Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha tvůrčího života

Kniha tvůrčího života

343941860 969399211171620 1642212366219717367 n
343941860 969399211171620 1642212366219717367 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Chcete, aby váš život koneč­ně vzal jiný směr, a vy si koneč­ně usku­teč­ni­li své dáv­né a sou­čas­né sny? 
Ať už je to coko­liv, tře­ba začít pod­ni­kat, vytvo­řit něja­ké umě­lec­ké­ho dílo či začít pomá­hat jiným lidem, věř­te, že tahle kni­ha „Kniha tvůr­čí­ho živo­ta“ od Barneta Baina, vám ote­vře úpl­ně nové obzo­ry a uvol­ní váš sku­teč­ný tvůr­čí poten­ci­ál a napl­no roz­vi­ne vaše skry­té talen­ty a nadá­ní.
Barnet Bain je svě­to­vě zná­mý a uzná­va­ný fil­mo­vý pro­du­cent a reži­sér, roz­hla­so­vý mode­rá­tor a odbor­ník na tvůr­čí myš­le­ní. V rádiu zpo­ví­dá pod­ni­ka­te­le a vizi­o­ná­ře z oblas­ti kul­tu­ry i obcho­du, a navíc je i porad­cem byz­nys lídrů a na worksho­pech kre­a­ti­vi­ty učí lidi nej­růz­něj­ších pro­fe­sí, jak jít za svým cílem. Kdo jiný by vás tedy mohl zasvě­tit do „tvůr­čí­ho živo­ta“ než ten­to odbor­ník.
Prostřednictvím vel­mi jed­no­du­chých a prak­tic­kých metod vám pomů­že nejen osvo­jit si jed­not­li­vé prin­ci­py kre­a­ti­vi­ty, ale také pod­po­řit svou vlast­ní před­sta­vi­vost a je úpl­ně jed­no, kolik vám je let, jaké máte vzdě­lá­ní či jak vel­ké život­ní zku­še­nos­ti máte již za sebou.
Kreativita a tvůr­čí život je pro kaž­dé­ho, kdo se nebo­jí a umí při­jí­mat výzvy, a prá­vě pro­střed­nic­tvím těch­to strá­nek se nau­čí­te, jak ji začle­nit do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta, jak si ji uží­vat a být jí pohl­ce­ni.

Samotná kni­ha je roz­dě­le­ná do 18ti pře­hled­ných kapi­tol, jež vás krů­ček po krůč­ku nasmě­ro­vá­va­jí a vedou k vaše­mu tou­žeb­né­mu cíli. Cesta se sice na prv­ní pohled zdá zdlou­ha­vá, ale v rukách odbor­ní­ka se nemu­sí­te niče­ho bát, neboť vše je léty pro­vě­ře­né a hlav­ně to fun­gu­je.

A na co se všech­no může­te v jed­not­li­vých kapi­to­lách těšit?

Kapitola č. 1. Jak se opros­tit od pod­mí­ně­nos­ti. Nadzvedněte poklič­ku struk­tu­ro­va­ných před­stav - cvi­če­ní sebez­kou­má­ní.

Kapitola č. 2: Neznámé kon­či­ny tvůr­čích před­stav. Co bys­te děllai nebo čím bys­te byli? Povzbuďte svou tvůr­čí před­sta­vi­vost. Vyzkoušejte! Inteligenční kvo­ci­ent ver­sus tvůr­čí kvo­ci­ent - cvi­če­ní per­spek­ti­vy.

Kapitola č. 3 : Základní kre­a­ti­vi­ta: ener­gie tvo­ře­ní, prv­ní část. Vyzkoušejte! Nastartujte tvůr­čí pro­jekt.

Kapitola č. 4:Kraetivita a tělo. Cesta ke zdro­ji - pokro­či­lé cvi­če­ní. Cesta ke zdroji- pra­cov­ní list. Vyzkoušejte! Jako Picasso -Nakreslete své řeše­ní.

Kapitola č. 5: Kreativita v rov­no­vá­ze: zhod­no­ce­ní vaše­ho kola živo­ta. Zhod­no­ce­ní kola živo­ta. Cvičení vizí. Vyzkoušejte! Ukažte mi své hod­no­ty.

Kapitola č. 6: Nejúžasnější věc. Objevování. Nejúžasnější věci - cvi­če­ní.

Kapitola č. 7: Čtyři aneste­ti­ka. Hra „Rostoucí prst“. Jak poznat aneste­ti­ka - cvi­če­ní. Bdělá decho­vá tech­ni­ka. Jak zasta­vit rea­li­tu. Řešení pomo­cí prou­du vědo­mí. 

Kapitola č. 8: Podoby pře­ká­žek - psa­cí cvi­če­ní. Práce - cvi­če­ní pomo­cí sebez­kou­má­ní a zápi­su do dení­ku. Technika uzamče­ní srd­ce.

Kapitola č. 9: Mistrné zvlá­dá­ní emo­cí. Do zahra­dy myš­le­nek a poci­tů. Jak obje­vit skry­tou kre­a­ti­vi­tu - medi­ta­tiv­ní cvi­če­ní spo­čí­va­jí­cí v zápi­su do dení­ku.

Kapitola č. 10: Zapojte múzy: Vstupte do tvůr­čí­ho prou­du. Zahřívání múz - časo­vě ome­ze­ní psa­ní. Vyzkoušejte! Poklepáváním ke kre­a­ti­vi­tě.

Kapitola č. 11: Vytváření obra­zu. Technika tří adjek­tiv. Technika vytvá­ře­ní obra­zu. 

Kapitola č. 12: Jak nastar­to­vat vize. Více časo­vá tech­ni­ka, více pro­sto­ro­vá tech­ni­ka. Třiatřicetivteřinová tech­ni­ka. Objevte vize plné sou­ci­tu - časo­vě ome­ze­né písem­né cvi­če­ní.

Kapitola č. 13: Urychlená kre­a­ti­vi­ta: Energie tvo­ře­ní. Druhá část - Rozvíjení pro­duk­tiv­ních ener­gií.

Kapitola č. 14: Strážci ultra­kre­a­ti­vi­ty. Paradox a zma­tek. Cvičení Ostře oře­za­ná tuž­ka. Cvičení Ladná nota. Cvičení ultra­zrak. Cvičení Meziprostor. Vyzkoušejte! Staňte se géni­em para­do­xu - cvi­če­ní pro kaž­dou chví­li.

Kapitola č. 15: Nevšední nesmys­ly: Jak zno­vu­ob­je­vit intu­i­ci. Intuitivní vní­má­ní - cvi­če­ní nevšed­ních smys­lů.

Kapitola č. 16: Pět tvůr­čích talen­tů: Pět talen­tů - postu­py zápi­su do dení­ku.

Kapitola č. 17: Vaše sku­teč­ná prá­ce: kde se osob­ní ino­va­ce setká­vá s cílem. Vaše tvůr­čí poslá­ní - pro­ces o čtyřech kro­cích. Vyzkoušejte“! Ultrakreativní pro­cház­ka - když hle­dá­te směr a radu.

Kapitola č. 18: Váš život jako umě­ní.

V závě­ru této zají­ma­vé pub­li­ka­ce na vás ješ­tě čeká podě­ko­vá­ní, rejstřík a hlav­ně i pár slov o samot­ném auto­ro­vi, jehož mot­to zní: „Kreativitou ke svo­bo­dě a spo­ko­je­nos­ti.“, tak tako­vé je celé pojed­ná­ní kni­hy. Kdo chce být kre­a­tiv­ní, tvůr­čí a spl­nit si své sny, ne jen pře­ží­vat, tak by urči­tě v jeho knihov­ně nemě­la chy­bět tato vel­mi inspi­ra­tiv­ní kni­ha.

 

 KREATIVITOU KE SVOBODĚ A SPOKOJENOSTI. KNIHA TVŮRČÍHO ŽIVOTA

Napsal: Barnet Bain

Přeložila: Tereza Benhartová

Praha 2016

Vydalo nakla­da­tel­ství Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.

Počet stra: 250

ISBN: 978-80-7306-822-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66362 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72106 KB. | 24.04.2024 - 01:22:29