Kritiky.cz > Domácí rady > Letní osvěžení v podobě mátové marmelády

Letní osvěžení v podobě mátové marmelády

maticka 1 e1559332980577
maticka 1 e1559332980577
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

K osvě­že­ní do hor­kých let­ních dnů bez pochy­by pat­ří máta, a to ať už v jaké­ko­liv podo­bě. Ale co takhle zku­sit ráno k sní­da­ni výbor­nou osvě­žu­jí­cí máto­vou mar­me­lá­du, kte­rá nejen skvě­le chut­ná, ale navíc i nastar­tu­je váš meta­bo­lis­mus a pod­po­ří pro­ces trá­ve­ní?

Máta je léčiv­ka, jež sama o sobě má vel­mi vše­stran­né pou­ži­tí ať už při léč­bě drob­ných nedu­hů, tak i v kuchy­ni. Pro svo­jí vel­mi výraz­nou chuť a aro­ma­tic­kou vůni je vel­mi vyhle­dá­va­nou bylin­kou, jejíž lis­ty lze pou­žít prak­tic­ky všu­de.

Nejčastěji se pou­ží­vá k dochu­co­vá­ní omá­ček, salá­tů, líst­ky se vyu­ží­va­jí při pří­pra­vě růz­ných dru­hů masa a zele­ni­ny, uplat­ňu­je se při výro­bě někte­rý nápo­jů, jako je Mojito nebo Zelená. Děti ji nao­pak můžou znát pro­střed­nic­tvím men­to­lo­vých bon­bo­nů a žvý­ka­ček.

A jaké pří­z­ni­vé léči­vé účin­ky má máta na lid­ský orga­nis­mus? Příznivě ovliv­ňu­je trá­ví­cí sou­sta­vu člo­vě­ka, uklid­ňu­je podráž­dě­ný žalu­dek, zmír­ňu­je kře­če, napo­má­há při nechu­ten­ství a cel­ko­vé nevol­nos­ti.

A prá­vě na osvě­že­ní a pod­po­ru trá­ve­ní jsme si pro vás při­pra­vi­li vel­mi chut­nou deli­ka­te­su, a tak i tro­chu medi­cí­nu v podo­bě „Mátové mar­me­lá­dy“.

Na výro­bu máto­vé mar­me­lá­dy bude­me potře­bo­vat:

1 kg olou­pa­ných a nakrá­je­ných jablek

šťá­vu ze dvou citró­nů

150 g čer­s­tvě nase­ka­ných máto­vých líst­ků

700 g cuk­ru

Postup:

Oloupaná a nadrob­no nakrá­je­ná jabl­ka podu­sí­me do měk­ka s citró­no­vou šťá­vou. Vzniklou směs pro­pa­sí­ru­je­me a k vznik­lé hmo­tě při­dá­me najem­no nase­ka­né líst­ky máty a zasy­pe­me cuk­rem.

Vše posta­ví­me zpět na plot­nu a za stá­lé­ho míchá­ní vaří­me tak dlou­ho, dokud zele­ná hmo­ta nezhoust­ne.

Poté ji zno­vu pro­pa­sí­ru­je­me a nechá­me ješ­tě jed­nou pořád­ně pro­jít varem. Ještě hor­kou teku­ti­ny slé­vá­me do skle­ni­ček a nechá­vá­me víč­kem dolů vychlad­nout, aby se pořád­ně víč­ko při­chy­ti­lo a mar­me­lá­da se nám brzy neka­zi­la.

Skladujeme na chlad­ném mís­tě.

Zdroj Foto: 1


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97953 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71442 KB. | 21.06.2024 - 20:12:10