Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.

Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.

MlceniNahl
MlceniNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kde by byl psy­cho­lo­gic­ký a kri­mi­nál­ní thriller a vlast­ně i horor bez posta­vy, kte­rou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez své­ho úžas­né­ho před­sta­vi­te­le Anthony Hopkinse? Pro mě osob­ně se jed­ná o nej­ge­ni­ál­něj­ší­ho maso­vé­ho vra­ha ve fil­mo­vé his­to­rii a jed­nu z nej­lé­pe zahra­ných rolí vůbec. I kdy­by Jonathan Demme nena­to­čil nic jiné­ho, „Mlčení jeh­ňá­tek“, tak tro­chu zprz­ně­né fil­mem „Hannibal“ a „Hannibal – Zrození“, je jed­ním z nej­lep­ších horo­rů všech dob. Kromě Anthony Hopkinse na tom mají podíl reži­sér, ale také před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role, agent­ka Starlingová v podá­ní Jodie Foster.

Jako kdyby se vám díval rovnou do duše.

Co je na „Mlčení jeh­ňá­tek“ nej­po­zo­ru­hod­něj­ší? Hannibal Lecter zde v pod­sta­tě není v cen­t­ru pozor­nos­ti, respek­ti­ve není v hlav­ním zájmu vyšet­řo­va­te­lů. A i když se mu daří uprch­nout, sku­teč­ně doko­na­lým způ­so­bem, stá­le je důraz kla­den na hle­dá­ní Buffalo Billa, vra­ha, kte­rý sta­hu­je ženy z kůže. Přesto byl Anthony Hopkins nomi­no­ván na Oscara za hlav­ní roli, také ho zís­kal, stej­ně jako Jodie Foster za Clarice, Jonathan Demme za režii, Ted Tally za scé­nář. Film se stal i nej­lep­ším fil­mem na pře­dá­vá­ní v roce 1992. Na horor to není špat­né, že? Jeden z mála horo­ro­vých sním­ků, kte­rý se dostal tak vyso­ko v hod­no­ce­ní kri­ti­ků. Vlastně, co si bude­me poví­dat, je to jedi­ný horor, kte­rý zís­kal tolik oce­ně­ní. „Moucha“ to měla za efek­ty, pou­ze „Dr. Jekyll a pan Hyde“ zís­kal Oscara za nej­lep­ší­ho her­ce v hlav­ní roli.

Úžasný anděl smrti.

Film je pře­de­vším o Clarice Starlingové a o jejím pát­rá­ní po Buffalo Billovi, ale také o tom, jak sama spa­dá do hlu­bin ve chví­li, kdy se setká­vá s Hannibalem Lecterem a nechá se jím více méně ovlád­nout. V tom­to fil­mu nevi­dí­me pokra­čo­vá­ní jejich vzta­hu, ale lep­ší, než se podí­vat na „Hannibala“, kte­rým u mě napros­to pro­pa­dl reži­sér Ridley Scott, je vhod­něj­ší si pře­číst stej­no­jmen­nou kni­hu Thomase Harrise, kte­rá vztah Clarice a Hannibala roz­ví­jí až do kon­ce. Navíc si jako Clarice může­te pořád před­sta­vo­vat Jodie Foster a ne Julianne Moore, kte­rá roz­hod­ně není špat­ná hereč­ka, ale „Hannibal“ se pros­tě nepo­ve­dl. Co si bude­me poví­dat, i „Červený drak“ je lep­ší.

Od tohohle se určitě nechte pozvat dál...

Na „Mlčení jeh­ňá­tek“ není tolik důle­ži­té hle­dá­ní Buffalo Billa, ale prá­vě vztah Clarice s Hannibalem a jejich „spo­leč­né“ pát­rá­ní a sbli­žo­vá­ní. Divák se těší na chví­li, kdy se na obra­zov­ce zno­vu obje­ví Anthony Hopkins a před­ve­de nám svou snad nej­lep­ší roli. Jeho zdvo­ři­lost a geni­a­li­ta v kon­tras­tu s psy­cho­pa­tis­mem je sku­teč­ně uhran­či­vá a je nám sko­ro líto, že se s ním ve fil­mu nese­tká­vá­me více. Pouze 17 minut z celých 118, což je hod­ně krát­ký výkon na hlav­ní roli a záro­veň nej­krat­ší čas, kte­rý kdy na plát­ně strá­vil herec oce­ně­ný Oscarem v této kate­go­rii.

Clarice něco objevila.

„Mlčení jeh­ňá­tek“ pros­tě musí­te vidět. Když jej uvi­dí­te, pocho­pí­te, proč je Hannibal Lecter tak oblí­be­nou posta­vou a proč zna­me­nal tako­vý mez­ník v rám­ci žán­ru. Mnoho fil­mů se ho pak sna­ži­lo více či méně napo­do­bit. Ale Hannibal Lecter je pros­tě jen jeden. Pro mě osob­ně se jed­ná o jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších horo­rů vůbec, kte­rý sta­vím hned ved­le „Osvícení“ Stanleyho Kubricka. Někdy je mi líto, že Demme nena­tá­čel „Hannibala“. Možná by si zahrá­la i Jodie.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Úžasné výko­ny Jodie Foster a Anthony Hopkinse, skvě­lá režie Jonathana Demma a jeden z neji­ko­nič­těj­ších psy­cho­pa­tů celé fil­mo­vé i lite­rár­ní his­to­rie. Tenhle film pros­tě sto­jí za to. Ani na chví­li nenu­dí.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Já nemám co vytknout. Jak jsem řekl, jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších horo­rů. Je pro­myš­le­ný, je zají­ma­vý a ohro­mí vás. Takových je málo, bohu­žel.


Podívejte se na hodnocení Mlčení jehňátek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20020 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71727 KB. | 22.06.2024 - 18:43:10