Kritiky.cz > Domácí rady > Kulturistika pro ženy

Kulturistika pro ženy

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

Rozhodli jste se pro for­mo­vá­ní vaší posta­vy a nemá­te dosta­tek infor­ma­cí, jak správ­ně začít? Nezoufejte, náš člá­nek je tady pří­mo pro vaše potře­by. Pro začá­tek vám gra­tu­lu­je­me k vaše­mu odhod­lá­ní cvi­čit a udě­lat správ­ný krok k vaše­mu zdra­ví a vysně­né posta­vě.

První kro­ky všech žen vedou ke stro­jům, kte­ré se pou­ží­va­jí k pro­cvi­če­ní pro­blé­mo­vých par­ti­ích nás zástup­kyň něž­né­ho pohla­ví. Zadeček, boky, bříško, steh­na pat­ří mezi nej­čas­tě­ji pro­cvi­čo­va­né par­tie. Je však důle­ži­té vědět, že zamě­ře­ní se na dané pro­por­ce není pro uspo­ko­ji­vý výsle­dek oprav­du žád­nou záru­kou, prá­vě nao­pak. Pro doko­na­lý vzhled vaší posta­vy, je nut­né pro­cvi­čo­vat a zatě­žo­vat všech­ny těles­né par­tie sou­stav­ně. Harmonická zátěž vede ku pro­spě­chu.

V pří­pa­dě, že pat­ří­te mezi úpl­né začá­teč­ní­ky zaměř­te se ale­spoň na 1, 1,5 či 2 měsí­ce na pro­cvi­čo­vá­ní stře­du těla a násled­né­ho zpev­ně­ní. V minu­los­ti se nej­pr­ve začí­na­lo se stan­dart­ním (základ­ním) nebo také kom­plex­ním cvi­če­ním. Dnes tomu tak již není. Doporučuje se kon­zul­ta­ce s daným osob­ním tre­né­rem, kte­rý vám udě­lá ve všem, co se týče cvi­če­ní jas­no. Pokud vám výše uve­de­nou vari­an­tu finan­ce neu­mož­ňu­jí, poroz­hléd­ně­te se ve vašem oko­lí, zda náho­dou nemá­te oko­lo sebe něko­ho, kdo je v posi­lo­vá­ní mno­hem zku­še­něj­ší.

Pokud tepr­ve začí­ná­te vsaď­te na pro­cvi­če­ní zádo­vé­ho, mezi­lo­pat­ko­vé­ho sva­lu, břiš­ní oblas­ti a tzv. vzpři­mo­va­čů, kte­ré jsou zná­mé vlast­nos­tí se zkra­co­vat. Z toho­to důvo­du je mno­hem výhod­něj­ší oblast zad­ních ste­hen pro­ta­ho­vat.

Po výše uve­de­ném se může­te zapo­jit do kon­dič­ní­ho cvi­če­ní. Začátky pat­ří k obtíž­něj­ším, pro­to posta­čí, když se posi­lo­vá­ní bude­te oddá­vat 3x do týd­ne. Nemusíte počí­tat s předlou­hým tré­nin­kem, dosta­ču­jí­cích je oprav­du 45 minut.

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88916 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71766 KB. | 18.07.2024 - 15:18:31