Kritiky.cz > Recenze > The Mist

The Mist

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//

Další z celé řady adap­ta­cí knih mis­tra horo­ru Stephena Kinga. Tentokrát jsou v cen­t­ru dění lidé obklo­pe­ní nepro­stup­nou mlhou, kte­rá skrý­vá cosi zne­po­ko­ju­jí­cí­ho. To vše pod tak­tov­kou zku­še­né­ho Franka Darabonta. Stojí za to odha­lit, co skrý­vá mlž­ný opar?
 

Rychlost, s jakou se na svět­lo svě­ta derou stá­le nové a nové adap­ta­ce Kingových knih, je obdi­vu­hod­ná. Není se však proč divit, že po nich mno­zí reži­sé­ři stá­le saha­jí. Stephen King se stal pojmem nejen v lite­rár­ním svě­tě a ačko­li jsou jeho fil­mo­vé adap­ta­ce kva­li­ta­tiv­ně znač­ně roz­po­ru­pl­né, vždy vzbu­dí pozor­nost a vyvo­la­jí oče­ká­vá­ní.

 

Režisérské prá­ce na novin­ce Hustá mlha (The Mist) se zhos­til Frank Darabont, jehož jmé­no se sta­lo syno­ny­mem pro skvě­lá zpra­co­vá­ní Kingových knih z vězeň­ské­ho pro­stře­dí – Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank a Zelená míle. Podobně jako v Zelené míli i v Husté mlze hra­jí roli podiv­né, běž­né rea­li­tě se vymy­ka­jí­cí jevy, avšak nej­dů­le­ži­těj­ší jsou lid­ské cha­rak­te­ry, a to z fil­mu dělá něco víc než jen pros­tý béč­ko­vý horor o pří­še­rách.

 

Ústředním hrdi­nou Husté mlhy je výtvar­ník David Drayton, kte­rý se po zvlášť prud­ké bou­ři vydá­vá spo­leč­ně se svým malým synem do obcho­du pro potra­vi­ny. Krátce po pří­jez­du však super­mar­ket plný lidí obklo­pí nepro­stup­ná mlha, kte­rá oči­vid­ně není jen tak oby­čej­nou mlhou. Ačkoli se tomu mno­zí zdrá­ha­jí uvě­řit, zdá se, že mlž­ný opar skrý­vá nejed­nu krve­lač­nou pří­še­ru. Odpudivé kre­a­tu­ry však ve výsled­ku nemu­sí být tím nej­hor­ším. Jak se v kri­zo­vé situ­a­ci uka­zu­je, mož­ná bys­te se vždyc­ky měli bát pře­de­vším oby­čej­ných lidí.

 

Co si bude­me poví­dat, pří­še­ry vylé­za­jí­cí z mlhy nejsou nic extra. Nevyděsí a po tech­nic­ké strán­ce nepat­ří mezi nej­pro­pra­co­va­něj­ší, film na nich však naštěs­tí nesta­ví. Hustá mlha není horo­rem v pra­vém slo­va smys­lu, ač se za něj čás­teč­ně pro­hla­šu­je. Scény, kte­ré oprav­du vydě­sí, bys­te tu našli jen stě­ží. Cílem roz­hod­ně není lekat Vás obří­mi hmy­zá­ky bafa­jí­cí­mi v neče­ka­ných momen­tech z mlhy. Děsivé kre­a­tu­ry jsou tu nej­slab­ším člán­kem, ale to vůbec není na ško­du, neboť Hustá mlha pře­kra­ču­je ome­ze­né hra­ni­ce moster-hororu a pra­cu­je s téma­tem lidí v kri­zo­vých situ­a­cí. Stává se tak spí­še dra­ma­tem nebo thrille­rem a jde jí to na výbor­nou.

 

Máme tady sku­pin­ku lidí, kte­ří se střet­li s čím­si děsi­vým. Nejprve hra­je hlav­ní roli strach a záro­veň nedů­vě­ři­vost vět­ši­ny z nich v coko­li, co se vymy­ká běž­né­mu chá­pá­ní. Jak však začí­ná při­tu­ho­vat, atmo­sfé­ra houst­ne. Na lid­ské cha­rak­te­ry půso­bí uza­vře­né pro­stře­dí, bez­moc­nost a hrůza. Film maxi­mál­ně půso­bi­vě zob­ra­zu­je, jak se lid­ská psy­chi­ka mění v kri­zo­vé situ­a­ci, jak se z civi­li­zo­va­né spo­leč­nos­ti během chví­le vytra­tí všech­na pra­vi­dla, jak se za urči­té situ­a­ce zce­la změ­ní osob­ní smýš­le­ní.
Tahle psy­cho­lo­gic­ká rovi­na je v Husté mlze mimo­řád­ně vyda­ře­ná, film má díky ní správ­ně hut­nou atmo­sfé­ru a je vyso­ce prav­dě­po­dob­né, že zce­la zapo­me­ne­te na všech­ny ty pří­še­ry za dveř­mi obcho­du a bude­te se plně sou­stře­dit na chát­ra­jí­cí lid­ské cha­rak­te­ry. Velmi tomu napo­má­há hlav­ně posta­va nábo­žen­ské fana­tič­ky, kte­rá se postup­ně sta­ne hyba­te­lem veš­ke­ré­ho dění a kte­rá nako­nec půso­bí mno­ho­krát děsi­vě­ji než všech­ny zmu­to­va­né pří­še­ry dohro­ma­dy.

 

Přes oprav­du dobrou prá­ci s posta­va­mi mám však, podob­ně jako u mno­ha jiných fil­mů hlá­sí­cích se k horo­ro­vé­mu žán­ru, pro­blém s logi­kou jejich jed­ná­ní. Činy hlav­ních i méně hlav­ních hrdi­nů mají občas k smys­lu­pl­né­mu řeše­ní pro­blé­mů dale­ko, pře­de­vším pokud jde o neu­stá­lé dlou­hé otá­le­ní na mís­tech, kde per­ma­nent­ně hro­zí smrt, ale nut­no uznat, že mír­ně nelo­gic­ké jed­ná­ní k fil­mům toho­to rázu zkrát­ka tak nějak pat­ří a může­me jej klid­ně při­psat na vrub zkra­tu­jí­cí lid­ské psy­chi­ce v kri­zo­vé situ­a­ci.
Navíc vel­ké význam­né plus si Hustá mlha při­pi­su­je svou závě­reč­nou scé­nou, kte­rá je půso­bi­vá, abso­lut­ně neholly­wo­od­ská a doko­na­le pod­tr­hu­je cel­ko­vé vyzně­ní sním­ku.

 
//
//

Příšery vylé­za­jí­cí z mlhy sice nejsou nic moc extra, ale atmo­sfé­ric­ké vysti­že­ní cho­vá­ní sku­pi­ny lidí v kri­zo­vé situ­a­ci, do jejichž čela se poma­lu, ale jis­tě dostá­vá nábo­žen­ská fana­tič­ka, a výbor­ný závěr děla­jí z The Mist nad­stan­dart­ní divác­ký záži­tek.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Vložil Andrea Zahradníková, 4. Červen 2008 - 0:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Psí ostrov - Další animovaný unikát Wese Andersona2. ledna 2021 Psí ostrov - Další animovaný unikát Wese Andersona Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […] Posted in Retro filmové recenze
  • Underworld: Blood Wars (2016)18. května 2017 Underworld: Blood Wars (2016) Upíři, Lycani, zrada, sexy upírka – to všechno už popáté a zřejmě ještě ne naposledy… Po tvrdém boji se společností Antigen se musela Selene smířit s tím, že pro […] Posted in Horory
  • The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda22. října 2013 The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda Manželé Ostroffovi a Wallingovi jsou nejlepší přátelé a sousedé z ulice Orange Drive na předměstí New Jersey. Jejich pohodový život se ale obrátí vzhůru nohama ve chvíli, když se po pěti […] Posted in Filmové recenze
  • Strážci Galaxie: Volume 3 - Zábavná a dojemná jízda vesmírem2. května 2023 Strážci Galaxie: Volume 3 - Zábavná a dojemná jízda vesmírem Strážci Galaxie, oblíbená parta vesmírných ztroskotanců, se již nějakou dobu zabydluje na Kdovíkde, jejich spokojený život však brzy naruší ozvěny Rocketovy (Bradley Cooper) bouřlivé […] Posted in Filmové recenze
  • Promenons-nous dans les bois (2000)9. února 2012 Promenons-nous dans les bois (2000) Netradiční Červená Karkulka a vlk, který tentokrát nesežere babičku, ale postupně zabíjí mladé herce na zámku hluboko v lesích. Partička mladých amatérských herců dostane nabídku, aby […] Posted in Horory
  • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […] Posted in Recenze knih
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […] Posted in TV Recenze
  • Film o filmu Anthropoid - tvůrčí tým, režie a jazykový akcent20. září 2016 Film o filmu Anthropoid - tvůrčí tým, režie a jazykový akcent https://www.youtube.com/watch?v=6-TNMmpYYwk Posted in Videa
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […] Posted in Rozhovory
  • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […] Posted in Galerie

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59586 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71894 KB. | 26.02.2024 - 00:07:49