Kritiky.cz > Recenze knih > Maria Montessoriová - učitelka nové doby

Maria Montessoriová - učitelka nové doby

teacher 4784917 1920
teacher 4784917 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marie Montessoriová byla význam­ná osob­nost ve výcho­vě a vzdě­lá­vá­ní dětí. Taktéž prv­ní ženou, kte­rá se sta­la lékař­kou. Laura Baldiniová je autor­kou romá­nu s názvem Maria Montessoriová, kte­rá do detai­lu popi­su­je úspěch i těž­ké roz­hod­nu­tí této sil­né ženy. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. 

large 1 1

Děj romá­nu vás zave­de do Říma, kde Maria stu­do­va­la i měla svou rodi­nu. Její otec od začát­ku nesou­hla­sil, že Maria stu­du­je medi­cí­nu. Kdežto Renilde, její mat­ka jí ve všem pod­po­ro­va­la. Studia úspěš­ně zvlád­la i již během nich dosta­la nabíd­ku prá­ce, aby pomá­ha­la na psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ce jako asi­s­tent­ka. Maria tuto prá­ci při­ja­la a pra­co­va­la s nesku­teč­ným zápa­lem. Pomocí růz­ných pomů­cek ze dře­va, kte­ré pou­ží­va­la u dětí posti­že­ných růz­ný­mi ner­vo­vý­mi cho­ro­ba­mi se jí poda­ři­ly prů­lo­mo­vé věci. Její kole­ga Giuseppe jí roz­hod­ně není lhos­tej­ný. Jak se Maria roz­hod­ne? Jaká úska­lí ji ješ­tě život při­ne­se? Tak to už dozví­te, pokud se začte­te do této úžas­né novin­ky.

Kniha se mně oprav­du moc líbi­la a dlou­ho budu někte­ré pasá­že vstře­bá­vat. Tematicky je mně blíz­ká, jeli­kož jsem stu­do­va­la lékař­skou fakul­tu a měla mož­nost pro­žít stej­né oka­mži­ky na pitev­ně jako Maria.  Nakonec jsem se ale sta­la uči­tel­kou a mno­ho zku­še­nos­tí i zna­los­tí z lékař­ské fakul­ty vyu­ži­ji při prá­ci s dět­mi. Marie Montessoriová byla báječ­ná lékař­ka, uči­tel­ka i sil­ná žena, kte­rá si zaslou­ží nejen můj obdiv. Nesmírně si ji vážím, jeli­kož s jakou pílí, pre­ciz­nos­tí a hou­žev­na­tos­tí dosáh­lo toho, že doká­za­la změ­nit život mno­ha dětí s posti­že­ním, ale i pří­stup peda­go­gů a vycho­va­te­lů k dětem, to je oprav­du obdi­vu­hod­né. Zasloužila se o zalo­že­ní výchov­ně vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Montessori, se kte­rým jsem se během své peda­go­gic­ké pra­xe sezná­mi­la  a měla mož­nost děti dopro­vá­zet díky tomu pro­gra­mu na jejich ces­tě za pozná­ním.

Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Způsob, jakým autor­ka vyprá­ví je veli­ce zají­ma­vý. Zaujala mě i část, jak Maria stu­do­va­la medi­cí­nu, jaké pře­káž­ky muse­la pře­ko­nat a také část, kdy se muse­la roz­hod­nout, jak se nako­nec posta­ví ke vzta­hu s Giuseppem a co vše při­tom ztra­tí.

Kniha má 280 stran, roz­dě­le­na na jed­not­li­vé kapi­to­ly, kte­rá autor­ka pojme­no­va­la pod­le mís­ta, kde se ode­hrá­va­jí a leto­poč­tem, na kon­ci je uve­den doslov a jak to nako­nec vše dopadlo.

Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem uči­tel­kám a uči­te­lům, také všem, co mají rádi sil­né ženy i sil­né pří­běhy. A nejen jim. Tento krás­ný román oprav­du sto­jí za pře­čte­ní.

Marie Montessoriová (1870-1952) byla výrazná osob­nost, pochá­ze­la ze zámož­né ital­ské rodi­ny, v roce 1896 se sta­la prv­ní dok­tor­kou medi­cí­ny v Itálii, zají­ma­la se o výcho­vu men­tál­ně posti­že­ných dětí a o otáz­ku dět­ských ner­vo­vých cho­rob, poz­dě­ji se věno­va­la pro­pa­ga­ci své­ho pro­gra­mu vzdě­lá­vá­ní. Autorka romá­no­vou for­mou při­bli­žu­je nároč­nou ces­tu této inte­li­gent­ní vzdě­la­né dív­ky, kte­rá se díky vlast­ní hou­žev­na­tos­ti a cíle­vě­do­mos­ti vypra­co­va­la mezi odbor­nou špič­ku ve svém obo­ru. Kvalitně napsa­ný, čti­vý a zají­ma­vý bio­gra­fic­ký román pou­ta­vým způ­so­bem sezná­mí čte­ná­ře s počát­ky kari­é­ry této význam­né ital­ské peda­gož­ky a zakla­da­tel­ky výchov­ně vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Montessori.

Ukázka z kni­hy:

„Je to sen­zač­ní úspěch, signo­ri­no dot­to­res­so. Díky výsled­ku zkou­šek se zná­most vaše­ho jmé­na roz­ší­ři­la dale­ko za ital­ské hra­ni­ce. Převrátila jste celý náš škol­ský sys­tém naru­by a zpo­chyb­ni­la ho! „Tvář pro­fe­so­ra Sciamanny celá záři­la. Nadšeně pře­chá­zel po kan­ce­lá­ři. Vedle tyg­ra a lva nyní visel na zdi ješ­tě vycpa­ný kro­ko­dýl, z něhož vychá­zel mír­ně nakys­lý zápach.

Giuseppe si odkaš­lal, ale než se dostal ke slo­vu, kon­sta­to­va­la Maria:“ Ten expe­ri­ment jsme pro­ved­li spo­leč­ně s dok­to­rem Montessanem !

„Ano, jistě,„odpověděl pro­fe­sor a odmí­ta­vě mávl rukou.

V písem­ných zprá­vách, kte­ré pra­vi­del­ně dostá­val, byla uve­de­na jmé­na obou, ale zdá­lo se, že Sciamanna přes­ně ví, čí záslu­hou děti při zkouš­ce dosáh­ly tak dob­rých výsled­ků.

„Na minis­ter­stvu uzna­li, že se správ­nou pod­po­rou mohou i sla­bo­du­ché děti dosáh­nout vzdě­lá­ní tak, aby z nich sta­li hod­not­ní čle­no­vé naší spo­leč­nos­ti. Zodpovědný minis­tr pro­to vydal roz­hod­nu­tí, že se napříš­tě bude věno­vat vět­ší pozor­nost pří­pra­vě vycho­va­te­lek na prá­ci se sla­bo­my­sl­ný­mi paci­en­ty.“

 

Několik slov o autor­ce:

Laura Baldiniová, vlast­ním jmé­nem Beate Maly (nar.1970), pra­co­va­la jako uči­tel­ka a potom se roz­hod­la pro spi­so­va­tel­skou dráhu. V roce 2007 zís­ka­la grant na prv­ní kni­hu a od té doby vyda­la řadu his­to­ric­kých a detek­tiv­ních romá­nů. Žije s man­že­lem a tře­mi dět­mi ve Vídni.

Autor: Laura Baldiniová

Přeložila: Zuzana Hanešková

Žánr: román pro ženy, belet­rie

Vydáno: 2021, Ikar, Euromedia, Praha

Počet stran: 280

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4502-6


  • Náhledová fot­ka od 14995841Pixabay
  • Fotka kni­hy: Euromedia Group, a. s. – Ikar

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50502 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71716 KB. | 20.06.2024 - 15:22:59