Kritiky.cz > Speciály > Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Misenka
Misenka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po vel­kém úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek a vel­kém množ­ství dopi­sů, v nichž návštěv­ní­ci pro­si­li o opě­tov­né uve­de­ní may­o­vek na plát­na kin, roz­hod­lo vede­ní Československého fil­mu o novém zakou­pe­ní autor­ských práv a mono­po­lu na čty­ři nej­lep­ší fil­my (jed­ná se o tzv. obno­ve­né pre­mi­é­ry). Co se týče fil­mo­vých kopií, v té době byly vyro­be­ny asi tak­to: pro Poklad na Stříbrném jeze­ře 4 širo­ko­úh­lé kopie s pomě­rem stran 1:2,35, dále 3 kopie roz­ší­ře­né s pomě­rem stran 1:1,66 a asi 6 kopií bylo 16mm for­má­tu. Film Vinnetou byl obno­ven pou­ze v širo­ko­úhlém for­má­tu 1:2,35 v počtu 4 kopií. Vinnetou - Rudý gentle­man byl obno­ven podob­ně jako Poklad na Stříbrném jeze­ře, tedy v širo­ko­úhlém, roz­ší­ře­ném i 16mm for­má­tu. Pro film Vinnetou - Poslední výstřel byly dodá­ny pou­ze širo­ko­úh­lé kopie. Poklad Inků byl obno­ven ve všech obra­zo­vých for­má­tech. Uvedený počet vyro­be­ných kopií pla­til pou­ze pro Slovensko. Počet vyro­be­ných kopií pro Českou repub­li­ku byl vyš­ší, neboť měla vět­ší počet kra­jů. K fil­mům byl vyro­ben i nový pro­pa­gač­ní mate­ri­ál.

V červ­nu roku 1984 byl na 35. roč­ní­ku Filmového fes­ti­va­lu pra­cu­jí­cích pro­mí­tán Poklad na Stříbrném jeze­ře. Všechna fil­mo­vá před­sta­ve­ní v kinech a let­ních amfi­te­át­rech byla hned od začát­ku bez­na­děj­ně vypro­da­ná. Celostátní obno­ve­ná pre­mi­é­ra fil­mu se usku­teč­ni­la v čer­ven­ci 1984. V pro­sin­ci 1984 při­šel do kin nemé­ně úspěš­ný Vinnetou, v úno­ru 1985 násle­do­val Vinnetou - Rudý gentle­man a po něm v červ­nu 1985 Vinnetou - Poslední výstřel. K čtve­ři­ci may­o­vek se při­dal ješ­tě Poklad Inků s neo­me­ze­ným mono­po­lem na pro­mí­tá­ní.

V roce 1984 nastou­pil také nový fil­mo­vý nosič video, na kte­rý se zača­ly pře­pi­so­vat mno­hé fil­my. Také Poklad na Stříbrném jeze­ře a celá tri­lo­gie Vinnetou byly v roce 1987 vydá­ny na video­ka­ze­tách. Zprvu se půj­čo­va­ly pou­ze orga­ni­za­cím, poz­dě­ji i veřej­nos­ti pro­střed­nic­tvím kniho­ven. Po revo­lu­ci se koneč­ně dosta­ly i do sítí pro­de­jen. Ve spo­lu­prá­ci s vyda­va­tel­stvím Davay je vydal Lucernafilm. V roce 1993 vyda­la celou sérii may­o­vek (s výjim­kou Pokladu Inků) spo­leč­nost Densy Home Video. V témže roce byl vyro­ben i nový čes­ký dabing k těm fil­mům, kte­ré neby­ly pro­mí­tá­ny v kinech.

Do roku 1989 se may­ov­ky těši­ly poměr­ně vel­ké obli­bě, avšak po revo­lu­ci zača­la návštěv­nost poma­lu kle­sat, neboť se do kin dostá­va­ly nové fil­my, kte­ré se v dobách minu­lé­ho reži­mu nemoh­ly v kinech pro­mí­tat. Po záni­ku stát­ní­ho mono­po­lu pře­vza­ly autor­ská prá­va nástup­né orga­ni­za­ce. Mayovky se uvá­dě­ly už jen spo­ra­dic­ky a spí­še na dět­ských fil­mo­vých před­sta­ve­ních. V roce 1995 defi­ni­tiv­ně skon­či­lo veřej­né pro­mí­tá­ní may­o­vek v kinech. Zůstaly jen vzpo­mín­ky na tu slav­nou dobu, kte­ré u mno­hých nad­šen­ců a vel­kých milov­ní­ků may­o­vek pře­tr­vá­va­jí až dodnes.


Poznámky:

Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1964-1970 jsme čer­pa­li pře­de­vším z pro­gra­mů kin uve­de­ných v týde­ní­cích Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, kte­ré jsou archi­vo­vá­ny v knihov­ně NFA. Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1976-1982 jsme čer­pa­li z pro­gra­mů kin uve­de­ných v měsíč­ní­ku Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a v týde­ní­ku Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu.

[1] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1967, roč. 13, č. 3, s. 154.
[2] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 298.
[3] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1966-1970. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1976. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 263-341. -- Konkrétní záznam na s. 309.
[4] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 25, s. 1.
[5] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 37, s. 3.
[6] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 315.
[7] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1989, roč. 35, č. 6, s. 321.
Informace o tech­nic­kém sta­vu kopií, vstup­ném, roz­dě­le­ní fil­mů do kate­go­rií apod. posky­tl - Pavol Tomašovský, býva­lý zaměst­na­nec růz­ných orga­ni­za­cí někdej­ší­ho Československého stát­ní­ho fil­mu. Publikováno 5.3. 2009, aktu­a­li­zo­vá­no 20. září 2012.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Filmové mayovky v československých kinech


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • LIVE | France vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds12. května 2022 LIVE | France vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Megan Is Missing (2011)29. října 2014 Megan Is Missing (2011) Megan is missing patří mezi hororový subžánr "found footage" (zkráceně FF), jehož prvními odvážnými pionýry byly takové úctyhodné kousky jako třeba filmy Kanibalové nebo Záhada Blairwitch. […] Posted in Filmové recenze
  • #2110: Batman: Zatracení10. března 2020 #2110: Batman: Zatracení Batman: Zatracení (Batman: Batman: Damned)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2020. Komiks původně vyšel jako "Batman: Damned" v roce 2019. České vydání má 176 stran a […] Posted in Recenze komiksů
  • Futuregate112. března 2015 FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL Druhý ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní filmová přehlídka přinese legendární Vetřelce, oceněnou vesmírnou komedii The History of Future Folk, […] Posted in Festivaly
  • Osamělý svobodný muž – 4810. června 2021 Osamělý svobodný muž – 48 Posted in Komiks
  • Pro Samu (For Sama) – Recenze – 80%9. března 2020 Pro Samu (For Sama) – Recenze – 80% Na Oscara nominovaný dokument Pro Samu natočila ve spolupráci s britským dokumentaristou Edwardem Wattsem mladá syrská reportérka Waad Al-Kateab, která žila v nejlidnatějším […] Posted in Filmové recenze
  • Hold Your Breath (2012)31. května 2017 Hold Your Breath (2012) Pokud pojedete okolo hřbitova, raději zadržte dech! Mohlo by se vám totiž stát, že se vás pokusí zmocnit nějaká ta zvrácená duše… Skupina přátel se vydává na pár dní […] Posted in Horory
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo19. září 2023 Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo Většina z nás si pamatuje své prarodiče a jejich vyprávění o životě dávno minulém. Každá rodina má své příběhy, které se předávají z generace na generaci a postupně rostou a košatí do […] Posted in Recenze knih
  • Robinsonův ostrov - 20. 2. 201723. února 2017 Robinsonův ostrov - 20. 2. 2017 11. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/TAaqiFJOv_0 Posted in Reality show

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17028 s | počet dotazů: 276 | paměť: 71940 KB. | 25.07.2024 - 16:00:54