Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Dnes má premiéru první epizoda 7. sezóny seriálu Rick a Morty: „How Poopy Got His Poop Back“

Dnes má premiéru první epizoda 7. sezóny seriálu Rick a Morty: „How Poopy Got His Poop Back“

Foto: Adult Swim
Foto: Adult Swim
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 15. říj­na 2023 měla pre­mi­é­ru prv­ní epi­zo­da sed­mé série kul­tov­ní­ho seri­á­lu „Rick a Morty.“ „How Poopy Got His Poop Back“ před­sta­vu­je novou kapi­to­lu v dob­ro­druž­stvích Ricka Sancheze a jeho vnu­ka Mortyho, a záro­veň se zamě­řu­je na neob­vyk­lé­ho pana Poopybutthole.

Začátek 7. série

Seriál Rick a Morty má za sebou už celou řadu nesmír­ně popu­lár­ních epi­zod, ale „How Poopy Got His Poop Back“ je zvlášt­ní tím, že to je 62. epi­zo­da celé­ho seri­á­lu. Jeho pre­mi­é­ru při­ved­li na svět sce­náris­ta Nick Rutherford a reži­sér Lucas Gray. Epizoda obdr­že­la rating TV-14-DLV, což zna­me­ná, že je vhod­ná pro divá­ky star­ší 14 let s dopo­ru­če­ním pro divá­ky s vyso­kou mírou nebo obtíž­nou úrov­ní nási­lí, vul­ga­ri­ty a/anebo nevhod­né­ho obsa­hu.

Synopse: Brácho, pojď s námi ven, cho­váš se hroz­ně nud­ně, vole.

Epizoda začí­ná stu­de­ným úvo­dem, ve kte­rém se rodi­na Smithových stě­žu­je na pana Poopybutthole, kte­rý u nich byd­lí jako host, zatím­co Rick je mimo domov. Poté, co za ním při­jde žena, kte­rá mu pro­da­la něja­ké dro­gy a řek­la, že ostat­ní budou mít něja­ké pení­ze, Beth naštva­ně naří­dí Mortymu, aby při­ve­dl Ricka, a posta­ví se panu Poopybutthole. Ten, kte­rý byl úpl­ně na šrot, divá­kům vysvět­lu­je, jak se mu daři­lo od té doby, co ho Beth zastře­li­la v epi­zo­dě „Total Rickall,“ a nad­še­ně ozná­mí začá­tek 7. série.

Zajímavosti:

Epizoda „How Poopy Got His Poop Back“ při­ná­ší něko­lik zají­ma­vos­tí:

  1. Jedná se o prv­ní epi­zo­du, ve kte­ré Ian Cardoni, Harry Belden a Jon Allen namlu­vi­li posta­vy Ricka, Mortyho a pana Poopybutthole poté, co Justin Roiland ukon­čil své půso­be­ní v seri­á­lu kvů­li obvi­ně­ním z domá­cí­ho nási­lí.
  2. Tato epi­zo­da je také prv­ní, kde neby­la jaká­ko­liv účast Justina Roilanda, kte­rý je zná­mý svým hla­sem pro něko­lik hlav­ních postav v seri­á­lu.

Pokračování seri­á­lu:

V epi­zo­dě jsou zmín­ky o udá­los­tech z před­cho­zích dílů, kte­ré ovliv­ni­ly osu­dy postav. Tyto zmín­ky zahr­nu­jí:

  • Vyhazov pana Poopybuttholeho v dílu „Jedna posád­ka nad Mortyho posád­kou.“
  • Odchod man­žel­ky pana Poopybutthole ve fil­mu „Rickmurai Jack.“
  • Pan Poopybutthole si zlo­mí nohy ve fil­mu „Ricktional Mortpoon’s Rickmas Mortcation.“
  • Odhalení, že Squanchy pře­žil udá­los­ti ve „Svatebních squan­che­rech.“

Kulturní odka­zy:

Název epi­zo­dy „How Poopy Got His Poop Back“ je odka­zem na film „Jak Stella zís­ka­la zpát­ky svou lás­ku,“ což je typic­ký ric­kan­d­mor­ty­ov­ský způ­sob, jak pojme­no­vá­vat epi­zo­dy s humo­rem a nad­sáz­kou.


Zdroj: Rick and Morty Wiki – FANDOM & Rick a Morty na Animania


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97088 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71678 KB. | 21.06.2024 - 20:33:33