Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Galaxy Quest

Galaxy Quest

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedinečná paro­die na seri­á­ly a fil­my typu Star Trek. Galaxy Quest je sku­teč­nou bom­bou, kte­rá si umí ze zmí­ně­ných seri­á­lů uta­ho­vat, ale záro­veň k nim udr­žo­vat jis­tou míru úcty. V kom­bi­na­ci se skvě­lým humo­rem se bude líbit jak pří­z­niv­cům, tak odpůr­cům tele­viz­ních sci-fi seri­á­lů.

Galaxy Quest je film o stej­no­jme­ném prů­měr­ném tele­viz­ním seri­á­lu s tisí­ci nad­še­ných fanouš­ků, kte­ří se po vzo­ru svých hrdi­nů oblé­ka­jí a jed­na­jí a zřej­mě si i sta­ví „jako­by“ kos­mic­ké lodě, do kte­rých pak her­ce Galaxy Questu zvou, aby jim uká­za­li, jak moc je mají rádi. Většina her­ců seri­á­lu by však mno­hem rad­ši hrá­la něco doce­la jiné­ho, a tak nad­še­ní fanouš­ků nesdí­lí. Až na jed­no­ho - com­man­der Taggart (Tim Allen), nej­ob­lí­be­něj­ší hrdi­na seri­á­lu si nao­pak nad­še­ní fanouš­ků vychut­ná­vá.

Pak se ale sta­lo něco, „co prs­ten neza­mýš­lel“. Televizní vysí­lá­ní zachy­ti­li mimo­zemš­ťa­né, kte­ří ho pova­žo­va­li za his­to­ric­ké doku­men­ty. Jak geni­ál­ní a pros­tý nápad pro paro­dii :-). Nadšeni odva­hou a činy posád­ky Galaxy Questu pak, stej­ně jako pozemští fan­do­vé seri­á­lu, děla­li vše pod­le svých vzo­rů. Jenže ten­to­krát to neby­la hra. A pro­to­že se díky tomu dosta­li do cel­kem sluš­ných pro­blé­mů, zaví­ta­li na Zemi, aby posád­ku Galaxy Questu požá­da­li o pomoc. A tím to všech­no tepr­ve zača­lo.

Film by se dal roz­dě­lit zhru­ba na tři čás­ti. V prv­ní čás­ti, kte­rou jsem výše nastí­nil, jste plni oče­ká­vá­ní, co z toho vyle­ze. Druhá část, kdy jsou her­ci seri­á­lu pře­ve­ze­ni na vesmír­nou loď hloupouč­kých a naiv­ních „Termiťanů“, je ta hlav­ní, kte­rá TV sci-fi seri­á­ly paro­du­je a při kte­ré vám celou dobu tečou slzy smí­chem. Třetí část je už slab­ší. Zdaleka už není tak vtip­ná a obsa­hu­je mno­ho limo­ná­do­vých a happy-endových prv­ků, kte­ré si tvůr­ci klid­ně moh­li odpus­tit.

Kromě nápa­du musím klad­ně hod­no­tit i cel­ko­vou kva­li­tu fil­mu (pro­ve­de­ní, herec­ké výko­ny, efek­ty, hud­ba). Na roz­díl od jiných paro­dií, totiž napros­to z pře­hle­dem dosa­hu­je kva­li­ty paro­do­va­ných před­loh.

Při Grabtharovu kla­di­vu: něco tako­vé­ho jsem ješ­tě nevi­děl!

O filmu:

USA, 1999, 102 min
Režie: Dean Parisot
V hlav­ních rolích: Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni, Justin Long, Corbin Bleu, Heidi Swedberg, David Dorfman


Podívejte se na hodnocení Galaxy Quest na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69630 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71552 KB. | 14.07.2024 - 13:07:19