Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovec démonů

Lovec démonů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V režij­ním debu­tu Billa Paxtona, kte­rý dopo­ru­ču­je­me jako DVD tip, žije otec Meiks se svý­mi dvě­ma syny neru­še­ně až do jed­né noci, kdy se mu zje­ví Bůh…

… a řek­ne mu, že Země je v nebez­pe­čí a démo­ni nad ní mají šan­ci pře­vzít moc. On bude se svý­mi syny jedi­ný, kdo je může zasta­vit a zlik­vi­do­vat. Proto mu uká­že i zbra­ně, kte­rý­mi je má zabí­jet, a pra­vi­del­ně mu posí­lá jmé­na démo­nů, kte­ří na Zemi žijí v lid­ské podo­bě, aby je vyhle­dal a zabil. Přitom, jako důkaz, že jde o démo­ny, mu Bůh dá schop­nost vidět zlé skut­ky kaž­dé­ho démo­na, když se jich dotkne.

Vypadá to jako pěk­ná hova­di­na, že? Jestli vám ale neva­dí dívat se na něco, co se tvá­ří čás­teč­ně jako sci-fi, nudit se nebu­de­te. Zápletka fil­mu je totiž zalo­že­ná spí­še psy­cho­lo­gic­ky. Starší z obou synů Meiksů Fenton na roz­díl od mlad­ší­ho Adama totiž ony démo­ny nevi­dí a sna­ží se pod­le své­ho názo­ru nesmy­sl­ně vraž­dí­cí­ho otce zasta­vit. Velmi dlou­ho ale ctí pra­vi­dlo, kte­ré jim otec řekl, a sice že o tom nesmí nic říct niko­mu dal­ší­mu… Děj je vyprá­věn restrospek­tiv­ně; Fenton Meiks na začát­ku navští­ví vyšet­řo­va­te­le zod­po­věd­né­ho za tuto sérii vražd a pří­běh mu postup­ně vyprá­ví a vta­hu­je divá­ky do děje.

Lovec démo­nů je vcel­ku dob­ře nato­če­ný film, kte­ré­mu nechy­bí urči­té napě­tí pra­me­ní­cí z mystič­nos­ti téma­tu a také oče­ká­vá­ní, jest­li je otec dušev­ně cho­rý, ane­bo jde o „rea­li­tu“, tedy sci-fi , kde je samo­zřej­mě mož­né i to, že se něko­mu zje­ví Bůh a řek­ne mu: „Vraždi, je to pro dob­ro věci!“. Film je nato­čen vkus­ně – zabi­tí seke­rou nejsou sní­má­ny pří­mo a hlav­ně jich je ve fil­mu poskrov­nu. Je ale fakt, že sta­čí vidět vydě­še­né tvá­ře synů.

Film v posled­ní tře­ti­ně gra­du­je a obje­vu­jí se nové, na začát­ku mož­ná malin­ko neče­ka­né sou­vis­los­ti. Nevím, jak dale­ce se vám líbí podob­né typy pří­bě­hů. Celý večer se dívá­te na film, a na jeho kon­ci máte pocit, že vás reži­sér celou dobu pěk­ně tahal za nos. Díky zvra­tu v posled­ních momen­tech se najed­nou musí­te na celý film podí­vat skrz jiné obrouč­ky. Já osob­ně mám fil­my jako ten­to, Odvaha pod pal­bou, Memento nebo Obvyklí pode­zře­lí veli­ce rád. Jsem rád, když se reži­sér odhod­lá s divá­ky mani­pu­lo­vat.

Je fakt, že u Lovce démo­nů bude­te něco během děje tušit a na kon­ci bude chy­bět tako­vé to lusk­nu­tí prs­ty „jo, to je bom­ba“ a chuť vidět film ješ­tě jed­nou. Ale jenom o kou­sek, kou­sí­ček. Lovec démo­nů nabí­zí víc než jen pře­kva­pi­vý závěr.

O filmu:

Scénář a režie: Bill Paxton
V hlav­ních rolích: Bill Paxton, Matthew McConaughey, Powers Boothe, Matthew OLeary, Jeremy Sumpter, Luke Askew, Levi Kreis, Derk Cheetwood
USA 2001, 100 minut


Podívejte se na hodnocení Lovec démonů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,87035 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71576 KB. | 19.06.2024 - 19:57:59