Kritiky.cz > Speciály > Krokodýl Dundee

Krokodýl Dundee

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krokodýl Dundee (v USA sty­li­zo­va­ný jako „Crocodile“ Dundee) je akč­ní kome­die z roku 1986, kte­rá se ode­hrá­vá v aus­tral­ském vni­t­ro­ze­mí a v New Yorku. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Paul Hogan jako zvě­t­ra­lý Mick Dundee a ame­ric­ká hereč­ka Linda Kozlowski jako repor­tér­ka Sue Charltonová. Film byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi hrdin­ský­mi činy Roda Ansella a byl nato­čen s roz­poč­tem nece­lých 10 mili­o­nů dola­rů jako záměr­ná sna­ha nato­čit komerč­ní aus­tral­ský film, kte­rý by oslo­vil main­stre­a­mo­vé ame­ric­ké pub­li­kum, ale uká­zal se být celo­svě­to­vým feno­mé­nem.

Film byl uve­den do kin 30. dub­na 1986 v Austrálii a 26. září 1986 ve Spojených stá­tech a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob v Austrálii, nej­vý­dě­leč­něj­ším aus­tral­ským fil­mem na celém svě­tě, dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem ve Spojených stá­tech v roce 1986, nej­vý­dě­leč­něj­ším nea­me­ric­kým fil­mem v ame­ric­kých poklad­nách vůbec a dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem na celém svě­tě v daném roce. Existují dvě ver­ze fil­mu: aus­tral­ská ver­ze a mezi­ná­rod­ní ver­ze, v níž byla vět­ši­na aus­tral­ské­ho slan­gu nahra­ze­na běž­ně­ji sro­zu­mi­tel­ný­mi výra­zy a kte­rá byla o něco krat­ší. Jako prv­ní film z fil­mo­vé série Krokodýl Dundee se dočkal dvou pokra­čo­vá­ní: Krokodýl Dundee II (1988) a Krokodýl Dundee v Los Angeles (2001), ačko­li oba fil­my nedo­sáh­ly kri­tic­ké­ho úspě­chu před­chůd­ce.

Děj

Sue Charltonová pra­cu­je pro otco­vy novi­ny Newsday a cho­dí s redak­to­rem Richardem Masonem. Vydává se do Walkabout Creek, malé ves­nič­ky v Severním teri­to­riu Austrálie, aby se setka­la s Michaelem J. „Krokodýlem“ Dundeem, křo­vá­kem, kte­rý údaj­ně při­šel o půl­ku nohy kvů­li moř­ské­mu kro­ko­dý­lo­vi, než se dopla­zil stov­ky mil do bez­pe­čí. Po pří­jez­du do Walkabout Creeku Dundeeho nena­jde, ale v míst­ní hos­po­dě ji poba­ví Dundeeho obchod­ní part­ner Walter „Wally“ Reilly. Když Dundee večer dora­zí, Sue zjis­tí, že mu noha nechy­bí, ale má vel­kou jizvu, kte­rou ozna­ču­je jako „kous­nu­tí lás­kou“. Zatímco Sue s Dundeem tan­čí, sku­pi­na měst­ských střel­ců z klo­ka­nů si dělá legra­ci z Dundeeho sta­tu­su lov­ce kro­ko­dý­lů, což způ­so­bí, že Dundee vůd­ce jed­nou ranou omrá­čí.

Zpočátku Sue Dundeeho pova­žu­je za méně „legen­dár­ní­ho“, než se domní­va­la, a neu­dě­lá na ni dojem jeho pří­jem­ně vycho­va­né, ale neo­hra­ba­né cho­vá­ní a nemotor­né dvo­ře­ní se jí. Později je ohro­me­na, když se ve vni­t­ro­ze­mí sta­ne svěd­kem toho, jak „Mick“ (jak se Dundee jme­nu­je) zkro­tí vod­ní­ho buvo­la, zúčast­ní se kme­no­vé­ho taneč­ní­ho obřa­du Aboriginců (Pitjantjatjara), holý­ma ruka­ma zabi­je hada a vypla­ší střel­ce klo­ka­nů z hos­po­dy od jejich kru­té­ho spor­tu tím, že jim namlu­ví, že jeden z klo­ka­nů stří­lí zpět.

Druhý den ráno se Sue, ura­že­ná Mickovým tvr­ze­ním, že jako „she­i­la“ není schop­na sama pře­žít ve vni­t­ro­ze­mí, vydá sama ven, aby mu doká­za­la, že se mýlí, ale na jeho žádost si s sebou vez­me jeho puš­ku. Mick ji sle­du­je, aby se ujis­til, že je v pořád­ku, ale když se zasta­ví u billa­bon­gu, aby si napl­ni­la čuto­ru, napad­ne ji vel­ký kro­ko­dýl a Mick ji zachrá­ní. Sue pře­má­há vděč­nost a zjiš­ťu­je, že ji začí­ná při­ta­ho­vat.

Sue pozve Micka, aby se s ní vrá­til do New Yorku pod zámin­kou pokra­čo­vá­ní hra­né­ho pří­bě­hu. Wally se její­mu návr­hu nej­pr­ve vysmě­je, ale změ­ní názor, když mu řek­ne, že novi­ny uhra­dí veš­ke­ré nákla­dy. Po pří­jez­du do New Yorku je Mick zma­ten míst­ním cho­vá­ním a zvy­ky, ale pře­ko­ná­vá pro­ble­ma­tic­ké situ­a­ce včet­ně dvou setká­ní s pasá­kem a dvou poku­sů o lou­pež. Poté si Sue uvě­do­mí své sku­teč­né city k němu a polí­bí se.

Na spo­le­čen­ské veče­ři v domě její­ho otce na počest Sueina bez­peč­né­ho návra­tu a Mickovy návštěvy Richard požá­dá Sue o ruku a ona v opa­ru zma­te­ných emo­cí zpo­čát­ku sou­hla­sí, přes­to­že Richard nedáv­no v opi­los­ti odha­lil svou sebestřed­nou a necit­li­vou „pra­vou tvář“.

Mick, zkla­ma­ný Sueiným zasnou­be­ním, se roz­hod­ne vydat se na „van­dr“ po Spojených stá­tech, ale Sue změ­ní názor, a když se roz­hod­ne, že si Richarda nevez­me, vydá se za Mickem na sta­ni­ci met­ra. Tam se k němu nemů­že dostat přes dav na nástu­piš­ti, ale nechá si od čle­nů davu pře­dat svůj vzkaz, načež on vyle­ze na trám a po hla­vách a zdvi­že­ných rukou při­hlí­že­jí­cích dojde k Sue a k rados­ti davu, kde se jim dosta­ne potles­ku, ji polí­bí.

Produkce

Nápad nato­čit film dostal Paul Hogan (před­sta­vi­tel hlav­ní role a jeden z auto­rů pří­bě­hu), když byl v New Yorku. Přemýšlel, jaké by to bylo, kdy­by do měs­ta při­jel křo­vák ze Severního teri­to­ria. Jak řekl Paul Hogan:

V Dundee je spous­ta věcí, o kte­rých si všich­ni mys­lí­me, že jsme jako my; ale není tomu tak, pro­to­že žije­me v Sydney. Je to mýtic­ký Australan z vni­t­ro­ze­mí, kte­rý zčás­ti exis­tu­je - hra­ni­čář, kte­rý cho­dí po buši, sbí­rá hady a odha­zu­je je stra­nou, žije z půdy, umí jez­dit na koni a kácet stro­my a má tako­vou tu jed­no­du­chou, přá­tel­skou, bez­sta­rost­nou filo­zo­fii. Je to podob­ný obraz, jaký o nás mají Američané, tak proč jim ho nedo­přát? ... Lidových hrdi­nů nám v téhle zemi vždyc­ky zou­fa­le chy­bě­lo. Ned Kelly je ubo­hý. Stejně jako křo­vá­ci.

Rozpočet fil­mu byl zís­kán díky daňo­vým úle­vám 10BA pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Morgan Sharebrokers. Paul Hogan vyu­žil svých stá­lých spo­lu­pra­cov­ní­ků z tele­vi­ze, včet­ně Johna Cornella, Petera Faimana a Kena Shadieho. Do role ame­ric­ké repor­tér­ky byla dove­ze­na Linda Kozlowski; aus­tral­ská orga­ni­za­ce Actors“ Equity pro­ti tomu pro­tes­to­va­la, ale nako­nec ustou­pi­la.

První scé­ny se natá­če­ly v měs­teč­ku McKinlay v Queenslandu, kde byl pou­žit hotel s původ­ní­mi pokrou­ce­ný­mi a vyleš­tě­ný­mi pod­la­ha­mi z tvr­dé­ho dře­va. V oblas­ti se také nevy­sky­tu­jí kro­ko­dý­li, pro­to­že se nachá­zí ve vni­t­ro­ze­mí bez vět­ší­ho zdro­je vody. Šest týd­nů natá­če­ní se pra­co­va­lo v Jaja, opuš­tě­ném tábo­ře po těž­bě ura­nu v národ­ním par­ku Kakadu v Severním teri­to­riu, a dal­ší týden v Cloncurry. Dalších šest týd­nů se natá­če­lo v New Yorku. Natáčení skon­či­lo 11. říj­na 1985. Po dokon­če­ní fil­mu Hogan uve­dl, že oče­ká­val, že film vydě­lá mili­o­ny dola­rů po celém svě­tě. Hogan o fil­mu také řekl: „Plánuji, že to bude prv­ní pořád­ný aus­tral­ský film. Myslím, že jsme tu ješ­tě žád­ný nemě­li - žád­ný sku­teč­ný, širo­kou veřej­nos­tí úspěš­ný, zábav­ný film.“

Recepce

Box office

Krokodýl Dundee ote­vřel s rekord­ním zis­kem 2 047 026 aus­tral­ských dola­rů za prv­ní týden v Austrálii. V aus­tral­ských poklad­nách pak vydě­lal 47 707 045 aus­tral­ských dola­rů a po 11 týd­nech se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob, čímž pře­ko­nal i film E.T. Mimozemšťan.

Pro uve­de­ní v USA, kde byl film uve­den do kin spo­leč­nos­tí Paramount Pictures v září 1986, byla ve fil­mu pro­ve­de­na řada drob­ných změn. Film debu­to­val na prv­ním mís­tě s výděl­kem 8 mili­o­nů dola­rů za prv­ní víkend a na prv­ním mís­tě se udr­žel devět týd­nů. V ame­ric­kých a kanad­ských poklad­nách vydě­lal 174 803 506 USD a stal se tak dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem toho roku jak pro stu­dio, tak v poklad­nách Spojených stá­tů. Box Office Mojo odha­du­je, že se na film v Severní Americe pro­da­lo přes 46 mili­o­nů vstu­pe­nek. Na Novém Zélandu byl nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem s trž­bou 5,1 mili­o­nu dola­rů a v Irsku s trž­bou 2,8 mili­o­nu dola­rů. V ame­ric­kých poklad­nách byl film nej­vý­dě­leč­něj­ším nea­me­ric­kým fil­mem.

Film se stal celo­svě­to­vým kasov­ním trhá­kem s trž­ba­mi 328 mili­o­nů dola­rů a pře­ko­nal Šíleného Maxe 2 jako nej­vý­dě­leč­něj­ší aus­tral­ský film v celo­svě­to­vých poklad­nách.

Kritické ohlasy

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 34 recen­zí hod­no­ce­ní 88 a prů­měr­né hod­no­ce­ní 6,8/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je film hod­no­cen jako „nej­lep­ší“. Shoda kri­ti­ků zní: „Nakažlivě nenu­ce­ný šarm a hlav­ní před­sta­vi­tel v roli, pro kte­rou se naro­dil, pomá­ha­jí Krokodýlu Dundeemu vytě­žit maxi­mum z jeho zná­mé pre­mi­sy „ryba na suchu“.“ Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě recen­zí od 13 kri­ti­ků skó­re 62, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­né hod­no­ce­ní „B “ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert udě­lil fil­mu 2 hvěz­dič­ky ze 4 a napsal: „Všechna klišé jsou na správ­ných mís­tech, vět­ši­na gagů se vypla­tí a jsou zde momen­ty sku­teč­né zába­vy, když se aus­tral­ský kov­boj potu­lu­je po Manhattanu jako naiv­ní památ­kář. Problém je, že mezi obě­ma hvězda­mi není ani chvil­ka che­mie: Paul Hogan jako Krokodýl Dundee a Linda Kozlowski jako chyt­rá boha­tá hol­čič­ka. Film půso­bí podiv­ně stro­je­ně, jako by měli všech­ny správ­né ingre­di­en­ce a jen zapo­mně­li při­dat zví­ře­cí mag­ne­tis­mus.“ Nina Darntonová z The New York Times si mys­lí, že Paul Hogan byl v titul­ní roli „rozkoš­ný“, že scé­nář je „vtip­ný, s jem­ným smys­lem pro iro­nii a darem dělat si legra­ci z vlast­ní domýš­li­vos­ti“ a že „Linda Kozlowski hra­je repor­tér­ku Sue vel­mi dob­ře“, což jsou před­nos­ti, kte­ré „do znač­né míry kom­pen­zu­jí nelo­gic­ký děj fil­mu a nasta­vo­va­né situ­a­ce“. Variety uve­dl, že reži­sér Peter Faiman „má pro­blémy s tem­pem a scé­ná­řem (Hogan a dlou­ho­le­tý tele­viz­ní kole­ga Ken Shadie), kte­rý má svá plo­chá a nud­ná mís­ta. Hogan hra­je dosta­teč­ně poho­dl­ně své­ráz­né­ho, neu­cti­vé­ho, sym­pa­tic­ké­ho Australana, kte­rý se zdá být blíz­ký jeho vlast­ní oso­bě, a dob­ře spo­lu­pra­cu­je s Kozlowksiovou, z níž vyza­řu­je spous­ta šar­mu, sty­lu a odva­hy.“ Dave Kehr z dení­ku Chicago Tribune udě­lil fil­mu 3 hvěz­dič­ky ze 4 a napsal: „Pohledný film v režii Petera Faimana ude­ří na vět­ši­nu správ­ných tla­čí­tek ve vět­ši­ně správ­ných oka­mži­ků a půso­bí jako účin­ná divác­ká zába­va.“ Paul Attanasio z dení­ku The Washington Post uve­dl, že film „má dvo­jí struk­tu­ru „ryby na suchu“ - nejdřív je ona rybou, pak on rybou - ale film se s tím nikam nepo­su­ne, hlav­ně pro­to, že posta­vy jsou tak nulo­vé ...“. V „Krokodýlu Dundee“ není žád­né dra­ma, pro­to­že mezi těmi­to posta­va­mi není žád­ný sku­teč­ný kon­flikt.“ Michael Wilmington z Los Angeles Times napsal, že film „není nic, co bys­te moh­li hlou­bě­ji zkou­mat nebo nad čím bys­te moh­li pře­mýš­let po skon­če­ní. Je to pros­tě odbor­ná zába­va pro davy. Má tak jis­tý, leh­ký a sebe­jis­tý nádech, že je téměř odol­ný pro­ti selhá­ní - jako smek­nu­tí klo­bou­ku, dou­šek piva, rych­lé zla­té „G’day“.“ Monthly Film Bulletin jej ozna­čil za „stej­ně nud­ný a dře­vě­ný jako jeho hrdi­na“.

Ačkoli se Krokodýl Dundee stal hitem v Austrálii i v zahra­ni­čí, u někte­rých aus­tral­ských kri­ti­ků a divá­ků - kte­rým vadi­lo, že je o Australanech vytvo­řen obraz ocke­rů - vyvo­lal kon­tro­ver­ze. Robert Hughes si v roce 2000 stě­žo­val, že pro Američany je „Krokodýl Dundee dílem soci­ál­ní­ho rea­lis­mu“ a dává jim „ „divo­ký západ’ fan­ta­zie“ o Austrálii. David Droga však v roce 2018 pro­hlá­sil, že „nee­xis­to­va­la lep­ší rekla­ma na Austrálii než ten­to film“.

Film se stal prv­ním dílem série Krokodýl Dundee, kte­rý se dočkal dvou pokra­čo­vá­ní a rekla­my na Super Bowl.

Podle jeho slov se Austrálie sta­la prv­ním aus­tral­ským fil­mem.


  • Zdroj: Anglická wiki­pe­die
  • Photo © Paramount Pictures

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26643 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72274 KB. | 18.04.2024 - 19:13:18