Kritiky.cz > Recenze knih > Jak vyzrát na akvarel. Štětcem, akvarelovými pastelkami, fixami

Jak vyzrát na akvarel. Štětcem, akvarelovými pastelkami, fixami

358578910 10222139544149699 1429649567798827416 n
358578910 10222139544149699 1429649567798827416 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už dlou­hou dobu jsem se chtě­la pus­tit do kres­le­ní akva­re­lu, ale nějak jsem nemoh­la najít odva­hu začít. Naštěstí se mi ale do ruky dosta­la báječ­ná kni­ha „Jak vyzrát na akva­rel“ od Moniky Davidové a všech­no šlo prak­tic­ky tak nějak samo od sebe....

Prostřednictvím této kníž­ky se totiž autor­ka sna­ží vel­mi hra­vou for­mou při­blí­žit akva­re­lo­vé malo­vá­ní a uká­zat, že na něm není nic obtíž­né­ho a slo­ži­té­ho, a že je to v pod­sta­tě vel­ká zába­va vytvá­řet krás­ně barev­né obráz­ky.

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na do pěti základ­ních kapi­tol, jež vás dopo­drob­na sezná­mí se základ­ní­mi pra­vi­dly, tech­ni­ka­mi, barva­mi i pomůc­ka­mi, bez kte­rých bys­te nemoh­li pro­střed­nic­tvím akva­re­lu tvo­řit.

První obsáh­lá kapi­to­la se zamě­řu­je na pomůc­ky, kte­ré je nezbyt­ně nut­né si poří­dit.

Druhá kapi­to­la se věnu­je bar­vám a tomu, co všech­no bys­te o nich měli vědět, jak je míchat či vybí­rat, neboť kaž­dá barva na nás může půso­bit pokaž­dé jiným způ­so­bem. Autorka zde neo­po­mně­la ani při­dat jakousi struč­nou teo­rii barev, jejich míchá­ní a dopl­ňo­vá­ní tak, aby vytvá­ře­ly doko­na­lé obráz­ky.

Třetí a čtvr­tá kapi­to­la jsou zamě­ře­né pře­váž­ně pro zví­dav­ce, kte­ří tu nalez­nou nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cích se akva­re­lu a odpo­vě­di na ně. Ostatně je to meto­da, s kte­rou se prav­dě­po­dob­ně bude­te tepr­ve sezna­mo­vat a urči­tě nara­zí­te na někte­ré „běž­né“ pro­blémy, s nimiž si nebu­de­te vědět rady a tato kni­ha vám pora­dí.....

A kdo si počká, ten se dočká a bude si moci krů­ček po krůč­ku v páté kapi­to­le vyzkou­šet jed­not­li­vé pro­jek­ty, a dokon­ce i uplat­nit své naby­té vědo­mos­ti o akva­re­lu pří­mo v akci.

Kniha je napsá­na vel­mi sro­zu­mi­tel­ně včet­ně podrob­né foto­do­ku­men­ta­ce. Navíc sama autor­ka všech­no s vel­kou dáv­kou trpě­li­vos­ti vysvět­lu­je, díky čemuž dosta­ne­te podrob­ný návod k tomu, jak s hra­vos­tí tvo­řit akva­re­lo­vé obráz­ky. S tím­to prů­vod­cem to zvlád­ne oprav­du kaž­dý i úpl­ný začá­teč­ník.

MALUJTE, ZKOUŠEJTE, OBJEVUJTE A HRAJTE SI! NEBOJTE SE VODY A VYZRAJTE NA AKVAREL!

Jak vyzrát na akva­rel. Štětcem, akva­re­lo­vý­mi pas­tel­ka­mi, fixa­mi

Monika Davidová

Vydala GRADA Publishing, a.s.

Počet stran: 128

První vydá­ní, Praha 2023

ISBN: 978-80-271-3328-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,26941 s | počet dotazů: 8213 | paměť: 75680 KB. | 22.07.2024 - 16:59:00