Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu

Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu

exmachina4
exmachina4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představte si umě­le stvo­ře­nou bytost, kte­rá se cho­vá jako člo­věk při­ro­ze­ně­ji než mno­ho lidí, kte­ré zná­te. Jak roz­li­šit umě­lou inte­li­gen­ci od té naší; doká­za­li bychom v davu roz­po­znat doko­na­lé­ho andro­i­da? A nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­ka, jak je defi­no­vá­no ono pověst­né „lid­ství“, kte­ré nás dělí od zví­řat a vše­ho syn­te­tic­ké­ho?

   Tyto otáz­ky ote­ví­rá nový film Alexe Garlanda, auto­ra sním­ků 28 dní poté či Sunshine. Nakousává tak čím dál tím sklo­ňo­va­něj­ší téma umě­lé inte­li­gen­ce, kte­rá se jako kdy­si nere­ál­ná myš­len­ka stá­vá kaž­dým rokem před­sta­vi­tel­něj­ší. Pokračuje rov­něž v tra­di­ci jed­no­ho toho­to moti­vu na plát­nech kin roč­ně. Zatímco před­lo­ni jsme moh­li vidět roman­tic­ky ladě­né dílo Ona, v dub­nu loň­ské­ho roku vyšla divá­ky roz­pa­či­tě při­ja­tá Transcendence s Johnny Deppem. Přestože je sjed­no­cu­je spo­leč­né téma, kaž­dý sní­mek ho inter­pre­tu­je po svém a námět je nako­nec to jedi­né, co je v jejich roz­lič­nos­ti spo­ju­je. Tentokrát však umě­lá inte­li­gen­ce není pou­hým soft­warem, čímž si tvůr­ci ote­vře­li vrát­ka k pří­mé inter­ak­ci mezi stro­jem a člo­vě­kem.

exmachina4

   Na počát­ku se sezna­mu­je­me s mla­dým pro­gra­má­to­rem Calebem (Domhnall Gleeson), kte­rý prá­vě vyhrál v sou­tě­ži týden se svým zaměst­na­va­te­lem. Stráví pro­to sedm dní v hor­ské vile s Nathanem (Oscarem Isaacem), jenž se stal mul­ti­mi­li­ar­dá­řem díky inter­ne­to­vé­mu vyhle­dá­va­či Modrá kni­ha. Vidina klid­né­ho týd­ne v honos­ném síd­le se roz­plý­vá poté, co Nathan Calebovi před­sta­ví svůj pře­lo­mo­vý výtvor. Ava je huma­no­i­dem s umě­lou inte­li­gen­cí a Caleb vez váhá­ní při­jme nabíd­ku podro­bit ji Turingovu tes­tu. Experimentu, kte­rým stroj pro­jde není-li zkou­še­jí­cím roz­po­znán roz­díl mezi ním a živou lid­skou bytos­tí.

   Jejich seze­ní pro­bí­ha­jí v poklid­né atmo­sfé­ře, a zatím­co Nathan trá­ví veče­ry se svým démo­nem alko­ho­lem, Caleb je Avou čím dál tím více okouz­len. Když mu tedy během výpad­ku prou­du struč­ně sdě­lí, aby za žád­ných okol­nos­tí nevě­řil Nathanovi, roz­hod­ne se Caleb na vlast­ní pěst vypá­t­rat, co se v rezi­den­ci sku­teč­ně děje. Jak vyplou­va­jí na povrch dal­ší hrůzná i pře­kva­pi­vá odha­le­ní a udá­los­ti nabe­rou prud­ký spád, začí­ná být všem jas­né, že na kon­ci týd­ne bude vše zce­la jinak. Všichni vidí situ­a­ci růz­no­ro­dě a jsou svou prav­dou i úmys­ly zasle­pe­ni nevní­ma­jíc, že nic nemu­sí být tako­vé, jak se může na prv­ní pohled zdát.

Více na Kritiky.cz
Rebecca - první Oscarový snímek Alfreda Hitchcocka Mladá žena (Joan Fontaine) se vášnivě zamiluje do bohatého, nedávno ovdovělého šlechtice M...
Trol - Norsko nemá Godzillu, má Trola! Roár Uthaug je šikovný rutinnér, který točí zábavné filmy a akci má v paži a potvrzuje to...
Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | Game Revealed (HBO) ...
Bourneovo ultimátum Není častým jevem, aby bylo každé další pokračování v sérii lepší než to předchoz...
Avengers - Nejmocnější hrdinové světa „Our world is about to break…tormented and attacked….lost from when we wake…with no way to g...

exmachina6

  Film je ide­ál­ně sla­dě­nou kom­bi­na­cí dvou roz­lič­ných polo­vin. První se nese v melan­cho­lic­kém duchu za zně­ní mystic­ky něž­né­ho soun­d­trac­ku a vlíd­ně vta­hu­je divá­ka do děje. Druhá je pak rych­lou, str­hu­jí­cí jízdou, kte­rá svou prud­kos­tí a až horo­ro­vým náde­chem člo­vě­ku doká­že vel­mi jed­no­du­še zvý­šit tep. Dost pod­stat­ný roz­díl, říká­te si? Tvůrci ovšem vel­mi důmy­sl­ně potla­či­li jejich kon­trast a sní­mek pro­to půso­bí jako soudrž­ný celek, kte­rý onen dojem dvou roz­díl­ných polo­vin v žád­ném pří­pa­dě nena­vo­zu­je. Třešničkou na dor­tu je pak mír­ně oče­ká­va­tel­né vyús­tě­ní, jehož vyzně­ní vysí­lá jed­no­znač­ný morál­ní apel.

    Závěr je snad jedi­nou vadou na krá­se; zasek­nout konec hned po zavře­ní výta­ho­vých dve­ří by dle mě cel­ko­vý dojem pod­stat­ně umoc­ni­lo. Jinak je ovšem kri­ti­ka ve sle­pé ulič­ce. Na své si při­jdou všich­ni – science ficti­on hedo­ni­ci, milov­ní­ci akce, ovšem i ti, kdo nepo­hrd­nou psy­cho­lo­gic­kou jed­no­hub­kou nebo kdo si po fil­mu rádi roz­jí­ma­jí. Přitom jsou ovšem všech­ny tyto aspek­ty pre­ciz­ně sla­ze­ny a prá­vě díky kom­pakt­nos­ti mohu s čis­tým srd­cem pro­hlá­sit, že tohle se tedy váž­ně poved­lo. Film o zaká­za­né lás­ce, mezi­lid­ské nedů­vě­ře i pře­mí­tá­ní, zda si člo­věk může hrát na Boha a tvo­řit život. Co by nám dalo prá­vo mít kon­t­ro­lu nad něčím, co je schop­né samo­stat­né­ho uva­žo­vá­ní?


Podívejte se na hodnocení Ex Machina na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Matrix Revolutions10. listopadu 2003 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás…Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů zklamal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do temnoty20. září 2013 Star Trek: Do temnoty Posted in
  • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera26. srpna 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Nejnovější spoiler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey patřit k temné straně - bude z ní Sith? Vše se dozvíme 19.12.2019. Posted in Spoilery
  • Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%13. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tudíž hrstka rebelů hodného Odboje prchá před obří flotilou zlého Prvního řádu a Rey podává […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38918 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69819 KB. | 01.12.2023 - 14:29:23