Kritiky.cz > Speciály > Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Znovuosídlení Země: Obsazení akčního thrilleru

Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Znovuosídlení Země: Obsazení akčního thrilleru

Screen
Screen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco celá řada akč­ních a dob­ro­druž­ných fil­mů bývá až pře­lid­ně­na množ­stvím postav, jed­ním z mno­ha prv­ků, kte­ré Nevědomí odli­šu­jí, je rela­tiv­ně malý počet her­ců. Jelikož je Jack posled­ním opra­vá­řem dro­nů na opuš­tě­né Zemi, nemá prak­tic­ky žád­nou pří­le­ži­tost nara­zit na něko­ho dal­ší­ho. Vzhledem k tomu, že scé­náris­té vytvo­ři­li tak pev­ně sevře­ný pří­běh spo­lé­ha­jí­cí na něko­lik málo postav, byli si pro­du­cen­ti vědo­mi důle­ži­tos­ti obsa­ze­ní těch správ­ných her­ců, kte­ří vdech­nou Nevědomí život.
Když Kosinski uva­žo­val o tom, kdo by doko­na­le vysti­hl posta­vu Jacka, Tom Cruise byl jed­no­znač­ně na před­ní příč­ce jeho sezna­mu. Přesto reži­sé­ra pře­kva­pi­lo, když mu zavo­lal Cruiseův agent s tím, že herec viděl ashcan od Radical Studios a chtěl by se sejít a popo­ví­dat si o tom. Kosinski a Cruise se sešli v letišt­ním han­gá­ru v Burbanku, kde mu Kosinski uká­zal povíd­ku a sto­ry­bo­ard k pro­jek­tu. Asi o tři hodi­ny poz­dě­ji Cruise Kosinskému řekl, že by s ním rád film nato­čil. Tak začal roč­ní pro­ces vývo­je scé­ná­ře pro film s Tomem Cruisem v hlav­ní roli.
Kosinski o spo­lu­prá­ci řekl: „Tom má fan­tas­tic­ký čich na to, co dob­rý film potře­bu­je. Spolupracovat s ním byla úžas­ná zku­še­nost, nejen na pla­ce při natá­če­ní, ale už od samot­né­ho začát­ku, při pří­pra­vě scé­ná­ře a vývo­ji jeho posta­vy.“
Cruise komen­tu­je svůj zájem o účin­ko­vá­ní ve fil­mu Nevědomí: „Přečetl jsem si ten pří­běh a viděl jsem rekla­my, kte­ré Joe před­tím reží­ro­val, a tak jsem mu zavo­lal. Sešli jsme se, pus­til mi ukáz­ky z TRONU, kte­ré mě fas­ci­no­va­ly. Pomyslel jsem si, ‚Wow. Ten chlap je skvě­lý fil­mař a má obrov­ský talent.‘ Joe je člo­věk, kte­rý vytvá­ří nové svě­ty, a prá­vě jeho vize Nevědomí mě zau­ja­la. Nikdy jsem nic tako­vé­ho nevi­děl: způ­sob, kte­rým to chtěl reží­ro­vat, a všech­ny prv­ky, kte­ré chtěl do fil­mu zakom­po­no­vat. Ačkoli jsem od Minority Report nena­to­čil žád­né sci-fi, ten žánr milu­ju a věděl jsem, že Joe v něm umí cho­dit.“
Producenti byli nad­še­ní, že Jacka ztvár­ní pilot s licen­cí, kte­rý bude moci řídit jedi­neč­ný letoun navr­že­ný spe­ci­ál­ně pro ten­to film. Chernin říká: „Tom je do létá­ní blá­zen. Sám je pilot. Myslím, že si s Bubbleshipem užil hod­ně zába­vy, a na plát­ně je to vidět.“
Po boku Toma Cruise byly do rolí Julie a Victorie (zva­né „Vika“) obsa­ze­ny Olga Kurylenko a Andrea Riseborough. Chernin vol­bu pro­duk­ce vysvět­lu­je: „Bylo důle­ži­té, aby obě hereč­ky byly schop­né postih­nout emoč­ní slož­ku pří­bě­hu. Najít správ­né před­sta­vi­tel­ky nám dalo hod­ně prá­ce. Olga vná­ší do posta­vy Julie odu­šev­ně­lost a hloub­ku a Andrea je zase svě­ží a plná živo­ta. Jedna dru­hou skvě­le dopl­ňo­va­ly a své posta­vy doká­za­ly pový­šit nad rámec tex­tu scé­ná­ře.“
Filmaři vědě­li, že role ces­to­va­tel­ky, kte­rá po nou­zo­vém při­stá­ní tvr­dí, že ji k Jackovi váže hlu­bo­ké pou­to, a nutí ho zpo­chyb­ňo­vat rea­li­tu, bude vyža­do­vat mno­ho vysi­lu­jí­cích dnů na pla­ce. Svou Julii Rusakovu našli v býva­lé Bond girl, kte­rá na sebe str­hu­jí­cím způ­so­bem upo­zor­ni­la v Casino Royale. Clark pro­zra­zu­je: „Bylo důle­ži­té, abychom do role Julie obsa­di­li něko­ho stej­ně drs­né­ho jako je Tom. Někdo tako­vý se nehle­dá snad­no, ale Olga, tvr­dá ukra­jin­ská žena, do toho šla a pro­ká­za­la, že to umí. Vystavili jsme ji tako­vým zkouškám, kte­ré nemoh­la čekat ani v nej­buj­něj­ší fan­ta­zii.“
Kurylenko potvr­zu­je, že byla svol­ná k nároč­ným úko­lům, kte­ré ji čeka­ly: „V tomhle fil­mu věci nejsou tako­vé, jak se zda­jí být. Jakmile se Julia obje­ví v živo­tech Jacka a Viky, způ­so­bí pohro­mu. Dokonalá idy­la se zhrou­tí. Nastává cha­os, a bylo zábav­né to hrát. Navíc je role tak fyzic­ká, se spous­tou růz­né akce, což jsem nikdy před­tím nedě­la­la.“
Než před Jackem nou­zo­vě při­sta­ne Julia, je po dlou­há léta po jeho boku jedi­ná žena. Poslušná a svě­do­mi­tá Vika Olsen je Jackova navi­gá­tor­ka v rám­ci jeho mise údrž­bá­ře dro­nů. Ačkoli Jackem zmí­tá nejis­to­ta, Vika ho nabá­dá, aby nezpo­chyb­ňo­val auto­ri­ty a při­jí­mal věci tako­vé, jak jsou. Britka Riseborough svou roli v pří­bě­hu komen­tu­je: „Jack a Vika se dostá­va­jí do fáze, kdy si začí­na­jí uvě­do­mo­vat, že kaž­dý chtě­jí v živo­tě něco jiné­ho. Vika je vyni­ka­jí­cí stra­tég a je v mno­ha ohle­dech pozi­tiv­ní a opti­mis­tic­ká. Její činy, ačko­li se kon­t­ro­lu­je, mohou půso­bit poně­kud radi­kál­ně.“
Clark vysvět­lu­je, že Riseborough byla pro Cruise ide­ál­ní part­ner­kou: „Do role Viky jsme potře­bo­va­li něko­ho, kdo doká­že doko­na­le a přes­ně ovlá­dat svůj jazyk i cho­vá­ní. Přišla Andrea a napros­to nás dosta­la.“
Když Jack na Zemi nara­zí na sku­pi­nu pře­ži­vších, uvě­do­mí si, že on a Vika tu nejsou sami. Ke ztvár­ně­ní role Beeche, morál­ně nejed­no­znač­né­ho vůd­ce odpo­ru, byl při­zván drži­tel Oscara Morgan Freeman. Herec vysvět­lu­je důvo­dy, proč nabíd­ku při­jal: „Jedna z věcí, kte­ré Nevědomí odli­šu­jí od ostat­ních fil­mů, je jeho kre­a­ti­vi­ta, kos­týmy, kuli­sy a tech­nic­ké vyba­ve­ní. Je to svět sám o sobě a Joe je per­fek­ci­o­nis­ta, tak­že je radost s ním pra­co­vat, pro­to­že přes­ně ví, co chce.“
Nevědomí je prv­ním fil­mem, v němž herec­ké super­hvězdy Cruise a Freeman sto­jí pro­ti sobě, a pro­du­cen­ti vědě­li, že se jim nabí­zí per­fekt­ní pří­le­ži­tost. Levine vol­bu před­sta­vi­te­le role veli­te­le odpo­ru, kte­rý o hlav­ním hrdi­no­vu ví víc, než on sám, odů­vod­ňu­je tak­to: „Věděli jsme, že do role Beeche potře­bu­je­me něko­ho cha­risma­tic­ké­ho. Počet postav ve fil­mu je mini­mál­ní, není se za čím scho­vat. Bylo tře­ba, aby doká­zal pro­je­vit a vyvo­lat emo­ce, a když jsme pozo­ro­va­li Morgana Freemana při prá­ci, všich­ni jsme stá­li v němém úža­su.“
Cruise popi­su­je spo­lu­prá­ci s herec­kou legen­dou: „S Morganem jsem se sezná­mil v roce 1990, když jsme byli oba nomi­no­vá­ni na Oscary. Já jsem byl nomi­no­va­ný za Narozen 4. čer­ven­ce a on za Řidiče sleč­ny Daisy. Moc jsem ho obdi­vo­val, a pama­tu­ji si, že v ten osca­ro­vý večer jsem se těšil, že se s ním pozdra­vím a řek­nu mu, jak moc se mi v tom fil­mu líbil, a oba jsme si řek­li, že bychom spo­lu někdy rádi pra­co­va­li. Je mi líto, že to trva­lo tolik let, než k tomu došlo, ale jsem moc rád, že jsem pří­le­ži­tost s ním pra­co­vat dostal. Je to skvě­lý člo­věk a mimo­řád­ný herec.“
V roli Sykese, zástup­ce veli­te­le sku­pi­ny pře­ži­vších, se obje­ví Nikolaj Coster-Waldau, kte­rý se pro­sla­vil prů­lo­mo­vou tele­viz­ní rolí ve Hře o trů­ny a nedáv­no také kasov­ně úspěš­ným thrille­rem Mama. Hraje zku­še­né­ho bojov­ní­ka a Beechovu pra­vou ruku v jaké­ko­li bojo­vé situ­a­ci. Freeman posta­vu popi­su­je: „Beech ví, jak vypa­dal život před zká­zou, ale někdo jako Sykes v tom­to pro­stře­dí vyrůs­tal a pro­žil celý život.“
Henderson nepře­stá­vá Coster-Waldaua chvá­lit: „Nikolajova fanouš­kov­ská základ­na ze Hry o trů­ny se pořád roz­růs­tá. Má v sobě něco cit­li­vé­ho i drs­né­ho a záro­veň z něj vyza­řu­je inte­li­gen­ce, což pub­li­kum nut­ně při­ta­hu­je.“
Coster-Waldau nám popi­su­je hlav­ní linii pří­bě­hu a svou moti­va­ci pro účast ve fil­mu: „Ti, kte­ří pře­ži­li, vedou hroz­ný život. Nic jiné­ho nepo­zna­li. Na pří­bě­hu je prá­vě zají­ma­vé, co to s člo­vě­kem udě­lá, a já jsem oce­nil, že i když je situ­a­ce oprav­du kru­tá, Sykes bude bojo­vat do posled­ní kap­ky krve – a pořád mu zůsta­ne nadě­je.“
Obsazení Nevědomí uza­ví­rá drži­tel­ka Oscara Melissa Leo v roli Sally, nad­ří­ze­né Jacka a Viky a hla­su velí­cí­ho stře­dis­ka. Ačkoli její medo­vý hlas pře­té­ká lichot­ka­mi, není rad­no Sally pod­ce­ňo­vat. Je to žena skrz naskrz odda­ná své prá­ci a jejím jedi­ným zájmem je spl­nit svůj úkol, ať to sto­jí co to sto­jí. Melissa Leo vysvět­lu­je, co ji na ztvár­ně­ní role láka­lo: „Joe zkom­bi­no­val své obrov­ské nadá­ní v mno­ha obo­rech, aby vytvo­řil něco oprav­du jedi­neč­né­ho. Když jsem pře­louska­la scé­nář a pocho­pi­la, co se po mně chce, bylo mi jas­né, že tohle bude mimo­řád­ný pro­jekt. Podstatou Nevědomí je lid­ský pří­běh, a film je spo­je­ním vyprá­vě­ní a tech­no­lo­gie. Takhle vypa­dá budouc­nost fil­mu.“
Kosinski pozna­me­ná­vá, že prá­vě Sally drží klíč k mno­ha odpo­vě­dím, kte­ré Jack hle­dá. Říká: „Melissa má tu zvlášt­ní schop­nost znít, jako když zná všech­na tajem­ství vesmí­ru. Ačkoli se Sally doro­zu­mí­vá s Vikou a Jackem pou­ze na dál­ku přes vysí­lač­ku, Melissa bri­lant­ně zvy­šu­je napě­tí obklo­pu­jí­cí hlav­ní posta­vy. Máte pocit, že jim může v kte­rý­ko­li moment pomoct nebo je nao­pak zni­čit.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44582 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72359 KB. | 19.05.2024 - 06:20:25