Kritiky.cz > Speciály > Krokodýl Dundee 2

Krokodýl Dundee 2

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krokodýl Dundee II je akč­ní kome­die z roku 1988 a dru­hý díl fil­mo­vé série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl násle­do­ván fil­mem Krokodýl Dundee v Los Angeles (2001). Herci Paul Hogan a Linda Kozlowski si zde zopa­ko­va­li své role Micka Dundeeho, respek­ti­ve Sue Charltonové, kte­ří jsou zde zob­ra­ze­ni jako odpůr­ci kolum­bij­ské­ho dro­go­vé­ho kar­te­lu.

Režisérem fil­mu byl John Cornell a natá­če­lo se v New Yorku a v Severním teri­to­riu v Austrálii. Jeho natá­če­ní stá­lo 14 mili­o­nů dola­rů.

Děj

Uplynul rok od udá­los­tí ve fil­mu Krokodýl Dundee a Mick Dundee a Susan „Sue“ Charltonová spo­lu šťast­ně žijí v New Yorku. Ačkoli Mickova nezna­lost měst­ské­ho živo­ta je nebez­pe­čím, když se pokou­ší pokra­čo­vat ve svém dří­věj­ším život­ním sty­lu, jako je lov ryb na odstřel ve vodách Manhattanu, Sue se díky své­mu psa­ní sta­la popu­lár­ní veřej­nou osob­nos­tí. Později začne pra­co­vat pro Leroye Browna, mír­ně řeče­no pro­da­va­če papír­nic­tví, kte­rý se sna­ží dostát své vlast­ní image „drs­ňá­ka z uli­ce“.

Při prá­ci pro DEA v Kolumbii poří­dí Suein býva­lý man­žel Bob (v prv­ním fil­mu zmí­ně­ný, ale nevi­dě­ný) foto­gra­fie vraž­dy nezná­mé oso­by, kte­rou pro­ve­dl vůd­ce dro­go­vé­ho kar­te­lu, a je spat­řen jed­nou ze strá­ží kar­te­lu. Než je zavraž­děn, pošle foto­gra­fie Sue. Vůdce kolum­bij­ské­ho kar­te­lu Luis Rico a jeho bra­tr a vrch­ní poru­čík Miguel se vydá­va­jí do New Yorku, aby foto­gra­fie zís­ka­li.

Gangsteři vez­mou Sue jako rukojmí, což vede Micka k tomu, aby požá­dal Leroye o pomoc. Leroy kon­tak­tu­je míst­ní pou­lič­ní gang, kte­rý Mick požá­dá, aby odve­dl pozor­nost hou­ká­ním na obvo­du síd­la, čímž vět­ši­nu stráž­ců kar­te­lu při­mě­je k honič­ce, zatím­co Mick zachrá­ní Sue. Rico se ukry­je, aby se vyhnul zatče­ní, a poté, co jeho nohsle­di neu­spě­jí při dal­ším poku­su o zabi­tí Sue, se Mick roz­hod­ne vzít Sue do Austrálie, aby se ochrá­ni­li na zná­mé půdě. Ve Walkabout Creek je Mick nad­še­ně při­ví­tán přá­te­li. Poté, co zís­ká záso­by, se se Sue uchý­lí na jeho osob­ní poze­mek, pojme­no­va­ný Belonga Mick („Mickovo mís­to“; viz bilong v jazy­ce Tok Pisin). Zde Sue zjis­tí, že Mick legál­ně vlast­ní roz­sáh­lý poze­mek včet­ně zla­té­ho dolu.

Rico a jeho muži je vysto­pu­jí až do Austrálie, kde si najmou na pomoc něko­lik míst­ních oby­va­tel, ale jejich domo­ro­dý sto­pař je opus­tí, když se dozví, že jejich lomem je Mick (z toho vyplý­vá, že Mick je dob­rý a váže­ný pří­tel). Gangsteři pak vez­mou Mickova pří­te­le Waltera jako rukojmí, ale Mick své­ho pří­te­le zachrá­ní tím, že Waltera lehce postře­lí.

Walter pře­svěd­čí gan­gs­te­ry, že Mickovo neú­spěš­né pře­pa­de­ní bylo způ­so­be­no tím, že je jedi­nou vhod­nou oso­bou, kte­rá je může vést, a tak ho vez­mou jako náhrad­ní­ho sto­pa­ře. Poté vede gan­gs­te­ry po faleš­né sto­pě napříč vni­t­ro­ze­mím, během níž se Mickovi s pomo­cí domo­ro­dých přá­tel, kte­ré při­vo­lal pomo­cí býčí maši­ny, daří sni­žo­vat počty pro­tiv­ní­ků jed­no­ho po dru­hém a zby­tek je stá­le ner­vóz­něj­ší. Nakonec zís­ká Waltera z rukou Rica a Miguela a nechá dru­hé­ho z nich, aby mu čelil sám.

Rico zalo­ží požár v buši, aby Micka zahnal do kou­ta, ale Mick zís­ká pře­va­hu, zajme Rica a vymě­ní si s ním oble­če­ní, aby Miguela vylá­kal do zra­ni­tel­né pozi­ce. Sue, Walter a Miguel začnou na dvo­ji­ci z dál­ky stří­let, při­čemž si sple­tou své cíle. Walter a Miguel zastře­lí Micka, respek­ti­ve Rica, a Rico se zří­tí ze srá­zu a zemře. Sue postře­lí a zabi­je Miguela, načež se od jed­no­ho z domo­rod­ců dozvě­dí o výmě­ně oble­če­ní. Sue s úle­vou zjis­tí, že Walterův výstřel zra­nil pou­ze Micka, a oba se obe­jmou. Zeptá se jí, jest­li je při­pra­ve­na jít domů, na což ona radost­ně odpo­ví: „Jsem doma.“

 • Obsazení
 • Paul Hogan jako Michael J. „Krokodýl“ Dundee
 • Linda Kozlowski jako Susan „Sue“ Charltonová
 • John Meillon jako Walter Reilly
 • Hechter Ubarry jako Luis Rico
 • Juan Fernández jako Miguel
 • Charles S. Dutton jako Leroy Brown
 • Kenneth Welsh jako Brannigan
 • Stephen Root jako agent DEA
 • Dennis Boutsikaris jako Bob Tanner
 • Ernie Dingo jako Charlie
 • Steve Rackman jako Donk
 • Gerry Skilton jako Nugget
 • Gus Mercurio jako Frank
 • Susie Essman jako prů­vod­ce
 • Colin Quinn jako divák na zájez­du. Mansion
 • Luis Guzman jako Jose
 • Alec Wilson jako Denning
 • Jim Holt jako Erskine
 • Bill Sandy jako Teddy The Aboriginal Tracker
 • Alfred Coolwell jako Aboriginal
 • Tatyana Ali jako Park Girl
 • Jace Alexander jako Rat

Vydání

Film měl pre­mi­é­ru 25. květ­na 1988 ve Spojených stá­tech a Kanadě. V roce 1987, v prů­bě­hu výro­by fil­mu, Paramount pře­pla­til mezi­ná­rod­ní jed­not­ku 20th Century-Fox za celo­svě­to­vá prá­va na pokra­čo­vá­ní fil­mu.

Recepce

Box office

Krokodýl Dundee II byl také celo­svě­to­vým hitem, ale ne tak vel­kým jako jeho před­chůd­ce.

Film vytvo­řil rekord v ote­ví­ra­cím týd­nu v Austrálii a dále vydě­lal v Austrálii 24 916 805 dola­rů, což v roce 2022 odpo­ví­dá 59 890 392 dola­rům.

Film byl uve­den do kin ve Spojených stá­tech spo­leč­nos­tí Paramount Pictures v květ­nu 1988. Za prv­ních šest dní ame­ric­ké­ho uve­de­ní jeho trž­by v poklad­nách kin ve výši 29,2 mili­o­nu dola­rů pře­ko­na­ly trž­by fil­mu Rambo III ve výši 21,2 mili­o­nu dola­rů. V poklad­nách kin ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal 109 306 210 dola­rů. Pro Paramount to byl dru­hý nej­vý­dě­leč­něj­ší film toho roku (dru­hý po fil­mu Coming to America) a šes­tý nej­vý­dě­leč­něj­ší film v poklad­nách kin ve Spojených stá­tech. Ve Spojeném krá­lov­ství měl také nej­vět­ší pre­mi­é­ru v his­to­rii s trž­ba­mi za prv­ní týden ve výši 2 797 164 liber.

Kritické ohlasy

Janet Maslinová z The New York Times pova­žo­va­la pokra­čo­vá­ní za hor­ší a pozna­me­na­la, že „novin­ka se zača­la vyčer­pá­vat, i když pan Hogan zůstá­vá obec­ně neo­do­la­tel­ný“. Variety film ozna­čil za „zkla­má­ní nava­zu­jí­cí na odzbro­ju­jí­cí okouz­lu­jí­cí jed­nič­ku s aus­tral­skou hvězdou Paulem Hoganem. Pokračování je pří­liš poma­lé na to, aby bylo dob­ro­druž­stvím, a má pří­liš málo smí­chu na to, aby bylo kome­dií - výsled­kem je mír­ně zábav­ných 111 minut, kte­ré mají mno­hem méně svě­žes­ti a jis­kry, jež legie fil­mo­vých divá­ků milo­va­ly v ori­gi­ná­le“. Gene Siskel z Chicago Tribune udě­lil fil­mu dvě a půl hvěz­dič­ky ze čtyř a napsal, že „zpo­čát­ku je pří­liš akč­ní a v prv­ní polo­vi­ně fil­mu ztrá­cí svůj cha­rak­te­ris­tic­ký jem­ný nádech. Film je mno­hem pře­svěd­či­věj­ší v závě­reč­ných scé­nách v aus­tral­ském vni­t­ro­ze­mí než v komediálně-akčních scé­nách v New Yorku, kte­ré film ote­ví­ra­jí. Výsledkem je, že z kina odchá­zí­me s mír­ným úsmě­vem, ale jen mír­ným. Není to sta­bil­ní, uce­le­ný film.“ Kevin Thomas z Los Angeles Times byl vcel­ku pozi­tiv­ní a ozna­čil film za „téměř stej­ně zábav­ný i napo­dru­hé. Jako dob­ro­druž­ství to není nic zvlášt­ní­ho, přes­to je to inspi­ra­tiv­ní a dob­ro­mysl­ná pre­zen­ta­ce jed­né z nej­svě­žej­ších a nej­sym­pa­tič­těj­ších osob­nos­tí fil­mo­vé­ho plát­na, kte­rá se obje­vi­la v posled­ním dese­ti­le­tí.“ Hal Hinson z dení­ku The Washington Post film ozna­čil za „tak poho­do­vý film, u jaké­ho si prav­dě­po­dob­ně nikdy nezd­řím­ne­te. Hercům trvá věč­nost, než odří­ka­jí své repli­ky, a scé­ny se odví­je­jí, jako by si tvůr­ci pro­na­ja­li plát­no na měsíc.“ Hinson dodal, že Cornell „zřej­mě nepo­cho­pil, že aby Dundeeho hrdin­ský lako­nis­mus fun­go­val, musí mít svět kolem něj něja­kou ener­gii, musí se hýbat. Ale Cornell neví, jak vytvo­řit tem­po nebo pohyb. Režíruje, jako by se hou­pal v hou­pa­cí síti.“

Na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes má film skó­re 9z 32 recen­zí s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 3,60/10. Shoda kri­ti­ků zní: „Krokodýl Dundee II opa­ku­je stej­ný vtip své­ho před­chůd­ce s kle­sa­jí­cím výno­sem a zábav­nost fran­ší­zy jde dolů.“ (více) Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě recen­zí od 21 kri­ti­ků skó­re 41, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B “ na stup­ni­ci od A do F, což je stej­ná znám­ka jako u jeho před­chůd­ce.

Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Karmen

Dobrý den, jak jinak pojme­no­vat „býčí maši­na“? Nemohu na Googlu dohle­dat význam a ráda bych vědě­la, jak Dundee dělal ten zvuk v divo­či­ně. Děkuji za odpo­věď.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47537 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71912 KB. | 29.02.2024 - 15:18:51