Kritiky.cz > Speciály > Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982

Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982

Misenka
Misenka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let se vede­ní Československého stát­ní­ho fil­mu roz­hod­lo pro­dlou­žit mono­pol na pro­mí­tá­ní základ­ní pěti­ce fil­mů: Poklad na Stříbrném jeze­řeVinnetouVinnetou - Rudý gentle­manOld Shatterhand a Vinnetou - Poslední výstřel. Protože v té době dochá­ze­lo k ome­ze­ní výro­by fil­mo­vých kopií na zákla­dě sní­že­ných dodá­vek výrob­ní suro­vi­ny z NDR, dosta­li jsme na sklad pou­ze 4-5 kopií z kaž­dé­ho titu­lu, což bylo pro Slovensko málo. V Česku to bylo podob­né. Kopie těch­to pěti may­o­vek byly vyro­be­ny pou­ze v obra­zo­vém for­má­tu 1:1,66, neby­ly širo­ko­úh­lé a to z toho důvo­du, že ten­to obra­zo­vý for­mát se mohl pro­mí­tat jak v kině širo­ko­úhlém na roz­ší­ře­né plát­no, tak v kině kla­sic­kém. Diváci však byli zkla­ma­ní, když na fil­mo­vém plát­ně vidě­li mís­to celé­ho Vinnetoua jen jeho obra­zo­vou polo­vi­nu. 16mm fil­my už v tom­to obdo­bí neby­ly pro­mí­tá­ny, stej­ně tak už nebyl dodá­ván nový pro­pa­gač­ní mate­ri­ál, pra­cov­ní­ci kin si ho muse­li vyro­bit sami, neboť původ­ní byl v roce 1974 vyřa­zen. Některá kina si však reklam­ní mate­ri­ál pone­cha­la a nyní ho zno­vu vyu­ži­la. V kinech se fil­my obje­vi­ly v polo­vi­ně květ­na 1976 a běže­ly v těs­ném sle­du za sebou.

Poznámka k níže uvá­dě­ným datům: Po roce 1968 pře­sta­ly vychá­zet týde­ní­ky Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, odkud jsme dří­ve čer­pa­li infor­ma­ce o aktu­ál­ních pro­gra­mech kin v Praze a vel­kých měs­tech. K dis­po­zi­ci máme pou­ze měsíč­ník Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu, pro­to uvá­dí­me pou­ze data ofi­ci­ál­ních dis­tri­buč­ních pre­mi­ér a pre­mi­ér v praž­ských kinech.

Společně s pěti­cí oblí­be­ných may­o­vek byl v roce 1975 zakou­pen také širo­ko­úh­lý film Mezi Supy. Celostátní pre­mi­é­ra byla sta­no­ve­na na 18. červ­na 1976. Pražská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la 13. květ­na 1976 v kině Květen, kde byl sní­mek pro­mí­tán tři týd­ny. Návštěvnost fil­mu Mezi Supy byla pod­stat­ně niž­ší než u may­o­vek pro­mí­ta­ných v šede­sá­tých letech - za rok od pre­mi­é­ry zhlédlo sní­mek 893.568 divá­ků [7] - ale přes­to se Mezi Supy řadí k nej­ú­spěš­něj­ším fil­mům němec­ké pro­duk­ce, pro­mí­ta­ným v našich kinech od polo­vi­ny sedm­de­sá­tých do kon­ce osm­de­sá­tých let.

V roce 1977 byly zakou­pe­ny fil­my z mexic­ké­ho a ori­en­tál­ní­ho pro­stře­dí: Poklad Aztéků, Pyramida boha Slunce, Žut, Divokým Kurdistánem a V říši stří­br­né­ho lva. Tyto fil­my, včet­ně sním­ku Mezi Supy, se pro­mí­ta­ly v kinech pou­ze na širo­ko­úhlém for­má­tu 1:2,35. Kopie v obra­zo­vém for­má­tu 1:1,66 a 16mm neby­ly vůbec vyro­be­ny, tak­že divá­ci z malých ves­nic muse­li dojíž­dět do sou­sed­ních obcí, kde měli v kině širo­ko­úh­lý for­mát. Tak vel­ké popu­la­ri­ty, jako v šede­sá­tých letech, však už nové sním­ky nedo­sáh­ly. V tom­to obdo­bí se vede­ní Československého fil­mu roz­hod­lo, že ostat­ní fil­my jako Old Surehand, Old Firehand, Vinnetou a míšen­ka Apanači, Petrolejový princ a Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­tinebu­dou v kinech pro­mí­tá­ny. Důvodem byla různá úspor­ná opat­ře­ní teh­dej­ší doby.

Datum dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry Pokladu Aztéků sta­no­vi­la Ústřední půj­čov­na fil­mů na 10. břez­na 1978. V Praze byl sní­mek pro­mí­tán již v rám­ci 28. roč­ní­ku Filmového fes­ti­va­lu pra­cu­jí­cích, a to 24. červ­na 1977 ve Sportovní hale PKOJF a 25. červ­na 1977 na Zimním sta­di­o­nu Eden. Klasická praž­ská pre­mi­é­ra pro­běh­la 7. čer­ven­ce 1977 v kině 64 U Hradeb, kde byl sní­mek pro­mí­tán dva týd­ny. V prů­bě­hu jed­no­ho roku zhlédlo film pou­ze 543.052 divá­ků [7]. Celostátní pre­mi­é­ra fil­mu Pyramida boha Slunce se ode­hrá­la 24. břez­na 1978. Pražská pre­mi­é­ra pro­běh­la 20. říj­na 1977 v kině Světozor, kde byl sní­mek na pro­gra­mu tři týd­ny. Během jed­no­ho roku od pre­mi­é­ry shlédlo film 539.202 divá­ků [7].

Série ori­en­tál­ních may­o­vek byla při­pra­ve­na k pro­mí­tá­ní již v roce 1979, ale nako­nec se vede­ní Československého fil­mu roz­hod­lo, že budou pro­mí­tá­ny v roce 1980 v krát­kých odstu­pech. Jako prv­ní byl do čes­ko­slo­ven­ské dis­tri­buce uve­den film Divokým Kurdistánem, jehož celo­stát­ní pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la 30. květ­na 1980. Pražskou pre­mi­é­ru si odbyl 17. dub­na 1980 v kině 64 U Hradeb, kde byl pro­mí­tán po dobu dvou týd­nů. Dne 27. červ­na 1980 pro­běh­la celo­stát­ní pre­mi­é­ra sním­ku V říši stří­br­né­ho lva, kte­rý vol­ně nava­zu­je na před­cho­zí film. Návštěvníci praž­ských kin si ten­to­krát muse­li na pre­mi­é­ru počkat, a to až do 10. čer­ven­ce 1980, kdy byl sní­mek pro­mí­tán po dobu dvou týd­nů v tra­dič­ním may­ov­ském kině 64 U Hradeb. Jako posled­ní byl do dis­tri­buč­ní sítě kin uve­den sní­mek Žut. Celostátní pre­mi­é­ra byla naplá­no­vá­na na 18. čer­ven­ce 1980, praž­ská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la 1. červ­na 1980 v kině Květen, kde byl na pro­gra­mu do 18. červ­na 1980. Orientální may­ov­ky byly v našich kinech pro­mí­tá­ny pou­ze dva roky, a to i přes­to, že byl mono­pol zakou­pen na pět let. Kvůli růz­ným úspor­ným opat­ře­ním té doby leže­ly fil­my nevy­u­ži­té ve skla­dech. Návštěvnost těch­to sním­ků byla ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi may­ov­ka­mi veli­ce níz­ká, pohy­bo­va­la se oko­lo 300.000 divá­ků [7].


Poznámky:

Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1964-1970 jsme čer­pa­li pře­de­vším z pro­gra­mů kin uve­de­ných v týde­ní­cích Literární novi­ny a Kulturní tvor­ba, kte­ré jsou archi­vo­vá­ny v knihov­ně NFA. Informace o ter­mí­nech pre­mi­ér pro léta 1976-1982 jsme čer­pa­li z pro­gra­mů kin uve­de­ných v měsíč­ní­ku Přehled kul­tur­ních pořa­dů v Praze a v týde­ní­ku Zpravodaj čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu.

[1] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1967, roč. 13, č. 3, s. 154.
[2] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 298.
[3] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1966-1970. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1976. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 263-341. -- Konkrétní záznam na s. 309.
[4] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 25, s. 1.
[5] Filmové infor­ma­ce. 1965, roč. 16, č. 37, s. 3.
[6] HAVELKA, Jiří. Čs. fil­mo­vé hos­po­dář­ství : 1961-1965. Praha : Československý fil­mo­vý ústav, 1975. Kapitola - Ústřední půj­čov­na fil­mů, s. 255-324. -- Konkrétní záznam na s. 315.
[7] Film a doba : měsíč­ník pro fil­mo­vou kul­tu­ru. 1989, roč. 35, č. 6, s. 321.
Informace o tech­nic­kém sta­vu kopií, vstup­ném, roz­dě­le­ní fil­mů do kate­go­rií apod. posky­tl - Pavol Tomašovský, býva­lý zaměst­na­nec růz­ných orga­ni­za­cí někdej­ší­ho Československého stát­ní­ho fil­mu. Publikováno 5.3. 2009, aktu­a­li­zo­vá­no 20. září 2012.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Filmové mayovky v československých kinech


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Escapists16. října 2016 The Escapists Hra zdarma pro Xbox live Gold pro Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=ImbxRB-ONWg Posted in Novinky ze světa her
  • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Driftmark | BTS: S1 EP5 | Dům draka (HBO)23. září 2022 Driftmark | BTS: S1 EP5 | Dům draka (HBO) Posted in Videa
  • God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku....4. listopadu 2020 God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku.... God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku. Myslí si to tester s přezdívkou Sami @ Unleash the Hype který na svůj Twitter napsal, že v SIE Santa Monica Studio pracují na […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Medvěd na koksu29. března 2023 Medvěd na koksu Škoda, že potenciálně fajn bizárního a ujetého námětu se chopila zrovna Elizabeth Banks, kde už dopředu bylo rozhodnuto, že půjde o špatný film, ale doufal jsem, že to bude aspoň […] Posted in Krátké recenze
  • A-Team [81%]10. srpna 2010 A-Team [81%] http://www.csfd.cz/film/238134-a-team/ V kinech ČR: 17.06.2010 V kinech SK: 17.06.2010 Filmová předělávka v americe popůlárního seriálu, asi jako u nás svého času byl MacGyver, […] Posted in Filmové recenze
  • Zaklínač (2019) (seriál)26. prosince 2019 Zaklínač (2019) (seriál) Před koncem roku nám Netflix udělil další seriálovou letošní událost ( že jich letos sakra bylo!) a byť mám menší připomínky, tak je to rozhodně velkolepá Fantasy nádhera a nový nástupce […] Posted in Krátké recenze
  • Bolest a sexuální dysfunkce mužů8. června 2018 Bolest a sexuální dysfunkce mužů MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexuálními dysfunkcemi podrobně zabývá již ve svých předešlých publikacích, nyní se však více zaměřuje na tyto poruchy ve spojitosti s bolestí. Zabývá se všemi […] Posted in Recenze knih
  • Far Cry - Zakladatel všech her s otevřeným světem!14. srpna 2021 Far Cry - Zakladatel všech her s otevřeným světem! Když se blíží premiéra nejnovějšího Far Cry, nesmíme zapomenout na zakladatele celé hry. Na první Far Cry. V roce 2004 vyšla přelomová grafická hra, která neničila grafické karty, ale […] Posted in Recenze her
  • Novinky na DVD a VHS v Dubnu31. března 2004 Novinky na DVD a VHS v Dubnu Mnoho zajímavých filmů a dokumentů bude mít premiéru na VHS a DVD v dubnuS.W.A.T. /S.W.A.T/ akční komedie Režie: Clark Johnson Hrají: Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle […] Posted in DVD a Video Tipy

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75209 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71979 KB. | 23.07.2024 - 10:51:29