Kritiky.cz > Recenze knih > Můj rok 1982

Můj rok 1982

Fotka od Pexels z Pixabay
Fotka od Pexels z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok 1982 vel­mi boha­tý na růz­né udá­los­ti. Tato kni­ha vás celým rokem pro­ve­de. Dozvíte se, jaká byla poli­tic­ká situ­a­ce, jak to vypa­da­lo ve ško­lách, co se pro­dá­va­lo na čer­ném trhu, jaká byla prů­měr­ná mzda, co co stá­lo. Také kdo z význam­ných osob­nos­tí se naro­dil, jak to bylo vlast­ně v kul­tu­ře, jaké kape­ly byly na vrcho­lu, jak u nás, tak i v zahra­ni­čí, jak to bylo s fil­my, kte­ré byly vel­mi sle­do­va­né, kni­hy, kte­ré vychá­ze­ly. Dozvíte se, jaká byla móda, co se vlast­ně nosi­lo a bylo jak se říká „in“, čím jsme ces­to­va­li a kam, jak to bylo s kos­mo­nau­ti­kou. Nesmí chy­bět ani spor­tov­ní situ­a­ce. Autor neza­po­mněl při­dat kalen­dári­um, co se kdy udá­lo od led­na, až do pro­sin­ce, měsíc po měsí­ci. 

Kniha je nabi­tá zají­ma­vý­mi udá­lost­mi, kte­ré ve vás mohou vyvo­lat nos­tal­gii, úsměv, mož­ná i slzy. Můžete srov­ná­vat, jak to vypa­da­lo dří­ve a jak to vypa­dá dnes. Změnilo se toho hod­ně nebo ne? To už musí­te posou­dit vy a začíst se do této báječ­né kni­hy.

A101B0N0000824 velka

Tato kni­ha mě oprav­du hod­ně zau­ja­la, jeli­kož jsem roč­ník 1982 byl to pro mě návrat do mého roku naro­ze­ní. Myslím si, že se poved­la a že ji oce­ní lidé naro­ze­ní v tom­to roce, také ti, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vý a mož­ná tro­chu netra­dič­ní dárek pro své blíz­ké, či kama­rá­dy v rod­ném lis­tu s datem roku 1982. Věřte, že jim udě­lá radost, tak jako udě­la­la mně.

A víte, co se vlast­ně zají­ma­vé­ho udá­lo? Kdo by si nevzpo­mněl na neob­lí­be­ný škra­loup v mlé­ce v mateř­ské ško­le? Já roz­hod­ně ano. Mezi nej­ví­ce hra­né pís­nič­ky pat­ři­ly pře­de­vším Dívka na inze­rát od Michala Davida, Holky z naší škol­ky od Stanislava Hložka či Okno mé lás­ky Petra Jandy. Kdo by neznal fil­my o bás­ní­cích, Štěpána, či Kendyho? Tenisový svět poznal novou hvězdu jmé­nem Ivan Lendl. V nemoc­ni­ci St Marys v Paddingtonu v západ­ním Londýně se naro­dil princ William. Prostě se ten­to rok udá­lo mno­ho zají­ma­vých věcí. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Pojďte se na chví­li zasmát, tro­chu se zamys­let a zavzpo­mí­nat. Pojďte na chví­li „pobe­jt“ do roku 1982. Tato kni­ha je věno­vá­na všem, kte­ří se v tom­to roce naro­di­li nebo se o něm chtě­jí něco dozvě­dět. A pokud kni­hu chce­te sami věno­vat něko­mu blíz­ké­mu, urči­tě mu to udě­lá radost.

Ukázka z kni­hy:

Vůbec prv­ní CD pře­hrá­vač zača­la v roce 1982 pro­dá­vat japon­ská spo­leč­nost Sony, kte­rá spo­lu s nizo­zem­ským elek­tro­nic­kým kon­cer­nem Philips stá­la u zro­du kom­pakt­ních dis­ků. Prototyp pře­hrá­va­če nové­ho typu digi­tál­ní­ho média před­sta­vi­la fir­ma Sony na pod­zim 1981. Nepříliš atrak­tiv­ní vzhled pří­stro­ji vyne­sl neli­cho­ti­vou pře­zdív­ku Goronta, pochá­ze­jí­cí z japon­ské­ho výra­zu „goron“, tedy tlus­tý, nemotor­ný. Za roz­pa­ky budí­cím zevnějš­kem se nicmé­ně skrý­val na svou dobu vel­mi pokro­či­lý pro­dukt s řadou uni­kát­ních tech­nic­kých řeše­ní. Na pul­ty obcho­dů se prv­ní pře­hrá­va­če dosta­ly ve znač­ně pozmě­ně­né podo­bě 31.října 1982. Nesly ozna­če­ní Sony CDP-101 a zpo­čát­ku byly dostup­né výhrad­ně v zemi vychá­ze­jí­cí­ho slun­ce.

Několik slov u auto­ro­vi:

Martin Ježek (naro­zen 1976 v Prostějově) pat­ří k našim nej­vý­znam­něj­ším auto­rům for­mál­ní­ho a kon­cep­tu­ál­ní­ho fil­mu. Jeho tvor­ba téměř bez výjim­ky vychá­zí z extrém­ně for­mál­ních pozic: parti­tur a kon­cep­tů, kte­ré vyme­zu­jí podo­bu fil­mo­vé­ho díla…

Od roku 1990 půso­bil v celo­stát­ních dení­cích a časo­pi­sech s eko­no­mic­kou a zdra­vot­nic­kou tema­ti­kou (např. Hospodářské novi­ny, Zdravotnické novi­ny, Profit, Osobní finan­ce), v médi­ích, kte­rá se věno­va­la mar­ke­tingu, v BVV, tele­vi­zi, roz­hla­se, jako edi­tor a autor knih. Působí též jako medi­ál­ní porad­ce.

  • Autor: Martin Ježek
  • Ilustrace na obál­ce: Marek Rubec
  • Žánr: non-fiction
  • Vydáno: 2022,  Nakladatelství BizBooks ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 224
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-265-1064-2

  • Foto kni­hy: Nakladatelství BizBooks ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Fotka od PexelsPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57721 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72352 KB. | 22.05.2024 - 13:18:04