výko­ny i vizu­ál­ní zají­ma­vost a také při­znal, že o tom pří­bě­hu dlou­ho pře­mýš­lel. Film, kte­rý měl prv­ní pre­mi­é­ru na letoš­ním Berlinale je od 18. Února v čes­kých kinech. Cenu za Nejlepší doku­ment  zís­kal rus­ký reži­sér Vitalij Manskiji, za doku­ment V paprs­cích slun­ce, za kte­ré­ho cenu pře­vza­li pro­du­cen­ti, pro­to­že je reži­sér momen­tál­ně ve Švýcarsku. Snímek kte­rý rok natá­čel v Severní Koreji je hod­ně sil­ný a vypo­ví­dá o živo­tě jed­né seve­ro­ko­rej­ské rodi­ny, se kte­rou doku­men­ta­ris­ta během natá­če­ní nepro­mlu­vil ani slo­vo. Nebylo mu to dovo­le­no.

Celé natá­če­ní pro­vá­ze­li růz­né bizar­nos­ti, kdy mu natá­če­ní sku­teč­ných reá­lií kom­pli­ko­va­la přís­ná cen­zu­ra ješ­tě přís­něj­ší­ho komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, kte­rý chtěl doku­ment pojmout jako komu­nis­tic­kou pro­pa­gan­du. Naštěstí Severokorejcům nezna­lým ve fil­mař­ské tech­no­lo­gii se nepo­da­ři­lo odha­lit natá­če­né zábě­ry, kte­ré neměl nikdo vidět. A i přes pro­blémy reži­sé­ra s necen­zu­ro­va­ný­mi zábě­ry byli har­d­dis­ky s doku­men­tem něja­ký čas dokon­ce v tre­zo­ru České tele­vi­ze, aby se mohl ten­to doku­ment dostat k divá­kům. Vedle reži­sé­ra vza­li hold i odváž­né kame­ra­man­ce Alexandře Ivanové, kte­rá se nebá­la skry­tě natáčet.Televizní pohád­ka reži­sé­ra Jiřího Stracha, Svatojánský věne­ček, kte­rý je o prin­cezně Verunce, kte­rá zachrá­ní krá­lov­ství jedi­ně tím, že se vdá za vhod­né­ho nápad­ní­ka, má jeden háček....,  lás­ce se nedá porou­čet. Za své vtip­né poje­tí zís­ka­la cenu za nej­lep­ší tele­viz­ní tvor­bu.

Pro cenu si šel Jiří Strach ješ­tě jed­nou a to za tele­viz­ní seri­ál Labyrint, kte­rý je z pro­stře­dí kri­mi­nál­ních vyšet­řo­va­te­lů jenž pát­ra­jí po vra­ho­vi kraj­ské­ho poli­ti­ka Karase.  V sek­ci inter­ne­to­vých pro­jek­tů zví­tě­zil 5 díl seri­ál Mamon, reži­sé­ra Vladimíra Michálka, kte­rý pojed­ná­vá o novi­ná­ři, jenž se sna­ží roz­plést kau­zu jed­no­ho stát­ní­ho pod­ni­ku, ve kte­rém se dějí podiv­né věci. Vedle těch­to sním­ků uspěl i lout­ko­vý film Malý pán v režii Radka Berana.

Svým pří­bě­hem o Malým páno­vi, kte­rý byd­lí v Duté hoře a roz­hod­ne se vydat na ces­tu za štěs­tím, během kte­ré potká zají­ma­vé posta­vy zís­kal Cenu stu­den­tů, ale také zají­ma­vý doku­ment Nebezpečný svět Rajka Dolečka, kdy mla­dá reži­sér­ka Kristýna Bartošová, kte­rá má před­ky v Srbsku se roz­hod­ne navští­vit dří­ve zná­mé­ho die­to­lo­ga Rajko Dolečka, ohled­ně jeho přá

tel­ské náklo­nos­ti pro zlo­čin­ce Ratka Mladiče, kte­rý se dopus­til zlo­či­nu pro­ti lid­skosti v býva­lé Jugoslávii. Slovenské doku­men­tár­ní, ani­mo­va­né dra­ma True Štúr, reži­sé­rů Michala Baláže a Nora Držiaka, vyprá­ví pří­běh o panu Hronským, kte­rý se vypra­ví jed­né led­no­vé noci na pohřeb své­ho kama­rá­da, kte­rý zemřel za podiv­ných okol­nos­tí. Poslední cenou byla cena Film Friendly Region za pod­po­ru a vznik kine­ma­to­gra­fie v daném kra­ji, kte­rou zís­ka­la Filmová kan­ce­lář Karlovarského kra­je. Na úpl­ný závěr slav­nost­ní­ho veče­ra se vyjá­d­ři­la nová ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová, kte­rá letoš­ní roč­ník ozna­či­la za vel­mi zda­ři­lý, včet­ně vítěz­ných  sním­ků a také spo­ko­je­nost nad zájmem návštěv­ní­ků kte­rý letos kou­pi­li o 3000 líst­ků více než loni.  A také pozva­la na 30.ročník Finále Plzeň, kte­rý se bude konat 21 - 26. Dubna 2017.

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2015 :

Statutární ceny – Mezinárodní poro­ta

Celovečerní poro­ta: Mike Reiss, Mariola Wiktor, Juan Torres, Bill Guentzler, Martin Hradecký

Televizní poro­ta: Jeffrey Bowers, Alessandro De Rosa, Eliška Křenková

Dokumentární poro­ta: Mohammadreza Farzad, Teodora Mihai, Kamila Zlatušková

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film:

Rodinný film – Olmo Omerzu

Rodinné dra­ma plné vizu­ál­ní magie, šťast­ných kon­ců s hlu­bo­kou melan­cho­lií a nej­lep­ším herec­kým výko­nem dese­ti­le­tí... v podá­ní psa.

Nejlepší doku­men­tár­ní film

V paprs­cích slun­ce – Vitalij Manskij

Dokument odváž­ně uka­zu­je, co se skrý­vá pod povr­chem, a také odha­lu­je zad­ní vrát­ka do rea­li­ty, kte­rá je přís­ně stře­že­na gene­ra­ce­mi cen­zo­rů. Filmaři doká­za­li obrá­tit pře­káž­ky ve svůj pro­spěch a to s cit­li­vos­tí, ele­gan­cí a špet­kou humo­ru i navzdo­ry srd­cervou­cí­mu závě­ru.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Mamon – 5. díl – Vladimír Michálek

Mysteriózní thriller na vyso­ké úrov­ni, pový­še­ný ješ­tě o hla­di­nu čes­ké poli­tic­ké scé­ny. Příběh nás pola­pil od prv­ní scé­ny. Ostře řeza­ný scé­nář při­ne­sl nebez­peč­ný pří­běh finanč­ní korup­ce.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

Svatojánský věne­ček – Jiří Strach

V žán­ru pohá­dek se vel­mi těž­ko hle­dá způ­sob, jak sdě­lit něco nové­ho, avšak ten­to film nabí­zí pře­kva­pi­vě svě­ží pohled na tra­dič­ní posta­vy, což je roz­hod­ně neče­ka­né. Směs kla­sic­kých vtíp­ků, gro­tes­ky a iro­nie v kaž­dé roli dovo­li­la zasmát se i tem­né strán­ce. Všechny prv­ky dohro­ma­dy vytvá­ře­jí kon­trast k tomu, co se v tom­to žán­ru sta­lo stan­dar­dem.

Nestatutární ceny – stu­dent­ská poro­ta

Celovečerní poro­ta: Kateřina Benešová, Simona Egriová, Petra Krajčovičová, Albert Hrubý, Michal Drhovský

Televizní poro­ta: Adam Koloušek, Kristýna Vozková, Adéla Kovačiková

Dokumentární poro­ta: Vladimír Váchal, Nikol Hejlíčková, Kamila Hovorková

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film:

Malý pán – Radek Beran

Film si zaslou­žil cenu za cel­ko­vou kohe­ren­ci sním­ku – od výpra­vy, až po výtvar­né sché­ma a hudeb­ní pod­kres a vyda­ře­nou inter­pre­ta­ci pří­bě­hu.

Nejlepší doku­men­tár­ní film

Nebezpečný svět Rajka Dolečka – Kristýna Bartošová

Film nenu­tí divá­ka do vyhra­ně­né názo­ro­vé pozi­ce, je vel­mi pou­ta­vě zpra­co­ván.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Labyrint – 3. díl – Jiří Strach

Dílo je nekom­pro­mis­ním a syro­vým obra­zem mys­te­ri­óz­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho pří­bě­hu.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

True Štúr – Michal Baláž, Noro Držiak

Film ino­va­tiv­ně a pou­ta­vě zpra­co­vá­vá jed­nu z význam­ných etap slo­ven­ské his­to­rie a neo­po­mí­ná ani edu­ka­tiv­ní úhel pohle­du.

Cena Film Friendly Region

Filmová kan­ce­lář Karlovarského kra­je

Kancelář vznik­la roku 2013 a je sou­čás­tí oddě­le­ní ces­tov­ní­ho ruchu na kraj­ském úřa­du. Filmařům posky­tu­je asi­s­ten­ci při natá­če­ní v regi­o­nu a záro­veň s audi­o­vi­zu­ál­ní­mi pro­jek­ty pra­cu­je i v oblas­ti mar­ke­tingu kra­je jako turis­tic­ké desti­na­ce.

Fotografie : Hlavní foto autor: ALZE, ostat­ní Finále Plzeň


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nordwand (2008)26. ledna 2012 Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povinností pro všechny fanoušky horolezeckých filmů už jen kvůli tomu, že podobně laděných - […] Posted in Filmové recenze
  • V zajetí démonů15. prosince 2023 V zajetí démonů James Wan a jeho prokletý dům provětrá slabší žaludky lépe, než lecjaké projímadlo… Roku 1971 koupí Perronovi farmářskou usedlost od banky za své celoživotní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Horizon Forbidden West nebude plně next-gen titulem, vyjde...17. září 2020 Horizon Forbidden West nebude plně next-gen titulem, vyjde... Horizon Forbidden West nebude plně next-gen titulem, vyjde totiž kromě PlayStation 5 také na PlayStation 4 Posted in Krátké herní aktuality
  • Libenjyeo (2018)15. ledna 2019 Libenjyeo (2018) Lee Seung-won je neznámý režisér, který nemá příliš zkušeností, ale natočil jeden z nejlepších akčních filmů, které Korea za poslední roky stvořila. Má to celkem slušný příběh o […] Posted in Krátké recenze
  • Football Manager 2021 vychází už 10. listopadu na Xbox Series...25. září 2020 Football Manager 2021 vychází už 10. listopadu na Xbox Series... Football Manager 2021 vychází už 10. listopadu na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Verze pro PlayStation 4 a PlayStation 5 nebudou, jelikož Sports […] Posted in Krátké herní aktuality
  • TEREZA VOŘÍŠKOVÁ9. října 2015 TEREZA VOŘÍŠKOVÁ Tereza Voříšková (nar. 1989) patří k našim nejobsazovanějším herečkám, zejména ve filmu a v televizi. Studovala hereckou konzervatoř,  kterou v pátém ročníků po maturitě předčasně […] Posted in Rozhovory
  • Regression (2015)5. srpna 2017 Regression (2015) Detektiv Ethan Hawke bude řešit zapeklitý případ sexuálního zneužívání, který má navíc spojitost i se satanistickými rituály… Detektiv Kenner dostane na starost případ […] Posted in Horory
  • RECENZE – DOMEK V IRSKU30. září 2022 RECENZE – DOMEK V IRSKU Autorka: Julie CaplinPřeklad: Ivana ČejkováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 352Vazba: měkká / brožovanáISBN: 978-80-271-3364-2Anotace:Hannah Cambellová se […] Posted in Recenze knih
  • Sebevražedný oddíl5. srpna 2021 Sebevražedný oddíl Od tohohle filmu jsem čekal bombastickej krvavej nářez, u kterýho se budu popadat za břicho. Film nejen tyto mety zcela s přehledem proběhl, ale nabídnul mnohem, mnohem víc. Kromě výše […] Posted in Krátké recenze
  • Shingeki no Kyojin21. června 2017 Shingeki no Kyojin Japonský anime seriál z roku 2013 se stal prvním mnou účelně a soustavně sledovaným anime (Pominu-li Pokémony.). Vizuální styl je u všech japonských děl, řekla bych, hodně podobný, ne-li […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91065 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71654 KB. | 18.06.2024 - 05:42:39