Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Austrálie

Austrálie

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Baze Luhrmanna nemu­sí­me asi dou­ho před­sta­vo­vat, sta­čí při­po­me­nout dva jeho nej­vý­znam­něj­ší a oba kon­tro­verz­ní pro­jek­ty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšla­po­vat na nová úze­mí a pře­ce zasáh­nout co nej­vět­ší spek­trum divá­ků. Už pro­to se kolem jeho nové­ho fil­mu vzná­šel oblak opti­mis­mu. Takový Luhrmanův Pán prs­te­nů ze 30. a 40. let aus­tral­ské his­to­rie s obrov­skou pří­chu­tí patri­o­tis­mu, dob­ře zná­mé­ho z ame­ric­kých his­to­ric­kých fil­mů.

O čem to celé tedy je? Austrálie mapu­je tři zásad­ní pří­bě­ho­vé eta­py a je multi­žán­ro­vým mixem. V prv­ní čás­ti se ang­lic­ká aris­to­krat­ka Sarah Ashley zve­dá ze své­ho síd­la a odlé­tá na aus­tral­ské pas­t­vi­ny vyru­šit své­ho man­že­la z nevěr­ných rado­vá­nek a hýře­ní peně­zi. V zaprá­še­né a kom­pli­ko­va­né zemi s divo­ký­mi pra­vi­dly jí je prů­vod­cem honák, řeče­ný jed­no­du­še honák. Lady Ashley tady zastu­pu­je svým cho­vá­ním kon­zer­va­tiv­ní a pový­še­nec­kou Británii, honák zase drs­nou zemi líz­nu­tou civi­li­za­cí a stá­le ješ­tě při­škr­ce­nou impé­ri­em. Začíná sou­boj kon­tras­tů, kte­rý ji má při­vést k uvě­do­mě­ní, že rezig­no­va­la na smy­sl živo­ta, kte­rý má být pod­le námě­tu Baze Luhrmanna zkrá­ce­ně v udr­žo­vá­ní rodin­né­ho krbu. Film je pros­tě od začát­ku plný tra­di­ci­o­na­lis­mu a sché­mat, kte­rá kaž­dý správ­ný main­stre­am zno­vu recyklu­je. Role dob­ra a zla jsou tu jas­ně vyme­ze­né a ve vel­ko­le­pém pří­bě­hu vás nic úpl­ně nepře­kva­pí.

Dobrodružná ces­ta na odlehlou far­mu začí­ná před­sta­vo­vat pří­rod­ní sce­né­rie Austrálie. Nechybí pano­ra­ma­ta hor, pouš­tí a ste­pí, kudy se dyna­mic­ky pro­plé­tá kame­ra Mandy Walkera. Kontrasty mezi honá­kem a Sarah zde nejsou jenom kvů­li pří­bě­ho­vé záplet­ce, ale Baz Luhrmann z nich dělá kome­di­ál­ní prvek vnitř­ní­ho pnu­tí jejich začí­na­jí­cí­ho vzta­hu. Nicol Kidman svo­jí posta­vu cha­rak­te­ri­zu­je vidi­tel­nou nai­vi­tou a občas až pře­hrá­vá, to se ale úpl­ně zlo­mí v dru­hé čás­ti, kde doros­te v odhod­la­nou ženu.

Po absol­vo­vá­ní ces­ty Lady Ashley zjiš­ťu­je, že far­ma je na pokra­ji kra­chu a jedi­nou mož­nos­tí je hnát dvou­ti­sí­co­vé stá­do dobyt­ka na trh míle dale­ko do Darwinu a pře­vzít armád­ní kon­trakt, kte­rý se sna­ží zís­kat vypo­čí­ta­vý obchod­ník King Carney. Jeho tichý kom­plic Neil Fletcher jako mana­žer far­my Faraway Downs splé­tá intri­ky a záměr­ně se sna­ží plán Lady Ashley poto­pit. Do pří­bě­hu vstu­pu­je také teh­dej­ší pro­blém zaká­za­ných vzta­hů domo­rod­ců a bílých. Takzvané „Ztracené gene­ra­ce“ míšen­ců, kte­ří byli aus­tral­skou vlá­dou posí­lá­ni k pře­vý­cho­vě na odleh­lé misie. Na Faraway Downs žije míše­nec Nullah, syn Neila a čer­né služ­ky. Po tra­gic­ké neho­dě, při kte­ré mat­ka Nullaha umí­rá a plán Neila je pro­zra­zen, se Lady Ashley ujme pro­ti záko­nu opa­t­rov­nic­tví a pro­bou­zí v sobě mateř­ské city.
Problém pro­de­je dobyt­ka zůstá­vá a na řadě je wes­ter­nov­ka. Honák dává dohro­ma­dy impro­vi­zo­va­nou par­tu sed­mi sta­teč­ných, tako­vou paro­dii, kde kro­mě již před­sta­ve­ných postav najde­me tře­ba asij­ské­ho kucha­ře nebo věč­ně opi­lé­ho účet­ní­ho. Výprava fil­mu je monu­men­tál­ní, trmá­ce­ní stá­da přes jedi­neč­ně zacho­va­ný ráz kra­ji­ny pro­lí­na­jí nástra­hy Neila, kte­rý se jen tak nevzdá­vá. Nechybí ani řád­ná výzva s roz­di­vo­če­lým digi­tál­ním stá­dem sko­tu, kte­ré zasta­ví Nullahova domo­ro­dá magie.

Jestli někdo čeká, že vítěz­ství ve vygra­do­va­né sou­tě­ži, kdo dosta­ne prv­ní svo­je krá­vy na armád­ní loď, bude Luhmannovo hap­py endem, tak netre­fil. Austrálie dál pře­kra­ču­je do počát­ku kon­flik­tu 2. svě­to­vé vál­ky dra­ma­tem, kdy je Nullah poslán na misii a honák, kte­rý zavr­šil svo­jí ces­tu v poste­li s Lady Ashley, se uká­že jako nespou­ta­tel­ný s jed­ním mís­tem. Austrálie se tedy ply­nu­le pře­sou­vá k váleč­né­mu fil­mu a epic­ká pouť roz­tr­že­né rodi­ny k finál­ní­mu zno­vushle­dá­ní pokra­ču­je.
Baz Luhrmann chtěl dát do Austrálie všech­no, máme tu dob­ro­druž­nou kome­dii, roman­ci, wes­tern, váleč­ný film, rodin­né dra­ma. V prv­ní půli se ješ­tě všech­no daří držet pohro­ma­dě, žánro­vě bri­lant­ní vysti­že­ní a ply­nu­le nava­zu­jí­cí pří­běh s odleh­če­ním a poe­tic­ký­mi sce­né­ri­e­mi, kte­ré se zby­teč­ně nepro­ta­hu­jí. Jen aby divák dostal ochut­náv­ku kaňo­nů, rudých hor, vodo­pá­dů a divo­ké zvě­ře, vzá­pě­tí se film sko­kem posu­ne nebo pad­ne něja­ký vtí­pek.

Mezi Hughem Jackmanem a Nicole Kidman fun­gu­je che­mie doce­la dob­ře. Brandon Walters se se svo­jí posta­vou Nullaha srov­ná­vá dob­ře, půso­bí dosta­teč­ně naiv­ně, nedo­tče­ně a v roli vypra­vě­če, kte­rý se ve fil­mu občas­ně při­po­mí­ná, spí­še komen­tu­je a naráž­ku­je čas­to uži­tá klišé. Čistě komic­kou figu­ru si střih­nul Jack Thompson se svým účet­ním Kiplingem Flynnem, jenž nese posel­ství dob­ro­sr­deč­nos­ti a půso­bí tro­chu jako Bluto z Pepka námoř­ní­ka. David Wenham zápor­ňá­ky umí a jeho úlis­ný Neil Fletcher mi při­jde spo­lu s Davidem Gulpililem, ali­as krá­lem Georgem, domo­ro­dým medi­cin­ma­nem, jako nej­lé­pe zahra­né. Drží si svůj cha­rak­ter, jas­né a uvě­ři­tel­né moti­va­ce. Ostatní cha­rak­te­ry jsou buď tako­vé sno­vé pří­zra­ky nebo ide­a­li­zo­va­né kla­si­ky západ­ní­ho fil­mu.

Ačkoliv Baz Luhmann a Hugh Jackman, i Nicole Kidman mlu­ví o vysně­ném fil­mu, ona magič­nost a sviž­nost prv­ní půl­ky se v té dru­hé pře­klo­pí v neko­neč­ný závod pří­dav­ků a dota­ho­vá­ní malých pří­bě­hů s vel­ký­mi kon­ci. Zhruba po té polo­vi­ně je to jako kdy­bys­te se díva­li na onen pověst­ný hor­ší sequel. Na závěr, jest­li mlu­ví­me o Austrálii, tak je to také o 165 minu­tách sto­pá­že, což může nejed­no­ho vydě­sit, ale kdo by si chtěl ušet­řit nepo­hod­lí do vydá­ní DVD, oře­že se o to, co je na Austrálii nej­za­jí­ma­věj­ší - vizu­ál­ní záži­tek umoc­ně­ný vel­kým plát­nem.

Spolu s omí­lá­ním jed­no­ho fil­mo­vé­ho klišé za dru­hým, pate­tic­kou hud­bou a vybrou­še­ným loo­kem fil­mu je Austrálie něčím jako dis­co v hud­bě. Bude se to hrát pořád, i když to není zas tak dob­ré, ale dneska je na prv­ním mís­tě zába­va, že.


Podívejte se na hodnocení Austrálie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,76537 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71638 KB. | 25.06.2024 - 17:53:59