Kritiky.cz > Festivaly > Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

ZakonenNahled
ZakonenNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve Čtvrtek 21. Dubna skon­čil letoš­ní 29.ročník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň. Výběr fil­mů v pro­gra­mu byl vel­mi pes­t­rý a do sou­tě­že bylo vybrá­no to nej­lep­ší z nových Českých a Slovenských fil­mů, kte­ré jsou svým obsa­hem zají­ma­vé.

Zlatý Ledňáček nová podoba filmové ceny navržené desingnéry Adélou Pribáňovou a Vítem Zavadilem.
Zlatý Ledňáček nová podo­ba fil­mo­vé ceny navr­že­né desing­né­ry Adélou Pribáňovou a Vítem Zavadilem.

Letošní hlav­ní cenu za celo­ve­čer­ní film zís­kal mla­dý Slovinský reži­sér Olmo Omerzu, kte­rý stu­do­val na praž­ské Famu a z čes­kých tvůr­ců se mu líbí nej­ví­ce krát­ké fil­my Jana Švankmajera. Skromný a stá­le zadu­ma­ný reži­sér zís­kal v roce 2012 cenu Objev roku na Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za dra­ma Příliš mla­dá noc. Jeho vítěz­ný sní­mek Rodinný film nato­če­ný v čes­ké kopro­duk­ci je také dra­ma­tic­ký a jak už z názvu vyplí­vá je o rodi­ně, kte­rá zaži­je neče­ka­ný zvrat poklid­né­ho sou­ži­tí, když se rodi­če v podá­ní Karla Rodena a Vandy Hybnerové vyda­jí na dovo­le­nou a děti zůsta­nou doma. Zatímco co si tam uží­va­jí exo­ti­ku a děti svo­bo­du bez dozo­ru, tak původ­ně naplá­no­va­ná poho­da kon­čí. Příběh o tom, co se  může stát, zvláš­tě poté co se po neče­ka­né udá­los­ti odkry­je rodin­né tajem­ství, popi­su­je reži­sér tak­to :  „Rodinný film je pod­le mě exis­ten­ci­ál­ní dob­ro­druž­ný pří­běh. To pra­vé dob­ro­druž­ství při­tom para­dox­ně neza­ží­va­jí rodi­če při plav­bě po moři, ale jejich děti mezi čtyř­mi stě­na­mi praž­ské­ho bytu. Myslím si, že k tomu abys­te zaži­li něco výji­meč­né­ho nebo vyře­ši­li své pro­blémy, není potře­ba ces­to­vat nikam dale­ko,“ říká o svém fil­mu reži­sér Omerzu.

Předseda hlav­ní poro­ty a scé­náris­ta seri­á­lu Simpsonovi, Mike Reiss na fil­mu oce­nil jeho ori­gi­nál­ní pří­běh, výbor­né herec­ké výko­ny i vizu­ál­ní zají­ma­vost a také při­znal, že o tom pří­bě­hu dlou­ho pře­mýš­lel. Film, kte­rý měl prv­ní pre­mi­é­ru na letoš­ním Berlinale je od 18. Února v čes­kých kinech. Cenu za Nejlepší doku­ment  zís­kal rus­ký reži­sér Vitalij Manskiji, za doku­ment V paprs­cích slun­ce, za kte­ré­ho cenu pře­vza­li pro­du­cen­ti, pro­to­že je reži­sér momen­tál­ně ve Švýcarsku. Snímek kte­rý rok natá­čel v Severní Koreji je hod­ně sil­ný a vypo­ví­dá o živo­tě jed­né seve­ro­ko­rej­ské rodi­ny, se kte­rou doku­men­ta­ris­ta během natá­če­ní nepro­mlu­vil ani slo­vo. Nebylo mu to dovo­le­no.

Celé natá­če­ní pro­vá­ze­li růz­né bizar­nos­ti, kdy mu natá­če­ní sku­teč­ných reá­lií kom­pli­ko­va­la přís­ná cen­zu­ra ješ­tě přís­něj­ší­ho komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, kte­rý chtěl doku­ment pojmout jako komu­nis­tic­kou pro­pa­gan­du. Naštěstí Severokorejcům nezna­lým ve fil­mař­ské tech­no­lo­gii se nepo­da­ři­lo odha­lit natá­če­né zábě­ry, kte­ré neměl nikdo vidět. A i přes pro­blémy reži­sé­ra s necen­zu­ro­va­ný­mi zábě­ry byli har­d­dis­ky s doku­men­tem něja­ký čas dokon­ce v tre­zo­ru České tele­vi­ze, aby se mohl ten­to doku­ment dostat k divá­kům. Vedle reži­sé­ra vza­li hold i odváž­né kame­ra­man­ce Alexandře Ivanové, kte­rá se nebá­la skry­tě natáčet.Televizní pohád­ka reži­sé­ra Jiřího Stracha, Svatojánský věne­ček, kte­rý je o prin­cezně Verunce, kte­rá zachrá­ní krá­lov­ství jedi­ně tím, že se vdá za vhod­né­ho nápad­ní­ka, má jeden háček....,  lás­ce se nedá porou­čet. Za své vtip­né poje­tí zís­ka­la cenu za nej­lep­ší tele­viz­ní tvor­bu.

Pro cenu si šel Jiří Strach ješ­tě jed­nou a to za tele­viz­ní seri­ál Labyrint, kte­rý je z pro­stře­dí kri­mi­nál­ních vyšet­řo­va­te­lů jenž pát­ra­jí po vra­ho­vi kraj­ské­ho poli­ti­ka Karase.  V sek­ci inter­ne­to­vých pro­jek­tů zví­tě­zil 5 díl seri­ál Mamon, reži­sé­ra Vladimíra Michálka, kte­rý pojed­ná­vá o novi­ná­ři, jenž se sna­ží roz­plést kau­zu jed­no­ho stát­ní­ho pod­ni­ku, ve kte­rém se dějí podiv­né věci. Vedle těch­to sním­ků uspěl i lout­ko­vý film Malý pán v režii Radka Berana.

Svým pří­bě­hem o Malým páno­vi, kte­rý byd­lí v Duté hoře a roz­hod­ne se vydat na ces­tu za štěs­tím, během kte­ré potká zají­ma­vé posta­vy zís­kal Cenu stu­den­tů, ale také zají­ma­vý doku­ment Nebezpečný svět Rajka Dolečka, kdy mla­dá reži­sér­ka Kristýna Bartošová, kte­rá má před­ky v Srbsku se roz­hod­ne navští­vit dří­ve zná­mé­ho die­to­lo­ga Rajko Dolečka, ohled­ně jeho přá

tel­ské náklo­nos­ti pro zlo­čin­ce Ratka Mladiče, kte­rý se dopus­til zlo­či­nu pro­ti lid­skosti v býva­lé Jugoslávii. Slovenské doku­men­tár­ní, ani­mo­va­né dra­ma True Štúr, reži­sé­rů Michala Baláže a Nora Držiaka, vyprá­ví pří­běh o panu Hronským, kte­rý se vypra­ví jed­né led­no­vé noci na pohřeb své­ho kama­rá­da, kte­rý zemřel za podiv­ných okol­nos­tí. Poslední cenou byla cena Film Friendly Region za pod­po­ru a vznik kine­ma­to­gra­fie v daném kra­ji, kte­rou zís­ka­la Filmová kan­ce­lář Karlovarského kra­je. Na úpl­ný závěr slav­nost­ní­ho veče­ra se vyjá­d­ři­la nová ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová, kte­rá letoš­ní roč­ník ozna­či­la za vel­mi zda­ři­lý, včet­ně vítěz­ných  sním­ků a také spo­ko­je­nost nad zájmem návštěv­ní­ků kte­rý letos kou­pi­li o 3000 líst­ků více než loni.  A také pozva­la na 30.ročník Finále Plzeň, kte­rý se bude konat 21 - 26. Dubna 2017.

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2015 :

Statutární ceny – Mezinárodní poro­ta

Celovečerní poro­ta: Mike Reiss, Mariola Wiktor, Juan Torres, Bill Guentzler, Martin Hradecký

Televizní poro­ta: Jeffrey Bowers, Alessandro De Rosa, Eliška Křenková

Dokumentární poro­ta: Mohammadreza Farzad, Teodora Mihai, Kamila Zlatušková

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film:

Rodinný film – Olmo Omerzu

Rodinné dra­ma plné vizu­ál­ní magie, šťast­ných kon­ců s hlu­bo­kou melan­cho­lií a nej­lep­ším herec­kým výko­nem dese­ti­le­tí... v podá­ní psa.

Nejlepší doku­men­tár­ní film

V paprs­cích slun­ce – Vitalij Manskij

Dokument odváž­ně uka­zu­je, co se skrý­vá pod povr­chem, a také odha­lu­je zad­ní vrát­ka do rea­li­ty, kte­rá je přís­ně stře­že­na gene­ra­ce­mi cen­zo­rů. Filmaři doká­za­li obrá­tit pře­káž­ky ve svůj pro­spěch a to s cit­li­vos­tí, ele­gan­cí a špet­kou humo­ru i navzdo­ry srd­cervou­cí­mu závě­ru.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Mamon – 5. díl – Vladimír Michálek

Mysteriózní thriller na vyso­ké úrov­ni, pový­še­ný ješ­tě o hla­di­nu čes­ké poli­tic­ké scé­ny. Příběh nás pola­pil od prv­ní scé­ny. Ostře řeza­ný scé­nář při­ne­sl nebez­peč­ný pří­běh finanč­ní korup­ce.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

Svatojánský věne­ček – Jiří Strach

V žán­ru pohá­dek se vel­mi těž­ko hle­dá způ­sob, jak sdě­lit něco nové­ho, avšak ten­to film nabí­zí pře­kva­pi­vě svě­ží pohled na tra­dič­ní posta­vy, což je roz­hod­ně neče­ka­né. Směs kla­sic­kých vtíp­ků, gro­tes­ky a iro­nie v kaž­dé roli dovo­li­la zasmát se i tem­né strán­ce. Všechny prv­ky dohro­ma­dy vytvá­ře­jí kon­trast k tomu, co se v tom­to žán­ru sta­lo stan­dar­dem.

Nestatutární ceny – stu­dent­ská poro­ta

Celovečerní poro­ta: Kateřina Benešová, Simona Egriová, Petra Krajčovičová, Albert Hrubý, Michal Drhovský

Televizní poro­ta: Adam Koloušek, Kristýna Vozková, Adéla Kovačiková

Dokumentární poro­ta: Vladimír Váchal, Nikol Hejlíčková, Kamila Hovorková

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film:

Malý pán – Radek Beran

Film si zaslou­žil cenu za cel­ko­vou kohe­ren­ci sním­ku – od výpra­vy, až po výtvar­né sché­ma a hudeb­ní pod­kres a vyda­ře­nou inter­pre­ta­ci pří­bě­hu.

Nejlepší doku­men­tár­ní film

Nebezpečný svět Rajka Dolečka – Kristýna Bartošová

Film nenu­tí divá­ka do vyhra­ně­né názo­ro­vé pozi­ce, je vel­mi pou­ta­vě zpra­co­ván.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Labyrint – 3. díl – Jiří Strach

Dílo je nekom­pro­mis­ním a syro­vým obra­zem mys­te­ri­óz­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho pří­bě­hu.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

True Štúr – Michal Baláž, Noro Držiak

Film ino­va­tiv­ně a pou­ta­vě zpra­co­vá­vá jed­nu z význam­ných etap slo­ven­ské his­to­rie a neo­po­mí­ná ani edu­ka­tiv­ní úhel pohle­du.

Cena Film Friendly Region

Filmová kan­ce­lář Karlovarského kra­je

Kancelář vznik­la roku 2013 a je sou­čás­tí oddě­le­ní ces­tov­ní­ho ruchu na kraj­ském úřa­du. Filmařům posky­tu­je asi­s­ten­ci při natá­če­ní v regi­o­nu a záro­veň s audi­o­vi­zu­ál­ní­mi pro­jek­ty pra­cu­je i v oblas­ti mar­ke­tingu kra­je jako turis­tic­ké desti­na­ce.

Fotografie : Hlavní foto autor: ALZE, ostat­ní Finále Plzeň


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03406 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72271 KB. | 20.05.2024 - 05:53:43