Kritiky.cz > Recenze knih > PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA

PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA

100148681 prirucka pozemstana
100148681 prirucka pozemstana
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S tou­to kni­hou „PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA“ od Jaromíra Čtrnáctého dosta­nou všich­ni, ať už malí nebo vel­cí, ale hlav­ně zví­da­ví čte­ná­ři pří­le­ži­tost hlou­bě­ji a obšír­ně­ji se sezná­mit se samot­ným  vesmí­rem, a tak tro­chu pocho­pit a vstře­bat jeho sku­teč­nou pod­sta­tu.

Geniální pří­ruč­kou pro­vá­zí tři sym­pa­tic­ké posta­vič­ky, vždy kaž­dá z jiné gene­ra­ce, kte­ré si doslo­va oblí­bí­te hned s prv­ní pře­čte­nou strán­kou. A pokud by vám náho­dou někte­rá z nich zrov­na nepadla svý­mi dota­zy a názo­ry do oka, neva­dí, jejich pasá­že může­te klid­ně pře­sko­čit a vypus­tit.

A na koho se může­te kon­krét­ně těšit? První  z nich je autor pří­ruč­ky Jaro, ale i táta, uči­tel a terra­naut, jinak civil­ním jmé­nem Jaromír Čtrnáctý...

„Jmenuji se Jaromír Čtrnáctý, pochá­zím ze Zlína, stu­do­val jsem v Praze (eko­lo­gii a eko­no­mii) a od roku 2012 žiji v Německu, kde učím pří­rod­ní vědy na Montessori ško­le. Od roku 2022 také půso­bím jako EDUtainer (popu­la­ri­zá­tor vědy) v plzeň­ském vědec­kém par­ku Techmania Science Center. Mám dva klu­ky, 4 a 8 let. Mezi mé záli­by pat­ří sport, van­d­ry s bato­hem, čte­ní a nově i psa­ní kní­žek. Nejsem vědec, ale věda mě baví.“

Druhým sym­paťá­kem je dva­nác­ti­le­tý ško­lák Robin „Strážce gala­xie a terra­naut“, a kdo ví, tře­ba i budou­cí ast­ro­naut, či inže­nýr. Nebo tře­ba umě­lec­ký kovář a hoke­jis­ta. To se ješ­tě uvi­dí... A správ­nou troj­ku nám uza­ví­rá pade­sát­ník strejda Boris, rodin­ný pří­tel a absol­vent „Školy živo­ta, terra­naut.“ „Strejda Boris a jeho „zdra­vý sel­ský rozum“ nás budou vra­cet zpát­ky na zem.“

Samotná pří­ruč­ka je roz­dě­le­na do čtyř pře­hled­ných kapi­tol, kde se autor věnu­je vždy jed­no­mu téma­tu, kte­ré dále více roz­ví­jí a vysvět­lu­je. (Samozřejmě vše krás­ně vysvět­lu­je jed­no­du­chou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou, že tomu snad­no poro­zu­mí i nejmen­ší ško­lá­ci.)

Navíc je kni­ha dopl­ně­na o něko­lik vel­mi pou­ta­vých pří­kla­dů a návo­dů na jed­no­du­ché a prak­tic­ké poku­sy, jež si může­te nejen vy, ale i děti vyzkou­šet na vlast­ní kůži. Nebojte, nejsou nijak nebez­peč­né a nic se Vám nemů­že stát!

Kromě této prak­tic­ké strán­ky vám tyto poku­sy pomů­žou vel­mi sro­zu­mi­tel­nou a jed­no­du­chou for­mou při­blí­žit se více k pozná­ní širo­ké pojmu „vesmí­ru“ a svým způ­so­bem si o něm udě­lat bliž­ší a tro­chu reál­něj­ší před­sta­vu.

První kapi­to­la s pří­znač­ným názvem „KDE JSME?“ si vza­la za cíl svým čte­ná­řům při­blí­žit to, jaké kon­krét­ní mís­to zau­jí­má­me ve vesmí­ru a jak se toto pozná­ní nes­lo napříč celou his­to­rií lid­stva, Seznamuje nás, jaká mís­ta ve vesmí­ru jsou pro nás vel­mi důle­ži­tá a pří­nos­ná, a kte­rá nao­pak niko­liv.

Zároveň se autor zabý­vá i  hlav­ní otáz­kou mož­nos­ti osidlo­vá­ní jiných pla­net a jde na to vskut­ku pří­mo vědec­ky. Postupně vylu­ču­je pro a pro­ti u jed­not­li­vých pla­net slu­neč­ní sou­sta­vy, a pokud by to bylo ale­spoň tro­chu mož­né, tak co by se muse­lo pří­pad­ně vyře­šit, aby to na té či oné pla­ne­tě bylo pří­pad­ně při­ja­tel­né k osíd­le­ní a dal­ší­mu žití...

Druhá kapi­to­la nazva­ná „KDY JSME?“ se pokou­ší odpo­věď na otáz­ky, jak je vesmír sta­rý, a jak jsme my lidé v porov­ná­ní s tajem­ným vesmí­rem sta­ří.... A pokud bys­te rádi vědě­li, co vesmír čeká dál a co ho nemi­ne, urči­tě si nenech­te ujít tuto vel­mi zají­ma­vou a pod­nět­nou kapi­to­lu... mož­ná pak začne­te brát svůj život mno­hem oprav­do­vě­ji...

Předposlední tj. tře­tí kapi­to­la „KDO JSME?“ se vám podrob­ně podí­vá na zou­bek, a mož­ná se koneč­ně dozví­te, co jste ve sku­teč­nos­ti zač. Povypráví a osvět­lí vám, jak jste vznik­li „z niče­ho“, z čeho se sklá­dá­te, a čím to vlast­ně je, že může­te žít a v nepo­sled­ní řadě i pře­mýš­let, pře­mí­tat a plo­dit nové myš­len­ky a nápa­dy.... poku­sit se vní­mat vesmír z šir­ší per­spek­ti­vy...

Čtvrtou kapi­to­lou je závě­reč­ný epi­log „PROČ JSME?“, ve kte­ré se PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA poma­lu uza­ví­rá a spo­lu s auto­rem dojde­te k tomu, co z toho vše­ho vlast­ně nako­nec ply­ne....

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná a sna­ží se čte­ná­ři vel­mi objek­tiv­ně pře­dat všech­ny pod­stat­né infor­ma­ce a důle­ži­tá fak­ta o vesmí­ru. Ovšem díky vše­teč­ným dota­zům ško­lá­ka Robina, a nao­pak dob­ře tref­ný­mi poznám­ka­mi Borise, jež vždy míří do čer­né­ho, se urči­tě nebu­de­te nudit, prá­vě nao­pak, tihle dva vám dost čas­to vykouz­lí úsměv na tvá­ři a mož­ná i vez­mou něja­ké otáz­ky pří­mo z vašich úst.

Samotný text kni­hy je růz­no­ro­dě čle­něn, a to pod­le toho, kdo se zrov­na cho­pil slo­va, tak­že snad­no roze­zná­te, zda hovo­ří autor, Robin ane­bo strý­ček Boris. (Autor napří­klad mlu­ví čer­nou bar­vou na bílém pod­kla­dě.) Prostřednictvím této kni­hy pocho­pí­te, že vesmír je napros­to úžas­né a ohrom­né mís­to fun­gu­jí­cí pod­le jed­not­ných pra­vi­del, a sto­jí za to se o něm dozvě­dět co nej­ví­ce:

„Hvězdy se rodí a umí­ra­jí, vesmír se rozpí­ná, čas běží, v naší Sluneční sou­sta­vě obí­ha­jí pla­ne­ty kolem Slunce, na Jupiteru už 400 let zuří bou­ře veli­ká jako celá naše Země… na Jupiterově měsí­ci Io prá­vě teď vybuchu­jí sop­ky a chr­lí žha­vou síru do výš­ky 300 km, na pla­ne­tě Zemi se prá­vě teď rodí a umí­ra­jí mili­ar­dy a bili­o­ny bak­te­rií, včel, ryb a ptá­ků… a my jsme jedi­né kous­ky hmo­ty, kte­ré toto všech­no vědí. A nejen, že to víme – ZJISTILI jsme to. Nikdo nám to neřekl. Jsme jedi­né kous­ky hmo­ty, kte­ré se pro­bu­di­ly a umí žas­nout. Jediné kous­ky hmo­ty, kte­ré VĚDÍ, ŽE EXISTUJÍ.“

PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA  potě­ší všech­ny bez roz­dí­lu věku, kte­ří se chtě­jí zábav­nou for­mou dozvě­dět obrov­ské množ­ství infor­ma­cí týka­jí­cích se vesmí­ru a toho, jaké my v něm zau­jí­má­me ve sku­teč­nos­ti mís­to. Kniha vás okouz­lí a napros­to osl­ní nový­mi poznatky, kte­ré se jen tak ve ško­le nedo­zví­te.... Za mě je „Příručka“ vel­mi vtip­né, chytla­vé a vel­mi pod­nět­né čte­ní, jež by roz­hod­ně nemě­lo chy­bět v kni­hov­nič­ce v kaž­dé domác­nos­ti.

 

PŘÍRUČKA POZEMŠTANA

Kde jsme? kdy jsme? Kdo jsme? A proč jsme? Naučte se ori­en­to­vat v pro­sto­ru a v čase. Je to leh­čí, než si mys­lí­te.  

Napsal: Jaromír Čtrnáctý

Ilustrace: Roman Hrnčár

Vydal power­print s.r.o. pod znač­kou Bookla, v Praze roku 2024

www..bookla.cz

ISBN: 978-80-7568-715-9

Vydání prv­ní tiš­tě­né


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79119 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72381 KB. | 28.05.2024 - 03:19:11