Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

1
1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Téměř s želez­nou pra­vi­del­nos­tí se rok co rok v kinech obje­vu­jí zají­ma­vé fil­mo­vé poči­ny, kte­ré vznik­ly na zákla­dě kniž­ních, nebo komik­so­vých před­loh. Rok 2016 v tom­to smě­ru nijak neza­os­tá­vá a fil­mo­vá stu­dia nám v něm postup­ně před­sta­ví celou řadu sním­ků, vychá­ze­jí­cích z více či méně zná­mých kniž­ních před­loh. Pojďme se tedy spo­leč­ně podí­vat na někte­ré z nich.

3

Revenant: Zmrtvýchvstání

Jedním z prv­ních sním­ků roku 2016, jež vznik­ly pod­le kniž­ní před­lo­hy je osca­ro­vý film Revenant: Zmrtvýchvstání od reži­sé­ra Alejandra González Iñárritu. Tento divác­ky vel­mi úspěš­ný fil­mo­vý počin, kte­rý vzni­kl pod­le kniž­ní před­lo­hy spi­so­va­te­le Michaela Punkeho, vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh zku­še­né­ho lov­ce a trap­pe­ra Hugha Glasse, kte­rý je spo­leč­ně se svým synem na výpra­vě s lov­ci kože­šin v ame­ric­ké Jižní Dakotě roku 1823. Uprostřed hlu­bo­kých lesů muse­jí vzdo­ro­vat neče­ka­ným úto­kům indi­á­nů a během své pou­ti pře­ko­ná­vat nemi­lo­srd­nou, zatím nezma­po­va­nou kra­ji­nu plnou nástrah. Glassovi se stá­vá osud­ným střet s roz­zu­ře­nou sami­cí med­vě­da grizzly­ho, jejíž sice pře­ži­je, ale je těž­ce zra­ně­ný a lovec­ká výpra­va se pro­to musí roz­dě­lit. Zatímco vět­ši­na lov­ců pokra­ču­je v ces­tě, s Glassem a jeho synem zůsta­nou jen dva muži, John Fitzgerald, jehož posta­vu ve fil­mu ztvár­nil Tom Hardy a Jim Bridger v podá­ní Willa Poultera. Ti více méně jen čeka­jí na jeho smrt, aby jej pak pohřbi­li a moh­li pokra­čo­vat v ces­tě. Ale zra­ně­ný lovec stá­le neu­mí­rá, a tak se Fitzgerald roz­hod­ne čeká­ní na nevy­hnu­tel­né zkrá­tit. Při poku­su o nedob­ro­vol­nou euta­ná­zii ho však při­stih­ne Glassův syn, kte­ré­ho Fitzgerald zabi­je. Ještě živé­ho Glasse pak zahra­be v hro­bě a spo­lu s Bridgerem zmi­zí. Jenže Hugh má hod­ně tuhý koří­nek. V napros­to zubo­že­ném sta­vu vyle­ze z vlast­ní­ho hro­bu, zou­fa­le se potá­cí čaro­krás­nou, ale zce­la lhos­tej­nou kra­ji­nou. Při živo­tě jej drží pře­de­vším nená­vist a tou­ha po odpla­tě. Musí pře­ko­nat bru­tál­ní zimu a hlad, divo­ké řeky, bojov­né indi­án­ské kme­ny a doko­nat svou pomstu. Hlavní posta­vu lov­ce Hugha Glasse bra­vur­ně ztvár­nil Leonardo DiCaprio, kte­rý si za tuto roli zaslou­že­ně odne­sl své­ho prv­ní­ho Oscara.

2

Batman vs. Superman: Úsvit Spravedlnosti

V roce 2016 samo­zřej­mě nesmě­jí chy­bět ani fil­my s oblí­be­ný­mi super­hr­di­ny v hlav­ní roli. První z nich nese název Batman vs. Superman: Úsvit Spravedlnosti a vzni­kl na moti­vy dvou vůbec nej­zná­měj­ších komik­so­vých knih stu­dia DC Comics. Film se ode­hrá­vá v době, kdy svět řeší otáz­ku, jaké­ho hrdi­nu ve sku­teč­nos­ti potře­bu­je. V oba­vách z napros­to nekon­t­ro­lo­va­né moci téměř bož­ské­ho super­hr­di­ny se stře­tá­vá respek­to­va­ný a moc­ný ochrán­ce spra­ve­dl­nos­ti ve měs­tě Gotham s nej­uctí­va­něj­ším spa­si­te­lem moder­ní doby ve měs­tě Metropolis. A zatím­co mezi sebou Batman a Superman vál­čí, rych­le se vyno­řu­je nová hroz­ba, kte­rá před­sta­vu­je pro celé lid­stvo ješ­tě vět­ší nebez­pe­čí než kdy v minu­los­ti. Filmový sou­boj těch­to dvou slav­ných super­hr­di­nů s Benem Affleckem a Henri Cavillem v hlav­ních rolích do kin stá­le při­ta­hu­je zástu­py fanouš­ků.

4

Inferno

Mysteriózní thriller nato­če­ný pod­le kniž­ní před­lo­hy od spi­so­va­te­le Dana Browna bude mít svou pre­mi­é­ru v říj­nu 2016. Diváci se mohou těšit na pří­běh Harvardského sym­bo­lo­ga Roberta Langdona, jehož posta­vu ztvár­ní Tom Hanks. Ten se po Šifře mis­tra Leonarda a Andělech a Démonech opět vra­cí pod vede­ním reži­sé­ra Rona Howarda do samot­né­ho srd­ce Itálie, aby pomohl vyře­šit záha­du, jež je pozo­ru­hod­ně pro­po­je­na s jed­ním z nej­vět­ších lite­rár­ních děl všech dob - Dantovým Peklem. Při svém taju­pl­ném poslá­ní se Langdon musí střet­nout s nezná­mým, hrů­zu nahá­ně­jí­cím pro­tiv­ní­kem, při­čemž se pro­plé­tá nejen laby­rin­tem flo­rent­ských, benát­ských či istanbul­ských uli­ček, taj­ný­mi chod­ba­mi, skry­tý­mi kom­na­ta­mi, ale také laby­rin­tem nará­žek a kódů. Jediná vodít­ka mu v jeho pát­rá­ní nabí­zí jenom Dantova tem­ná epic­ká báseň - a čas při­tom neú­pros­ně pádí. Až uply­ne, má dojít ke kata­stro­fě, kte­rá navždy změ­ní celý svět. Andělé a Démoni v divá­cích nevzbu­di­li pří­liš­né nad­še­ní, nech­me se tedy pře­kva­pit, jak si pove­de jejich nástup­ce…

5

Doctor Strange

V lis­to­pa­du 2016 se do kin při­ří­tí dal­ší fil­mo­vá adap­ta­ce, ten­to­krát komik­so­vé kni­hy stu­dia Marvel, s názvem Doctor Strange. Do reži­sér­ské­ho křes­la v tom­to pří­pa­dě use­dl odbor­ník na horo­ry Scott Derrickson a do hlav­ní role byl obsa­zen před­sta­vi­tel Sherlocka, Benedict Cumberbatch. Ten se ve fil­mu před­sta­ví coby schop­ný, vel­mi aro­gant­ní nemoc­nič­ní chi­rurg, dok­tor Stephen Strange. Automobilová neho­da mu však při­nes­la těž­ké pora­ně­ní ruky, což mělo za násle­dek, že už nadá­le nemohl svou pro­fe­si vyko­ná­vat. V zou­fal­ství se pro­to uchý­lí k stu­di­ím sta­ro­vě­ké magie v nadě­ji, že s její pomo­cí se mu poda­ří najít lék na své zra­ně­ní. Toto sna­že­ní ho ovšem při­pra­ví o vše­chen maje­tek a udě­lá z něj bez­do­mov­ce, kte­rý vyko­ná­vá malé lékař­ské úko­ny za mini­mál­ní odmě­ny. Vše se změ­ní v oka­mži­ku, kdy se dozví o sta­ro­vě­kém mágo­vi, žijí­cím v Himalájích. Strange se za mágem vydá a sta­ne se jeho kou­zel­nic­kým učněm, při­čemž o mís­to nej­vět­ší­ho mága musí sou­pe­řit s dal­ším mis­tro­vým učněm, Karlem Mordem. Bývalý lékař tak pod­stu­pu­je dlou­hou ces­tu, plnou kou­zel, aby mohl zachrá­nit svět před zce­la novým dru­hem zla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80247 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71726 KB. | 16.06.2024 - 15:32:06