Kritiky.cz > Recenze knih > Nečekaná lekce lásky - silný román o rodinném poutu

Nečekaná lekce lásky - silný román o rodinném poutu

132904 350 0 fit
132904 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi sil­né pří­běhy o rodin­ném pou­tu a lás­ce? Chcete zažít emo­tiv­ní pří­běh Jeannie a Dana? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Nečekaná lek­ce lás­ky. Věřte, že ta vás oprav­du čeká. 

Jeannie, hlav­ní hrdin­ka romá­nu a její pří­tel Dan, úspěš­ný vete­ri­nář vás nene­cha­jí na chvi­lin­ku odpo­či­nout. Jejich vztah je báječ­ný, mají se rádi. Vše vypa­dá jako vystři­že­né z roman­tic­ké­ho fil­mu. Jeannie ale pochy­bu­je, zda je to vše tak krás­né a bude nebo je to jen sen. Možná i tro­chu pochy­bu­je. V den svat­by se nemů­že zba­vit toho sví­ra­vé­ho pocit na hru­di, že je pros­tě něco špat­ně. Volá Danovi, ten ji ale tele­fon nebe­re a nechá mu vzkaz na záznam­ní­ku. Nechce si ho pros­tě vzít. Ten má ale neho­du, sra­zí ho auto­bus. Začíná se roz­plé­tat klubíč­ku sle­du udá­los­tí, kdy Jeannie je posta­ve­na před situ­a­ci, kdy musí Dana navště­vo­vat v nemoc­ni­ci, jenž leží po neho­dě v kóma­tu. Co vše se Jeannie honí hla­vou, jak to vše nako­nec vyře­ší? Co všech­no se dozví o svém nastá­va­jí­cím? Nyní vyjdou všech­ny prav­dy na povrch. Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní toho­to romá­nu, kte­rý vás nene­chá jen tak chlad­ný­mi a bude­te nad svým živo­tem pře­mýš­let mož­ná troš­ku jinak. Tak jako já jsem se nad svým živo­tem zamys­le­la, co nám vlast­ně jed­na vte­ři­na v živo­tě může změ­nit a jak máme se svý­mi part­ne­ry mlu­vit a svo­je city neza­sou­vat do poza­dí. Pak už tře­ba může být poz­dě.

Román se mně líbil od začát­ku až do kon­ce. Jedná se oprav­du o sil­ný pří­běh. Na 376 stra­nách, cel­kem 28 kapi­tol, zakon­če­né epi­lo­gem vás bude mís­ty mra­zit, bude­te muset pře­mýš­let, co vše nám vlast­ně život při­ná­ší. Protože někdy se ANO může změ­nit v NEVÍM a to je pak mož­ná i poz­dě.

Kniha se mně čet­la dob­ře. Děj na sebe nava­zo­val. Bylo mě hlav­ní hrdin­ky líto, co vše si muse­la pro­žít, když cho­di­la navště­vo­vat své­ho snou­ben­ce do nemoc­ni­ce a při­tom nevě­dě­la, zda si její vzkaz posle­chl nebo už to nesti­hl. To je otáz­ka, na kte­rou se v kni­ze dozví­te odpo­věď.

Ukázka z kni­hy:

„Co se sta­lo?“

„Někdo kou­pil moje šaty.“ Rozechvěle popo­táh­la. „Když jsi byla ven­ku, zavo­lal něja­ký muž a rov­nou za ně zapla­til. Ani nesmlou­val.

Jeho snou­ben­ka je tenhle týden vidě­la na inter­ne­tu a zami­lo­va­la se do nich, a tak jí je kou­pil jako pře­kva­pe­ní.

„Ach.“ Jeannie nevě­dě­la, jest­li by měla říct:„To je skvě­lé!“ nebo:

„To je hroz­né!“

„Koupil dokon­ce i klo­bou­ček.“ Pohlédla na potvr­ze­ní o plat­bě, kte­ré měla před sebou vytiš­tě­né. „Utratil spous­tu peněz. Vlastně je to úžas­ná zprá­va. Díky, Adame Marsadene. Jste štěd­rý muž. Zaplatil za Grain ultra­zvuk jater, očko­vá­ní všech štěňat i za něja­ké dlu­hy, kte­ré máme u George.“

Několik slov o autor­ce:

Lucy Dillonová vyrost­la na okra­ji Jezerní oblas­ti a vystu­do­va­la ang­lič­ti­nu na Univerzitě v Cambridgi. Poté pro­čí­ta­la dra­hé časo­pi­sy jako offi­ce manager lon­dýn­ské tis­ko­vé kan­ce­lá­ře zamě­ře­né na svět módy a poz­dě­ji zase ruko­pi­sy coby mlad­ší redak­tor­ka belet­rie v nakla­da­tel­ství. Nyní žije v Herefordshire se svým man­že­lem, bor­der teri­é­rem a otter­houn­dem na stat­ku pře­pl­ně­ném kni­ha­mi a suve­ný­ry se psí tema­ti­kou.

Její dru­hý román Lost Dogs and Lonely Hearts zís­kal v roce 2010 cenu RNA, aso­ci­a­ce auto­rů roman­tic­ké lite­ra­tu­ry, za román roku, A Hundread Pieces of Me (2012, čes­ky Na sto kusů, 2015) byl v roce 2015 oce­něn RNA jako román roku ze sou­čas­nos­ti. Je autor­kou cel­kem deví­ti knih, z nichž posled­ní dvě se sta­ly best­selle­ry Sunday Times.

Autor: Lucy Dillonová

Přeložila: Michaela Klevisová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 376

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-271-3290-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78847 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71741 KB. | 14.07.2024 - 21:06:57