Kritiky.cz > Festivaly > Kdo roztančí Colours?

Kdo roztančí Colours?

13091899 10154190269784901 8198098994460818063 n
13091899 10154190269784901 8198098994460818063 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sezóna let­ních fes­ti­va­lů nám neza­dr­ži­tel­ně kle­pe na dve­ře a vět­ši­na fanouš­ků má již ve svých šuplí­cích při­pra­ve­ny vstu­pen­ky na šam­pi­o­ny svých srd­cí. Tím nej­vět­ším šam­pi­o­nem v našich kra­jích je jed­no­znač­ně Colours of Ostrava. Severomoravské měs­to se už dáv­no pil­ně při­pra­vu­je na letoš­ní roč­ník a věř­te, že si jis­tě najde­te svůj šálek čaje a účin­ku­jí­cí Vás nezkla­mou. Zde najde­te pře­hled a před­sta­ve­ní těch nej­zvuč­něj­ších jmen jak ze zahra­ni­čí, tak ze zemí čes­kých.

Organizátoři celý pro­gram ješ­tě nezve­řej­ni­li, ale k dis­po­zi­ci dali roz­dě­le­ní těch nej­vět­ších jmen mezi všech­ny čty­ři dny. Pojďme se tedy podí­vat na jed­not­li­vé dny. Kdo nás v nich čeká?

Podle prv­ních ohla­sů si pořa­da­te­lé vyplá­ca­li to nej­lep­ší už ve čtvr­tek a kva­li­ta by měla až do kon­ce fes­ti­va­lu kle­sat. Je to prav­da?

1405_TAME-IMPALA_Press-Pictures_4-by-MATT-SAV
Tame Impala

Jedním z tahá­ků fes­ti­va­lu jsou aus­tral­ští Tame Impala, kte­ří jsou ozna­čo­vá­ni jako psy­che­de­li­ci. Že jejich kva­li­ta nepro­chá­zí bez povšim­nu­tí doka­zu­je jejich nomi­na­ce na Grammy a Brit Awards v před­cho­zích letech. Kapela vznik­la roku 2007 a z domá­cí pro­duk­ce se postup­ně dosta­la až na pódia po celém svě­tě. Společně se zakla­da­te­lem Kevinem Parkerem se mezi čle­ny řadí dal­ší 4 muži, kte­ří na sebe upo­zor­ni­li v roce 2010 prv­ním albem a roku 2012 dosáh­li prv­ní­ho vět­ší­ho úspě­chu s deskou Lonerism.

Mezi dal­ší čtvr­teč­ní tahá­ky by měli pat­řit fran­couz­ští elek­tro­ni­ci M83, také nomi­no­va­ní na Grammy, ang­lic­ká rocko­vá sku­pi­na Slowdive zalo­že­ná na kon­ci osm­de­sá­tých let nebo jeden z dal­ších pro­duk­tů ang­lic­ké alter­na­tiv­ní hud­by toho­to dese­ti­le­tí - Nothing But Thieves

Of-Monsters-and-Men-South-Africa-2016-Tour-620x400
OMAM

Následující den je pro mě osob­ně tím nej­lá­ka­věj­ším. Až z dale­ké­ho Islandu k nám zaví­ta­jí indie-folkoví Of Monsters and Men. Na kon­tě má sku­pi­na s pěti stá­lý­mi čle­ny 2 alba, z nichž jed­no vyšlo loni v létě a prak­tic­ky od té doby je kape­la na tur­né, na kte­rém tuto des­ku před­sta­vu­je. Asi nej­vět­ším hitem je stá­le píseň Little Talks z debu­to­vé­ho alba My Head is an Animal. Až na pár tako­vých pís­ní, kte­ré se dají řadit spí­še k popu, jsou obě alba napl­ně­na spí­še fol­ko­věj­ší­mi pís­ně­mi, kte­ré jsou ale neu­vě­ři­tel­ně chytla­vé a pohl­tí na prv­ní poslech.

Kromě této pec­ky z chlad­né­ho seve­ru se mohou fan­do­vé v posled­ní pra­cov­ní den týd­ne těšit ješ­tě na ang­lic­kou pís­nič­kář­ku Anohni, kte­rá na sebe upo­zor­ni­la půso­be­ním v kape­le Antony and the Johnsons, či dal­ší island­ské rodá­ky - expe­ri­men­tál­ní duo Kiasmos. Zajímavé urči­tě bude vystou­pe­ní mla­dé nor­ské pís­nič­kář­ky Susanne Sundfør.

13091899_10154190269784901_8198098994460818063_n

kodaline
Kodaline

Sobota může být vět­ši­nou odbor­né i neod­bor­né veřej­nos­ti pova­žo­vá­na ze nej­slab­ší den, pro­to­že papí­ro­vě zde není žád­ná hvězda, ale urči­tě bych ten­to den naza­tra­co­val a dolo­žím to na pří­kla­du sku­pi­ny Kodaline. Tato irská sku­pi­na, kte­rá bude jisto­jis­tě tahá­kem dne, se sklá­dá ze čtyř sta­rých přá­tel. I když se dva z nich zna­jí od dět­ství, kape­la naby­la dneš­ní podo­by až v roce 2012 pří­cho­dem posled­ní­ho čle­na. Do té doby se sku­pi­na jme­no­va­la 21 Demands. Na kon­tě mají rodá­ci z Dublinu dvě alba - In a Perfect World a Coming Up for Air z loň­ské­ho roku. Zajímavostí je, že jejich pís­ně a chytla­vé melo­die býva­jí čas­to pou­ží­vá­ny do fil­mo­vých soun­d­trac­ků.

Kodaline v sobot­ní večer dopl­ní již kla­sic­ké duo elek­tro­nic­ké hud­by Thievery Corporation, dal­ší elek­tro­nik, ten­to­krá­te z Neměcka - Boys Noize a v nepo­sled­ní řadě pro mě vel­ký tahák, kte­rým je irská fol­ko­vá sku­pi­na Villagers, kte­rá vyda­la nové album na začát­ku toho­to roku.

Passenger_-_Press_Photo_1__Credit__Shervin_Lainez_
Passenger

V nedě­li je na pro­gra­mu pře­de­vším lamač dív­čích srd­cí a pro mno­hé i zpě­vák s jed­nou pís­nič­kou. O to, že se jed­ná o pře­hna­ný názor, se nás všech­ny bude sna­žit pře­svěd­čit brit­ský pís­nič­kář pod pseu­do­ny­mem Passenger. Pro upřes­ně­ní, Passenger byl dří­ve název sku­pi­ny, ve kte­ré byl Michael David Rosenberg frontma­nem, po roz­pa­du si však jmé­no pone­chal. Autor hitu Let Her Go je drži­te­lem něko­li­ka oce­ně­ní a vydal již 6 vlast­ních desek. Mezi jeho dal­ší zná­mé sin­g­ly pat­ří pře­de­vším Patient Love nebo All the Little Lights. Zpěvákovi s neza­mě­ni­tel­ným hla­sem však změ­ni­la život prá­vě prv­ně jme­no­va­ná pís­nič­ka a udě­la­la z něj hudeb­ní celebri­tu.

K Britovi se v posled­ní den pro­gra­mu při­po­jí jeho kra­ja­né z ost­ro­vů, kon­krét­ně legen­dy elet­ro­nic­ké hud­by Underworld, či indie-rockoví The Vaccines. Velmi zají­ma­vou se pak také jeví nizo­zem­ská alternativně-rocková sku­pi­na De Staat.

Co se týká čes­kých a slo­ven­ských hudeb­ních pří­spěv­ků, vypa­dá to, že nabíd­ka nebu­de tak širo­ká jako tomu býva­lo dří­věj­ší léta. Těšit se ale může­me napří­klad na Monkey Bussines, Ivan Hlas Trio, Roberta Křesťana a Druhou trá­vu, ale tře­ba také na Barboru Polákovou, Korben Dallas a v nepo­sled­ní řadě na Slovenský ľudo­vý ume­lec­ký kolek­tív: Ornamenty.

Kdybych si měl z letoš­ní­ho slo­že­ní účin­ku­jí­cích vybrat něja­ké­ho head­li­ne­ra, asi bych měl pro­blém, ale je to z urči­té strán­ky dob­ře. Nebude jed­na kape­la, kte­rá by táh­la všech­ny, ale pozor­nost se rov­no­měr­ně roz­lo­ží mezi všech­ny čty­ři dny a mezi tahá­ky kaž­dé­ho z dní. Jen psa­ním toho­to člán­ku jsem se na samot­ný fes­ti­val začal vel­mi těšit. A to nejen na zmi­ňo­va­né kape­ly, ale na celý are­ál v pro­sto­ru býva­lých vít­ko­vic­kých hutí a veš­ke­rý pro­gram, kte­rý nabí­zí. Ne nadar­mo se Colours of Ostrava dosta­lo mezi 10 nej­lep­ších evrop­ských fes­ti­va­lů a urči­tě zase letos poje­du ově­řit proč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení5. června 2017 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, abychom […] Posted in Domácí rady
  • Deváté srdce (1978)10. prosince 2016 Deváté srdce (1978)  K vytvoření elixíru věčného mládí je zapotřebí devíti srdcí...aneb netradiční československá pohádka… Potulný student Martin se na svých cestách zastaví v království, […] Posted in Horory
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • #2063: Strážci11. listopadu 2019 #2063: Strážci StrážciVydalo nakladatelství Josef Vybíral v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 192 stran a prodává se v plné ceně za 549 Kč.Scénář: Vlastislav TomanKresba: Libuše Kovaříková, […] Posted in Recenze komiksů
  • King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.25. září 2019 King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil. Pokud se vám nelíbil snímek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smysl, abyste se na snímek „King kong žije“ dívali. Je to film, který je velmi špatný, a to ve všech ohledech. Ona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • Mortal Kombat - Recenze - 65%4. května 2021 Mortal Kombat - Recenze - 65% Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Kdo by neznal fenomén automatových bojovek 90. let? A mnozí budou jistě znát i filmová zpracování této legendární herní série. Krutá řežba plná krve […] Posted in Filmové recenze
  • W Delta Z (2007)28. prosince 2011 W Delta Z (2007) Za své činy z minulosti teď tvrdě zaplatí. Volba je jasná: zmáčkni a nebude tě to bolet. USA: země plná násilí, vražd, znásilnění, drog, masových vrahů, psychopatů i pouličních gangů. […] Posted in Horory
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]23. prosince 2013 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […] Posted in Filmové recenze
  • V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy1. října 2018 V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy Tento týden je na filmovou kvalitu velmi slabý. Televize asi už ani neví, co dávat v telce. Blíží se ale 100 leté výročí založení republiky, a tak je televize plná archivních snímků, které […] Posted in TV Tipy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04211 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71865 KB. | 18.07.2024 - 15:55:25