Kritiky.cz > Recenze knih > S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava

S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava

objev e1535697509556
objev e1535697509556
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud neví­te, jak pre­ciz­ně vymýš­let pří­běhy a posta­vy, jak pra­co­vat se svý­mi vlast­ní­mi nápa­dy, zce­la urči­tě vám při­jde vhod tato kni­ha od bra­trů McLeodových, jež vás všech­no zábav­nou for­mou nau­čí.

Tito brat­ři, vás krok za kro­kem pro­ve­dou od samot­né­ho začát­ku psa­ní až po vytvo­ře­ní finál­ní­ho díla; ať už je to umě­lec­ké dílo, tele­viz­ní seri­ál, film, komiks nebo kni­ha.

Prostřednictvím této pub­li­ka­ce brat­ři uka­zu­jí, že tohle všech­no, pokud ale­spoň jen tro­chu bude­te chtít a bude­te mít tou­hu a sílu vytr­vat, zvlád­ne­te úpl­ně všech­no. Není nic jed­no­duš­ší­ho, než si spo­leč­ně hrát a pohrát si s růz­ný­mi posta­va­mi, mís­ty, svě­ty, pří­běhy a užít si u toho spous­tu legra­ce. Kniha „Objev svůj talent“ vám vše uká­že a nau­čí.

„S touhle kni­hou dosta­neš pří­le­ži­tost se pře­ko­nat a donu­tit svou fan­ta­zii, aby to roz­je­la na plné obrát­ky.“

Ostatně, koho ale­spoň jed­nou v živo­tě nena­padlo, že by se pus­til do tvo­ře­ní, a zku­sil napsat něja­ký film, komiks, seri­ál nebo kni­hu, ale nako­nec se k tomu neod­hod­lal, pro­to­že nevě­děl jak, ane­bo kde začít. S tou­to kni­hou se nemu­sí­te bát, uká­že vám ten správ­ný směr, kde začít a kudy dál jít.

Kniha obsa­hu­je spous­tu úsměv­ných návo­dů, jak dosáh­nout své­ho vytče­né­ho cíle, ale i zábav­ný obsah, kte­rý si může­te dle vlast­ní libos­ti a fan­ta­zie dopl­nit pod­le sebe, a vytvo­řit si tak pod­kla­dy nebo vztyč­ný mate­ri­ál pro své budou­cí dílo.

Najdi si něja­ké klid­né mís­to, kam si můžeš sed­nout, opři se a rela­xuj! Zaměř se na svůj dech. Nadechuj se nosem a vyde­chuj pusou. zavři oči a nech svou mysl blou­dit, kudy chce. Co vidíš?

Díky této kni­ze si vytvo­ří­te úpl­ně nový svět. Budete si vymýš­let posta­vy, mís­ta, pří­běhy, jež si bude­te zapi­so­vat do své synop­ce či „kre­a­tiv­ní bib­le“, jak ji s lás­kou nazý­va­jí brat­ři McLeodové.

Pomůže s for­mu­la­cí vašich nápa­dů, ať už pro­střed­nic­tvím prázd­ných kolo­nek a mís­ta, jež může­te dopl­nit o své ilu­stra­ce a text, tak i plně­ním „domá­cích“ úko­lů. Společně začne­te nej­pr­ve u postav, pro­stře­dí, a nako­nec sklouzne­te k samot­né­mu pří­bě­hu. Bratři samo­zřej­mě neza­po­mně­li ani na dal­ší malič­kos­ti v podo­bě sbí­rá­ní mate­ri­á­lu, vymyš­le­ní své­ho vlast­ní­ho jazy­ka apod.

V dru­hé čás­ti vám pora­dí, kde všu­de hle­dat inspi­ra­ci. Jak důle­ži­té je mít kolem sebe pod­nět­né pro­stře­dí ane­bo jak pra­co­vat s jed­not­li­vý­mi nápa­dy. Rozeberou s vámi vše co se týká vytvá­ře­ní jed­not­li­vých postav, nových svě­tů, psa­ní pří­bě­hů. že vše, co vás napad­ne, bys­te si měli oka­mži­tě zapsat.

Nejvíce na této kni­ze oce­ňu­ji, kro­mě podrob­né­ho návo­du, jak se sku­teč­ně dobrat ke psa­ní, to jak a kde hle­dat nápa­dy, a jak je pak pro­mě­nit v úžas­né dílo, i to, že obsa­hu­je vel­ké množ­ství moti­vač­ních a povzbu­zu­jí­cích strá­nek, aby čte­nář ve svém sna­že­ní neu­stal a dál pokra­čo­val např.:

NEČEKEJ NA TO, AŽ TĚ NĚKDO POBÍDNE. * ZAČNÍ HNED!

MÁŠ PRÁVO BÝT UMĚLEC!

CO TI BRÁNÍ DOTÁHNOUT VĚCI AŽ DO KONCE? TALENT NEPROBUDÍŠ DROGOU ANI ALKOHOLEM. TVŮJ TALENST SE PROJEVÍ, KDYŽ SE DOBŘE VYSPÍŠ.

Kniha je moc pěk­ně zpra­co­va­ná do jaké­ho­si pra­cov­ní­ho (vel­mi tlus­té­ho), s kte­rým se roz­hod­ně nudit nebu­de­te a bude vás nutit pře­mýš­let a své nápa­dy rea­li­zo­vat na papír. Obsahuje spous­tu cvi­če­ní, jež vás vtáh­nou do kre­a­tiv­ní­ho svě­ta, a vy se tak snad­no pus­tí­te do tvo­ře­ní.

Dokonale pro­cvi­čí vaše kre­a­tiv­ní doved­nos­ti, vytří­bí váš styl a poma­lu z vás vyfor­mu­lu­je sku­teč­né­ho uměl­ce.

OBJEV SVŮJ TALENT

Napsali: Bratři McLeodovi

Překlad: Hana Marsault

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 224

ISBN 978-80-266-1278-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81309 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71720 KB. | 18.06.2024 - 10:37:48